Διαδικασία εισαγωγής, διαχείρισης, επεξεργασίας και παρουσίασης ερευνητικών δεδομένων με τη βοήθεια του SPSS for Windows

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΕΚΠ51 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, Π.Τ.Δ.Ε., ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) | ΚΑΤΣΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
 5. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
 6. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
 7. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ)
 8. Ο χρόνος μελέτης του ΕΔΥ συμπίπτει με την έναρξη μελέτης της ενότητας 7 του Εγχειριδίου Μελέτης. Βεβαίως στην όλη διαδικασία απαραίτητη είναι η πρόσβαση στο SPSS για την πρακτική εξάσκηση των εννοιών του ΕΔΥ. Πάντως, ως μία γενική προσέγγιση πιστεύουμε ότι σε διάστημα 14 εβδομάδων από την έναρξη της μελέτης ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει μία ικανοποιητική γνώση του παρόντος υλικού. Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε: εβδομάδα 1: ενότητες 1-6 του ΕΔΥ, εβδομάδα 2: ενότητες 7-9 του ΕΔΥ, εβδομάδα 3: ενότητες 10-11 του ΕΔΥ, εβδομάδα 4-5: ενότητες 12-13 του ΕΔΥ, εβδομάδα 6-7: ενότητα 14 του ΕΔΥ, εβδομάδα 8-10: ενότητα 15 του ΕΔΥ, εβδομάδα11-13: ενότητα 16 του ΕΔΥ, εβδομάδα 14: ενότητα 17 του ΕΔΥ. Ως μια δεύτερη γενική προσέγγιση πιστεύουμε ότι σε διάστημα 12 εβδομάδων από την έναρξη της μελέτης ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει μία ικανοποιητική γνώση του παρόντος υλικού. Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε: εβδομάδα 1: ενότητες 13-14 του ΕΔΥ, εβδομάδα 2-3: ενότητες 15-16 του ΕΔΥ, εβδομάδα 4-5: ενότητα 17 του ΕΔΥ, εβδομάδα 6-8: ενότητα 18 του ΕΔΥ, εβδομάδα 9-11: ενότητα 19 του ΕΔΥ, εβδομάδα 12: ενότητα 20 του ΕΔΥ, Προφανώς μικρές αποκλίσεις στο συνολικό αριθμό των εβδομάδων αλλά και στην κατανομή τους έχουν να κάνουν με τις ιδιαίτερες περιπτώσεις κάθε φοιτητή (πχ. βαθμός εξοικείωσης με την ποσοτική έρευνα, αρχική γνώση Στατιστικής κλπ). (1 Ώρα + 3 Λεπτά + 47 Δεύτερα), (16 Σελίδες + 25 Εικόνες), (55 Σελίδες + 77 Εικόνες)
  • Με τη μελέτη του συγκεκριμένου ΕΔΥ ο φοιτητής αποκτά σημαντικές γνώσεις για τη στατιστική ανάλυση εκπαιδευτικών δεδομένων με τη χρήση του στατιστικού λογισμικού SPSS. Το παρόν υλικό αποτελεί συμπλήρωση αλλά και προέκταση του διδακτικού υλικού κυρίως όσον αφορά (α) την παρουσίαση ορισμένων βασικών εισαγωγικών στατιστικών εννοιών αλλά και (β) την πρακτική εφαρμογή της Στατιστικής ανάλυσης με τη χρήση του ευρέως διαδεδομένου λογισμικού Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). ΜΕ τον τρόπο αυτό ο φοιτητής αποκτά μία ολοκληρωμένη θεωρητική αλλά και πρακτική εικόνα των βασικών αρχών της ποσοτικής προσέγγισης της εκπαιδευτικής έρευνας.
 9. Το συγκεκριμένο ΕΔΥ συμπληρώνει σε μεγάλο βαθμό την Ενότητα 7 του Εγχειριδίου Μελέτης της Θεματικής Ενότητας «Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη» και τις Ενότητες 5.5-5.6 του Εγχειριδίου Μεθοδολογίας της Θεματικής Ενότητας «Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον».
 10. εισαγωγή δεδομένων, είδη δεδομένων, μετασχηματισμός δεδομένων, περιγραφική στατιστική, μέτρα θέσης, μέτρα διασποράς, πίνακες, διαγράμματα, έλεγχοι για το μέσο όρο, ανάλυση διακύμανσης, κριτήριο Χ2 , εφαρμογές στο SPSS, data entry, type of variables, transformation of variables, descriptive statistics, location measures, measures of variability, tables, charts, t-test, analysis of variance (ANOVA), chi-square analysis, applications in SPSS
 11. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις Στατιστικής ώστε να μελετήσει ο φοιτητής το συγκεκριμένο ΕΔΥ. Γενικά πάντως είναι καλό να υπάρχει μία σχετική ευχέρεια στη χρήση του υπολογιστή (πχ. γνώση Excel).