Αξιολόγηση Μακροπρόθεσμων Αλλαγών της Αστικής Κινητικότητας Μετά από την Πανδημία της COVID-19 στην Ελλάδα

Evaluation of Long-Term Changes in Urban Mobility After the COVID-19 Pandemic in Greece (english)

 1. MSc thesis
 2. Καρυπίδης, Χαράλαμπος
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 26 September 2022 [2022-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 138
 7. Ναλμπάντης, Δημήτριος
 8. Παλάντζας, Γεώργιος | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Αστική Κινητικότητα | Urban Mobility | Πανδημία COVID-19 | Pandemic COVID-19 | Μετακινήσεις | Transportations | Ενεργή Κινητικότητα | Active Mobility | Ανάλυσης Σύζευξης | Conjoint Analysis | CBC Ανάλυση | CBC Analysis
 10. 1
 11. 58
 12. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία η οποία περιέχει το κείμενο, 9 εικόνες, 38 σχήματα, 46 πίνακες, 1 παράρτημα, άρθρο και πόστερ.
  • Το αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνει την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων αλλαγών της αστικής κινητικότητας μετά από την πανδημία της COVID-19 στην Ελλάδα. Κυριότερος στόχος της παρούσης ήταν η εξέταση και αξιολόγηση των τομέων της αστικής κινητικότητας που επηρεάστηκαν από την περίοδο της πανδημίας COVID-19 στην Ελλάδα, μέσω της ανάλυσης της σε πέντε (5) βασικά χαρακτηριστικά: α) τη πεζή μετακίνηση, β) το ποδήλατο, γ) τις Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες (ΔΑΣ), δ) το Ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) αυτοκίνητο και ε) τα Ηλεκτρικά Πατίνια (ΗΠ). Η ανάλυση των χαρακτηριστικών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού Discover της εταιρίας Sawtooth για τη διενέργεια Ανάλυσης Σύζευξης, εν προκειμένω Choice-Based-Conjoint (CBC) ανάλυσης και με τη χρήση του εργαλείου που προσφέρει, της προσομοίωσης αγοράς. Στην εν λόγω έρευνα ερωτηματολογίου διανεμήθηκαν συνολικά 357 διαδικτυακά ερωτηματολόγια, από τα οποία τα 162 ήταν πλήρως συμπληρωμένα και λήφθηκαν υπόψη. Η CBC ανάλυση ανέδειξε ότι το χαρακτηριστικό με την υψηλότερη σημαντικότητα είναι η Πεζή μετακίνηση με ποσοστό 26,69%, ενώ οι βέλτιστες αλλαγές στην αστική κινητικότητα στην Ελλάδα περιλαμβάνουν: α) Πλήρες δίκτυο πεζοδρόμων για την Πεζή μετακίνηση, β) Πλήρες δίκτυο ποδηλατοδρόμων για το ποδήλατο, γ) Πλήρες δίκτυο ΔΑΣ για τις (ΔΑΣ), δ) Πλήρεις υποδομές ΙΧ για το (ΙΧ) αυτοκίνητο και ε) Πλήρης κάλυψη ΗΠ για τα (ΗΠ). Το παραπάνω βέλτιστο προφίλ συγκρίθηκε με το εργαλείο της προσομοίωσης αγοράς με διάφορα αντίστοιχα προφίλ, δημιουργώντας δέκα (10) διαφορετικά σενάρια, από όπου προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα όπως το γεγονός ότι η βέλτιστη αναβάθμιση υποδομών επιφέρει ένα μερίδιο προτιμήσεων 90,48%, ενώ αντίστοιχες βελτιώσεις των υφιστάμενων υποδομών ως προς τομείς της ενεργής κινητικότητα 30,10%, ως προς τις (ΔΑΣ) 13,18% και ως προς το (ΙΧ) αυτοκίνητο 14,67%. Τα παραπάνω αναδεικνύουν την ιδιαίτερα θετική στάση των πολιτών απέναντι στην αναβάθμιση υποδομών αστικής κινητικότητας μετά από την πανδημία της COVID-19 και ειδικότερα αυτών που αφορούν τον κλάδο της ενεργής κινητικότητας.
  • The subject of this master’s thesis is the evaluation of the long-term changes in urban mobility after the COVID-19 pandemic in Greece. The main objective of the thesis was the examination and evaluation of the areas of urban mobility that were affected by the COVID- 19 pandemic period in Greece, through its analysis into five (5) key characteristics: a) pedestrian movement, b) bicycle, c) the Public Urban Transport (PUT), d) the Private Vehicle (PV) and e) the Electric Scooters (ES). The characteristics analysis was performed using Sawtooth’s Discover software to perform Conjoint Analysis, in this case Choice- Based-Conjoint (CBC) analysis, and using the tool it provides, i.e., market simulation. A total of 357 online questionnaires were distributed in this questionnaire survey, out of which 162 were fully completed and considered. The CBC analysis showed that the attribute with the highest importance is pedestrian movement with a rate of 26,59% and the optimal changes in urban mobility in Greece include: a) Complete network of sidewalks for pedestrian movement, b) Complete network of bicycle paths for cycling, c) Complete network of PUT for Public Urban Transport (PUT), d) Complete PV infrastructure for the Private Vehicles (PV) and e) Full ES coverage for Electric Scooters (ES). The above optimal profile was compared with the market simulation tool with different respective profiles, creating ten (10) different scenarios. Out of these scenarios important conclusions emerged such as the fact that the optimal infrastructure upgrade brings a 90.48% share of preferences, while corresponding improvements of existing infrastructure in terms of active mobility 30.10%, in terms of Public Urban Transport (DAS) 13.18% and in terms of Private Use (IX) car 14.67%. The above highlights the very positive attitude of citizens towards the upgrading of urban mobility infrastructure after the COVID-19 pandemic and especially those related to the active mobility sector.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές