Αστικά Κενά: Η Τοπιακή Πολεοδομία ως Εργαλείο Ερμηνείας και Σχεδιασμού του Αστικού Χώρου

Urban Voids: Landscape Urbanism as an Interpretation and Designing Tool of Urban Spaces (english)

 1. MSc thesis
 2. Μάρκου, Αρτεμίσα
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 28 September 2022 [2022-09-28]
 5. Ελληνικά
 6. 120
 7. Ρόδη, Άλκηστις
 8. Μερέση, Αικατερίνη | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Τοπιακή Πολεοδομία | Landscape Urbanism | Αστικά Κενά | Urban Voids | Αστικός Σχεδιασμός | Urban Design
 10. 30
 11. 29
 12. Περιέχει:εικόνες, διαγράμματα, φωτογραφίες, χάρτες,
  • Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας διερευνά σε βάθος την έννοια της Τοπιακής Πολεοδομίας (Landscape Urbanism) μέσα από την ανάλυση διεθνών πρακτικών εστιάζοντας στην αναβίωση και επανάχρηση αστικών κενών. Αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες που οι μέχρι τώρα πολεοδομικές μελέτες απέδωσαν για την αντιμετώπιση της εντεινόμενης αστικοποίησης, οι μελετητές κατά την δεκαετία του ‘90 επικεντρώθηκαν σε μία διαφορετική προσέγγιση σχεδιασμού. Η έννοια της Τοπιακής Πολεοδομίας προσδιορίζεται από μια διεπιστημονική προσέγγιση η οποία περιγράφεται και αναλύεται μέσα από την θεωρητική και ερευνητική πορεία των James Corner και Charles Waldheim. Η εργασία ερευνά τον τρόπο με τον οποίο το τοπίο προτάσσεται ως μέσω ερμηνείας του αστικού περιβάλλοντος και παράλληλα ως ρυθμιστικό εργαλείο σχεδιασμού. Η δυναμική των αστικών κενών αποτελεί ενεργό πεδίο σχεδιασμού με τοπιακά χαρακτηριστικά, επιτρέποντάς μας τον προγραμματισμό τους σε νέα υβριδικά αστικά περιβάλλοντα προσφέροντας δυνατότητες ανάκτησης και επανάχρησής τους με διαδικασίες που στηρίζονται στις αρχές της αειφορίας, της αυτονομίας και της ευελιξίας. Στηριζόμενοι σε αυτή την κατεύθυνση γίνεται αναφορά σε διεθνής υποδειγματικές εφαρμογές της Τοπιακής Πολεοδομίας αναλύοντας περισσότερο εκτάσεις που λειτουργούσαν στο παρελθόν ως αεροδρόμια. Σκοπός αυτής της ειδικής προσέγγισης αποτελεί η διαφορετική και ποικιλόμορφη εφαρμογή οικολογικών διεργασιών που προκύπτουν μέσα από την πειραματική συσχέτιση της θεωρίας με την πράξη με στόχο την υπόδειξη της άνευ όρων ‘’ανοιχτότητας’’ για δημιουργία και απόδοση διαφορετικών λύσεων. Καθώς κατά την βιβλιογραφική επισκόπηση, οι βασικές θεωρίες, οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τα μοντέλα απόδοσης της Τοπιακής Πολεοδομίας, αποτελούν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον αλλά παράλληλα έναν ανοιχτό προσδιορισμό, η εργασία στα δύο τελευταία κεφάλαια, προσπαθεί να αποδώσει μία μεθοδολογική γραμμή στηριζόμενη στις βασικές αρχές όπως αναλύθηκαν στο Θεωρητικό Υπόβαθρο και προσδιορίστηκαν μέσω των πρακτικών εφαρμογών της. Ουσιαστικά διατυπώνει ένα πλαίσιο σχεδιασμού, μια ‘’εργαλειοθήκη’’ που προσδιορίζει την έννοια της Τοπιακής Πολεοδομίας σε ένα σύνολο αρχών και κατευθύνσεων σχεδιασμού οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μελετητές ως ένα υποστηρικτικό μεθοδολογικό υπόβαθρο.
  • This paper aims to investigate in depth the concept of Landscape Urbanism through the analysis of international theories and design approaches focusing on the repurposing of urban voids. Acknowledging the weaknesses that previous urban planning studies faced in dealing with the increasing urbanization phenomenon, urban planners in the 1990s pursued different planning approaches. The concept of Landscape Urbanism emerged as an interdisciplinary approach which is described and analyzed via the theoretical and research trajectory of James Corner and Charles Waldheim. The paper discusses landscape as a means of re-interpreting the urban environment and at the same time as a regulatory tool for planning. Urban voids constitute a dynamic planning area with landscape features that offer possibilities for their rehabilitation and reuse based on sustainability, autonomy and flexibility principles. In doing so, they could significantly contribute to the environmental urban upgrading. Towards this direction, exemplary case studies of ex airport areas drawn from the international literature are presented. The aim is to highlight different and diverse methods and tools of ecological planning and design that emerge from the experimental correlation of theory with practice so as to demonstrate the innovative and performative 'openness' of different design interventions. As an outcome, the paper will provide a planning framework and design guidelines that can be used by planners for regenerating urban voids based on landscape urbanism knowledge and principles.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.