Δικτυακά Πολυμέσα (Διαδικτυακή Τηλεφωνία - Voice over IP)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΠΛΗ36 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Χατζημίσιος, Περικλής
 5. Κορμεντζάς, Γεώργιος
 6. Σκόδρας, Αθανάσιος
 7. Χατζηευθυμιάδης, Στάθης
 8. Οι χρόνοι μελέτης για το συγκεκριμένο ΕΔΥ είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την επιθυμητή εμβάθυνση στις λεπτομέρειες των πρωτοκόλλων και τεχνολογιών που παρουσιάζονται. Για την μελέτη του εισαγωγικού κεφαλαίου απαιτούνται 2 ώρες μελέτης χωρίς να υπολογισθεί η πιθανή ανασκόπηση βασικών εννοιών Δικτύων Υπολογιστών από το υλικό της θεματικής ενότητας ΠΛΗ22 «Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ». Για το κεφάλαιο 2 (αρχιτεκτονική και υποσυστήματα της Διαδικτυακής Τηλεφωνίας) ο φοιτητής θα πρέπει να αφιερώσει για την μελέτη του τουλάχιστον 2 ώρες. Το κεφάλαιο 3 απαιτεί 4 ώρες μελέτης για την κατανόηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την ποιότητα της φωνής και των μεθόδων αξιολόγησης αυτής. O χρόνος αυτός θα πρέπει να διπλασιαστεί σε περίπτωση που ο φοιτητής επιθυμεί να μελετήσει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα προβλήματα που εμφανίζονται λόγω καθυστερήσεων καθώς και τις απαιτήσεις Ποιότητας της Υπηρεσίας. Το κεφάλαιο 4 (πρωτόκολλα σηματοδοσίας) το οποίο είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο, απαιτεί 8 ώρες μελέτης με σκοπό την κατανόηση των βασικών εννοιών των πρωτοκόλλων Η.323 και SIP. Για την εμβάθυνση στο αντικείμενο αυτό (μαζί με την μελέτη των αντίστοιχων παραδειγμάτων) απαιτούνται τουλάχιστον 14 ώρες μελέτης. Για το τελευταίο κεφάλαιο (πρωτόκολλα μεταφοράς πραγματικού χρόνου) ο φοιτητής θα πρέπει να μπορεί να ολοκληρώσει τη μελέτη του σε 4 ώρες. (62 Σελίδες + 15 Εικόνες)
  • Μελετώντας το υλικό ο φοιτητής θα κατανοήσει τις βασικές έννοιες της διαδικτυακής τηλεφωνίας, της αρχιτεκτονικής και των υποσυστημάτων VoIP, των παραμέτρων που επηρεάζουν την ποιότητα της φωνής καθώς και των πρωτοκόλλων σηματοδοσίας και μεταφοράς πραγματικού χρόνου. Το υλικό προσφέρει τις απαιτούμενες γνώσεις με τις οποίες ο φοιτητής μπορεί να εξάγει συμπεράσματα ως προς την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και εφαρμογών φωνής. Ολοκληρώνοντας τη μελέτη του διδακτικού υλικού ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: κρίνει πότε είναι συμφέρουσα η ανάπτυξη και χρήση εφαρμογών διαδικτυακής τηλεφωνίας σε σχέση με το κλασικό τηλεφωνικό δίκτυο, αξιολογεί πότε είναι ωφέλιμη και αποδοτική η χρήστη του κατάλληλου voice codec, κρίνει αν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ποιότητας της υπηρεσίας με σκοπό την βέλτιστη λειτουργία μιας VoIP εφαρμογής, αξιολογεί και να αποτιμά την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών φωνής.
 9. Το διδακτικό υλικό είναι εν γένει αυτοδύναμο και μπορεί να μελετηθεί ανεξάρτητα από την ύλη της θεματικής ενότητας ΠΛΗ 36 «Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες». Το υλικό, ιδιαίτερα τα κεφάλαια 1, 2 και 3 μπορούν να μελετηθούν και στα πλαίσια της θεματικής ενότητας ΠΛΗ22 «Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ» ως συμπλήρωμα του γνωστικού αντικειμένου των δικτυακών υπηρεσιών.
 10. Διαδικτυακή τηλεφωνία | VoIP | Δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο | Κωδικοποίηση και συμπίεση φωνής | Ποιότητα της υπηρεσίας | Εύρος ζώνης | Aπώλεια πακέτων | Καθυστέρηση | Διακύμανση καθυστέρησης
 11. Ο φοιτητής θα πρέπει να διαθέτει ισχυρό υπόβαθρο σε δίκτυα υπολογιστών και τις δικτυακές υπηρεσίες πριν ασχοληθεί με τη μελέτη του συγκεκριμένου υλικού.