Ο ρόλος του πρασίνου στον περιορισμό της ανθρώπινης θερμικής δυσφορίας σε δομημένο αστικό περιβάλλον είναι καθοριστικός γιατί ρυθμίζει τις κλιματικές συνθήκες στην πόλη

The role of greenery in limiting human thermal discomfort in a structured urban environment is decisive because it regulates the climatic conditions in the city (english)

 1. MSc thesis
 2. ΜΠΟΥΡΑΤΣΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 24 September 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 60
 7. ΝΑΣΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8. ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. θερμική άνεση | θερμική νησίδα | δομημένο αστικό περιβάλλον
 10. 1
 11. 87
 12. περιέχει εικόνες, σχήματα, πίνακες και διαγράμματα
  • Η θερμική άνεση που πρέπει να νιώθει ένα άτομο επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς , κλιματικούς και προσωπικούς παράγοντες. Η θερμική κατάσταση ενός χώρου καθορίζεται από την θερμοκρασία του αέρα ,την μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας ,την ταχύτητα του αέρα, την υγρασία, το επίπεδο δραστηριότητας και τη μόνωση των ρούχων. Υπάρχουν όμως και παράγοντες στους οποίους οφείλεται η τοπική θερμική δυσφορία η οποία γίνεται εύκολα αισθητή από άτομα με χαμηλό επίπεδο δραστηριότητας. Οι παράγοντες αυτοί είναι το ρεύμα, η κατακόρυφη διαφορά θερμοκρασίας ,τα ζεστά και δροσερά δάπεδα και η ασυμμετρία ακτινοβολούμενης θερμοκρασίας. Η διαδικασία αστικοποίησης προκαλεί μια ριζική αλλαγή στη φύση της επιφάνειας της γής και στις ατμοσφαιρικές ιδιότητες σε μια αστική περιοχή. Η αστική θερμική νησίδα περιγράφει ένα χαρακτηριστικό της αστικής περιοχής στην οποία οι νυχτερινές θερμοκρασίες είναι υψηλότερες από το τοπίο της γύρω περιοχής. Εάν ο σχεδιασμός ενός κτιρίου ή ενός εξωτερικού χώρου είναι αποτελεσματικός, θα διευκολύνει τα άτομα να προσαρμόσουν το κτίριο ή τον εξωτερικό χώρο στις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες προκειμένου να επιτύχουν θερμική άνεση. Ένα από τα πιο πολλά υποσχόμενα μέτρα για τον μετριασμό του θερμικού στρες στις αστικές περιοχές είναι η σκόπιμη φύτευση χώρων πρασίνου με βλάστηση. Τα φυτά επιδρούν θετικά στο μικρόκλιμα μιας αστικής περιοχής και το μεταβάλλουν . Παρακολουθώντας Ευρωπαϊκές και Μεσογειακές χώρες, η συμβολή του αστικού πρασίνου στον μετριασμό στην αστική θερμική νησίδα και στην θερμική άνεση επικυρώνει αυτό που θα προτείναν τα φυσικά αποτελέσματα. Η πόλη πρέπει να αναγνωρίζεται σαν ένα τμήμα της φύσης και να σχεδιάζεται ανάλογα ώστε η αστική διαβίωση να έχει θετικές επιδράσεις στον άνθρωπο. Στην πειραματική εργασία έχει επιλεχθεί μια περιοχή παρέμβασης αστικού περιβάλλοντος στην οποία έγιναν μετρήσεις θερμοκρασίας, υγρασίας και δείκτη θερμότητας τους καλοκαιρινούς μήνες ώστε να τεκμηριωθεί το βιοκλιματικό πρόβλημα της περιοχής δηλαδή να εντοπιστούν οι παράγοντες που δημιουργούν συνθήκες θερμικής δυσφορίας τους καλοκαιρινούς μήνες και να προταθούν παρεμβάσεις για την ανάπλαση και τη βιοκλιματική αναβάθμιση της περιοχής αυτής.
  • The thermal comfort a person should feel is influenced by environmental, climatic and personal factors. The thermal state of a space is determined by air temperature, average radiant temperature, wind speed, humidity, activity level and clothing insulation. But there are also factors responsible for local thermal discomfort which is easily felt by people with a low level of activity. These factors are current, vertical temperature difference, warm and cool floors and radiant temperature asymmetry. The process of urbanization causes a radical change in the nature of the earth's surface and atmospheric properties in an urban area. The urban heat island describes a feature of the urban area in which nighttime temperatures are higher than the surrounding landscape. If the design of a building or outdoor space is effective, it will facilitate people to adapt the building or outdoor space to the prevailing environmental conditions in order to achieve thermal comfort. One of the most promising measures to mitigate heat stress in urban areas is the intentional planting of green spaces with vegetation. Plants have a positive effect on the microclimate of an urban area and change it Looking at European and Mediterranean countries, the contribution of urban green to urban heat island mitigation and thermal comfort validates what natural outcomes would suggest. The city must be recognized as a part of nature and designed accordingly so that urban living has positive effects on humans. In the experimental work, an urban environment intervention area has been selected in which temperature, humidity and heat index measurements were made in the summer months in order to document the bioclimatic problem of the area, i.e. to identify the factors that create conditions of thermal discomfort in the summer months and to propose interventions for the regeneration and the bioclimatic upgrading of this area.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές