«Διερεύνηση της ενεργειακής απόδοσης και αξιολόγηση των παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης κτιρίου κατοικίας με χρήση του λογισμικού ¨ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ¨»

«Investigation of the energy efficiency and evaluation of the energy saving interventions of a residential building using the ¨TEE KENAK¨ software» (english)

 1. MSc thesis
 2. Καρυπίδης, Ιωάννης
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 27 September 2022 [2022-09-27]
 5. Ελληνικά
 6. 75
 7. Τσόκα, Στυλλιανή
 8. Κοντολέων, Κάρολος | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Ενεργειακή Απόδοση | Ενεργειακές Απαιτήσεις | Εξοικονόμηση Ενέργειας | Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας
 10. 1
 11. 3
 12. 0
 13. Περιέχει: πίνακες και εικόνες
 14. -
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιθεωρείται ενεργειακά κτίριο κατοικίας κατασκευής του 1995, που υπάγεται στην Γ΄ κλιματική ζώνη με τα υφιστάμενα μορφολογικά χαρακτηριστικά του (δομικά υλικά με τα οποία έχει κατασκευαστεί και τον υπάρχον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό) . ‘Εχοντας συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δεδομένα και με την βοήθεια του λογισμικού ¨ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ¨ εκτελούμε την προσομοίωση του υπάρχοντος κτιρίου. Τα αποτέλεσματα της εκτέλεσης, μας παρέχουν μια σειρά από δεδομένα για την θέρμανση, την ψύξη και το ΖΝΧ σύμφωνα με τις ενεργειακές απαιτήσεις της κατοικίας από τα οποία αποτυπώνεται η υφιστάμενη ενεργειακή κατηγορία. Ακολουθούν σενάρια παρεμβάσεων στην κατοικία με σύγχρονα δομικά υλικά και ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα τα οποία θα μειώσουν τις καταναλώσεις σε θέρμανση, ψύξη και ΖΝΧ αποφέροντας μεγάλη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας καθιστώντας την υφιστάμενη κατοικία σε σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης.
  • In this thesis, a residential building built in 1995 that falls under the C climate zone with its existing morphological characteristics (structural materials with which it was built and the existing electromechanical equipment) is energy inspected. Having gathered all the necessary data and with the help of the ¨TEE KENAK¨ software, we run the simulation of the existing building. The results of the run provide us with a series. of data on heating, cooling and Hot Water Use according to the energy requirements of the residence from which the existing energy category is reflected. The following are house intervention scenarios with modern building materials and electro-mechanical systems which will reduce consumption in heating, cooling and Hot Water Use, yielding great savings in primary energy by converting the existing home into zero consumption.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.