ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Smart Cities: The Sustainability and Resilience of Post-Pandemic Cities. The case study of Trikala (english)

 1. MSc thesis
 2. ΔΕΡΜΑΝΗ, ΚΑΝΕΛΙΑ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 10 August 2022 [2022-08-10]
 5. Ελληνικά
 6. 128
 7. ΡΟΔΗ, ΑΛΚΗΣΤΙΣ
 8. ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΙΔΟΥ, ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΖΕΡΒΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 9. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ | ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ | ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 | SUSTAINABILITY | URBAN RESILIENCE | SMART CITIES | COVID-19 PANDEMIC
 10. 2
 11. 65
 12. 125
 13. ΠΕΡΙΕΧΕΙ 10 ΕΙΚΟΝΕΣ, 7 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ 2 ΠΙΝΑΚΕΣ
 14. ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ,Θ. (2021).Η επίδραση της πανδημίας στην αστική αειφορία. Εστίαση στην αστική κινητικότητα. Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία, επιδιώκεται ο προσδιορισμός των εννοιών της βιώσιμης και ανθεκτικής ανάπτυξης, των έξυπνων πόλεων καθώς και εντοπισμός των αλληλοσχετίσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των. Εξετάζεται η ανθεκτικότητα των έξυπνων πόλεων, αλλά και οι αρχές και στρατηγικές βιωσιμότητας που εφαρμόζονται σε αυτές. Η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε για την ολοκλήρωση της εργασίας περιλαμβάνει εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση γύρω από τις έννοιες της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας αλλά και αναφορικά με τις έξυπνες πόλεις και τα ζητήματα της σύγχρονης εποχής. Επιπλέον πραγματοποιείται ανάλυση της εκ νέου θεώρησης των πόλεων στην μετά πανδημία εποχή μέσα από τη μελέτη και ανάλυση σημαντικής διεθνούς βιβλιογραφίας. Η εργασία παρουσιάζει αναλυτικά τις έξυπνες πρακτικές και εφαρμογές που έχει αναπτύξει η πόλη των Τρικάλων , ενώ παρουσιάζει και τα μελλοντικά σχέδια δράσης και τους στόχους χάραξης πολιτικής στην πόλη. Η εργασία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο κείμενο μελέτης αναφορικά με τον τρόπο που εντάσσονται οι έννοιες της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας στις έξυπνες πόλεις, αλλά και του πως η εσωτερίκευση αυτών των εννοιών συμβάλει στη βελτίωση ζητημάτων που ταλανίζουν της σύγχρονες κοινωνίες.
  • The scope of the present thesis is to define the concepts of sustainable and resilient development of smart cities. It also aims to identify how these concepts interrelate and interact. The resilience of smart cities is examined along with the principles and the sustainability strategies implemented in them. The methodology employed for the completion of the thesis is an extensive literature review regarding the concepts of resilience and sustainability, smart cities and issues of the modern world. Moreover, an analysis of the anew perspective of the cities in the post-pandemic era is conducted through the study and analysis of significant bibliography. The study thoroughly presents the smart practices and applications the city of Trikala has developed and at the same time the future plans and the goals of the city’s policy making are shown. This thesis constitutes a comprehensive study text regarding the way the concepts of resilience and sustainability are incorporated into smart cities and how internalization contributes to the improvement of issues that beset modern societies.
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές