Αλληλεπίδραση κλιματικής αλλαγής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης με την πανδημία COVID-19. Μελέτη περίπτωσης για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Interaction between climate change and air pollution with the COVID-19 pandemic. Case study for the area of Thessaloniki. (english)

 1. MSc thesis
 2. Ιωαννίδου, Μαρία
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 01 July 2022 [2022-07-01]
 5. Ελληνικά
 6. 195
 7. Καπίας, Θεόδωρος
 8. Νάστος, Παναγιώτης | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Κλιματική Αλλαγή, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Ποιότητα Αέρα, COVID-19, Θεσσαλονίκη | Climate Change, Atmospheric Pollution, Air Quality, COVID-19, Thessaloniki
 10. 24
 11. 247
 12. 1. Τα παγκόσμια επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης μειώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιβαλλόμενων μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας COVID-19. 2. Η ατμοσφαιρική ρύπανση διαπιστώθηκε ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιρροής εξάπλωσης και σφοδρότητας της πανδημίας COVID-19. 3. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη συχνότητα και τον επιπολασμό των μολυσματικών ασθενειών και ενισχύει την μετάδοση ζωονοσογόνων παθογόνων. 4. Η σχέση μεταξύ θερμοκρασίας, υγρασίας και ταχύτητας ανέμου επιβεβαιώνει την αλληλεπίδραση μεταξύ κλίματος και εξέλιξης της πανδημίας. 5. Οι δείκτες ατμοσφαιρικής ρύπανσης μειώθηκαν σημαντικά στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια επιβολής περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας (ειδικά κατά την 1η περίοδο από 11 Μαρτίου έως 10 Μάϊου 2020 ). 6. Τα δύο ξεσπάσματα της πανδημίας στη Θεσσαλονίκη (Νοέμβριος 2020 και 2021) έλαβαν χώρα όταν επικρατούσαν υψηλή συγκέντρωση ΑΣ2.5, ΑΣ10 και NO, χαμηλή θερμοκρασία, υψηλή υγρασία και άπνοια.
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών μεταπτυχιακής ειδίκευσης στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Αντικείμενό της αποτελεί η διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με την πανδημία COVID-19 και η εκπόνηση μελέτης περίπτωσης για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρατίθεται βιβλιογραφική έρευνα για την αλληλεπίδραση μεταξύ της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της πανδημίας COVID-19. Γίνεται μία σύντομη παρουσίαση των χαρακτηριστικών της παγκόσμιας ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της πανδημίας COVID-19 και στη συνέχεια παρουσιάζονται μελέτες που διερευνούν την αλληλεπίδραση του ιού SARS-CoV-2 αλλά και άλλων παρόμοιων με τη γρίπη, με την ατμοσφαιρική ρύπανση. Τέλος παρουσιάζονται συμπεράσματα μελετών που συσχετίζουν την ατμοσφαιρική ρύπανση, τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας και την πορεία της πανδημίας ανά ήπειρο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Ελλαδικό χώρο και ειδικότερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας διεξάγεται βιβλιογραφική ανασκόπηση με σκοπό να προσδιοριστεί ο μηχανισμός που η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη συχνότητα και τον επιπολασμό των μολυσματικών ασθενειών και να αναδειχθεί η αλληλεξάρτηση μεταξύ των κλιματικών δεικτών και της πορείας της πανδημίας. Γίνεται αναφορά στις επιδημίες μεγάλης κλίμακας που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα, αναλύεται ο μηχανισμός μετάδοσης ζωονοσογόνων παθογόνων και υπογραμμίζεται ο κίνδυνος απελευθέρωσης στην ατμόσφαιρα αρχαίων μικροοργανισμών. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το ιστορικό της πανδημίας στην Ελλάδα και παρουσιάζονται τα δεδομένα ατμοσφαιρικών ρύπων και κλιματικών δεικτών που επικρατούν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αποτυπώνονται τα αποτελέσματα μελετών που έχουν διεξαχθεί και αφορούν γενικά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στη Θεσσαλονίκη. Στο τέταρτο κεφάλαιο συγκρίνονται οι συγκεντρώσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων και οι κλιματικοί δείκτες που επικρατούσαν στη Θεσσαλονίκη το χρονικό διάστημα 2020-2021 με την πορεία της πανδημίας COVID-19 στην πόλη το ίδιο διάστημα. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσης εργασίας, υπογραμμίζονται οι περιορισμοί και τα κενά στην επιστημονική έρευνα και γίνονται προτάσεις για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και για άλλες περιοχές.
  • The dissertation was developed in the framework of the postgraduate program “Environmental Design” at the Hellenic Open University. Its main object was to study and analyze the interaction between climate change and air pollution with the COVID-19 pandemic and to develop a case study for the area of Thessaloniki. More specifically, the first chapter includes the bibliographic research on the interaction between air pollution and COVID-19 pandemic. It is comprised of a brief overview of global air pollution and the main COVID-19 pandemic characteristics, followed by the presentation of studies investigating the interaction of influenza-like viruses, aggravating factors in human health and SARS-CoV-2, with the air pollution. Finally, the main conclusions drawn from conducted studies that correlate air pollution, imposed restriction measures with the course of the pandemic per continent, are being presented. Special emphasis is given to the Greek territory and especially to the city of Thessaloniki. In the second chapter, a bibliographic review is carried out, in order to determine the mechanism that climate change affects the frequency and prevalence of infectious diseases and to highlight the independence between climate indicators and the evolution of the pandemic. Reference is made to large-scale epidemics that broke out during the 21st century, the mechanism of zoonotic pathogens transmission is analyzed and the risk of ancient microorganisms release into the atmosphere is emphasized. The third chapter analyzes the history of the pandemic in Greece and presents data of air pollutants and climatic indicators that prevail in Thessaloniki. Finally, study results on the air quality of Thessaloniki are being recorded. The fourth chapter includes the comparison of the concentrations of air pollutants and the Thessaloniki climate indicators, during the period 2020-2021, with the evolution and characteristics of the COVID-19 pandemic. Finally, in the fifth chapter, the conclusions of the present thesis are underlined, limitations and gaps in relevant scientific area are emphasized and proposals for further research are being presented.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές