"Αριθμητικές Μέθοδοι - Επίλυσης Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων - Αριθμητική Βελτιστοποίηση χωρίς περιορισμούς - Γενετικοί Αλγόριθμοι

 1. Digital-item (Document)
 2. ΜΣΜ61 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΒΛΑΜΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 5. ΔΡΟΣΟΣ, ΓΚΙΝΤΙΔΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ)
 6. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΡΙΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
 8. Υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στο υπερκείμενο μαζί με επιλεγμένη βιβλιογραφία μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 18-21 εβδομάδες συστηματικής μελέτης. Κάθε ένα από τα 3 μέρη του απαιτεί κατά μέσο όρο περίπου 54 ώρες μελέτης. (313 Σελίδες + 26 Σχήματα + 19 Πίνακες)
  • Με τη μελέτη του παρόντος υπερκειμένου ο φοιτητής αναμένεται ότι, θα έχει κατανοήσει βασικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην αριθμητική επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων, θα μπορεί να εφαρμόζει μεθόδους πεπερασμένων διαφορών και πεπερασμένων στοιχείων σε προβλήματα αρχικών και συνοριακών τιμών μίας ή δύο διαστάσεων, θα έχει κατανοήσει τη θεμελίωση της αριθμητικής βελτιστοποίησης χωρίς περιορισμούς, θα έχει ευχέρεια με τις μεθόδους γραμμικής αναζήτησης και συζυγών κλίσεων, θα έχει κατανοήσει τη λειτουργία των γενετικών αλγορίθμων και τις εφαρμογές τους σε σύνθετα προβλήματα βελτιστοποίησης, θα έχει ευχέρεια στην εφαρμογή έτοιμων γενετικών αλγορίθμων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.
 9. Mathematica και εφαρμογές, Σ. Τραχανά, ΠΕΚ. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά D. Logan, ΠΕΚ. Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Σειρές Fourier και Προβλήματα Συνοριακών Τιμών, Σ.Τραχανά, ΠΕΚ.
 10. Αριθμητικές Μέθοδοι: μερικές διαφορικές εξισώσεις, ελλειπτική, υπερβολική, παραβολική, αρχικές τιμές, συνοριακές συνθήκες, πρόβλημα συνοριακών τιμών, πρόβλημα αρχικών-συνοριακών τιμών, πεπερασμένα στοιχεία, πεπερασμένες διαφορές, μέθοδος σταθερού σημείου, αριθμητική ευστάθεια, συνέπεια, ενδεχόμενη αλλαγή κατεύθυνσης, partial differential equations, elliptic, hyperbolic, parabolic, initial values, boundary conditions, boundary value problem, initial-boundary value problem, finite elements, finite differences, fixed point method, arithmetic stability, consistency, alternating direction implicit - Αριθμητική Βελτιστοποίηση χωρίς περιορισμούς: μοντελοποίηση-προτυποποίηση, βελτιστοποίηση, ολική-τοπική, κυρτότητα, κυρτός προγραμματισμός, πολυπλοκότητα-συμπλοκότητα, κρίσιμο σημείο, μέθοδος απότομης καθόδου, μέθοδος γραμμικής αναζήτησης, ολική σύγκλιση, συζυγία, modelling, optimization, global-local, convexity, convex programming, complexity, critical point, steepest descent method, line search method, global convergence, conjugacy - Γενετικοί Αλγόριθμοι: γενετικοί αλγόριθμοι, γενετικοί τελεστές, επιλογή, μετάλλαξη, διασταύρωση, βαθμός παραλληλισμού, μέθοδος κλίσης, συνάρτηση καταλληλότητας, συμβατικοί γενετικοί αλγόριθμοι, νήμα, προσαρμοστικές πιθανότητες, δοκιμαστικές συναρτήσεις, νευρωνικά δίκτυα, πρόβλημα του περιπλανώμενου πωλητή, αισθητήρας, αναγνώριση προτύπων, αισθητήρας εξελικτικής ανάπτυξης, genetic algorithms, genetic operators, selection, mutation, crossover, implicit parallelism, gradient descent, fitness function, conventional genetic algorithms, string, adaptive probabilities, test functions, neural networks, traveling salesman problem, perceptron, pattern recognition, evolutionary growth perceptron
 11. Το παρόν υπερκείμενο δεν προϋποθέτει γνώσεις από το έντυπο υλικό, το οποίο αποτελεί το έναυσμα για τη δημιουργία του.