Χημική Θερμοδυναμική

 1. Digital-item (Document)
 2. ΦΥΕ22 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Μπογοσιάν, Σογομών
 5. Σπανός, Νικόλαος
 6. Τζαμαρίας, Σπύρος
 7. Μπουρίκας, Κυριάκος
 8. Ο μέσος χρόνος που απαιτεί η μελέτη κάθε ερώτησης εκτιμάται σε 4 λεπτά το πολύ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι πολύ μικρότερος. Ο φοιτητής έχει δύο επιλογές για να μελετήσει το ΕΔΥ. Εάν επιλέξει να μελετήσει και την επεξήγηση μετά από κάθε ερώτηση πολλαπλής επιλογής, εκτιμάται ότι θα χρειαστεί κατά μέσο όρο 6 με 7 λεπτά για κάθε ερώτηση μαζί με την επεξήγησή της. Συνιστάται η μελέτη μόνο των ερωτήσεων (με παράλληλη χρονομέτρηση που έχει λάβει υπόψη της ως μέση διάρκεια έναν χρόνο 3 λεπτών ανά ερώτηση). Η μελέτη των επεξηγήσεων μπορεί να γίνει μετά το πέρας του κάθε τεστ, όταν και θα έχει σταματήσει η χρονομέτρηση. Από θεματική άποψη, ο φοιτητής μπορεί να μοιράσει σε τέσσερα στάδια τη μελέτη του ΕΔΥ. Σε κάθε στάδιο θα μελετάει ένα υποσύνολο ερωτήσεων μετά από διεξοδική μελέτη των αντιστοίχων κεφαλαίων του έντυπου υλικού. Με τον τρόπο αυτό οι χρόνοι μελέτης έχουν καθοριστεί ως ακολούθως: Υποσύνολο ερωτήσεων/τεστ 1. (16 ερωτήσεις). Χρόνος: 48 λεπτά, Υποσύνολο ερωτήσεων/τεστ 2. (25 ερωτήσεις). Χρόνος: 1 ώρα και 15 λεπτά, Υποσύνολο ερωτήσεων/τεστ 3. (14 ερωτήσεις). Χρόνος: 42 λεπτά, Υποσύνολο ερωτήσεων/τεστ 4. (15 ερωτήσεις). Χρόνος: 45 λεπτά. Ωστόσο, θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη μια επανάληψη όλου του ΕΔΥ, στη διάρκεια της οποίας ο φοιτητής θα επιλέγει (όπως και στα προηγούμενα στάδια) τις απαντήσεις που θεωρεί σωστές, χωρίς να διαθέτει χρόνο για τη μελέτη της επεξήγησης (συνθήκες διαγωνίσματος). Ο εκτιμώμενος χρόνος για αυτή τη μελέτη είναι 3 ώρες και 30 λεπτά (κατά μεσο όρο 3 λεπτά ανά ερώτηση). (70 Ερωτήσεις)
  • Το παρόν Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό αναμένεται να οξύνει την κριτική σκέψη του φοιτητή και να τον βοηθήσει τόσο με διδακτικό όσο και με διαπιστωτικό τρόπο ώστε να εμβαθύνει στις έννοιες, στις αρχές, στους Νόμους καθώς και στις εφαρμογές της Χημικής Θερμοδυναμικής. Έτσι, ο φοιτητής θα εμπεδώσει το έντυπο υλικό (ΦΥΕ 22/1, «Χημική Θερμοδυναμική») του οποίου τη διεξοδική μελέτη πρέπει να έχει ολοκληρώσει σε προηγούμενο στάδιο μελέτης. Ο τρόπος παρουσίασης του υλικού αναμένεται να δώσει στο φοιτητή τη δυνατότητα να αξιοποιήσει (ή να ελέγξει) τις γνώσεις του διαπιστώνοντας μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες κατά πόσο ένας μεγάλος αριθμός φράσεων ή σχέσεων είναι σωστές. Αυτό επιτυγχάνεται από το γεγονός ότι σε πολλές από τις ερωτήσεις (καθεμιά από τις οποίες εστιάζεται σε ένα συγκεκριμένο «θέμα»), οι σωστές επιλογές είναι περισσότερες από μία χωρίς απαραίτητα οι σωστές επιλογές να μοιάζουν μεταξύ τους. Οι «λάθος» απαντήσεις έχουν επιλεγεί και διατυπωθει προσεκτικά, καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα συνηθισμένων λανθασμένων ερμηνειών στις οποίες υποπίπτουν οι φοιτητές. Συχνά, η μελέτη ενός υλικού μαθαίνει στον φοιτητή «πράγματα τα οποία είναι σωστά» χωρίς να τον βοηθάει να συνειδητοποιεί «πράγματα τα οποία είναι λάθος». Η μακρά εμπειρία του δημιουργού από τη διδασκαλία της Χημικής Θερμοδυναμικής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πάτρας ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για την προσεκτική συλλογή όχι μόνο των σωστών αλλά και των λανθασμένων προτάσεων, στις οποίες μπορεί να δυσκολευτείτε να εντοπίσετε το «λάθος». Το όφελος του φοιτητή αναμένεται εξίσου σημαντικό από τη μελέτη των «λανθασμένων» επιλογών και την κατανόηση του «γιατι αυτές είναι λάθος», κάτι το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στην επεξήγηση που ακολουθεί μετά από κάθε ερώτηση. Με τον τρόπο αυτό, ο φοιτητής θα θωρακίσει πολύ καλύτερα τις γνώσεις του πάνω στη «Χημική Θερμοδυναμική».
 9. Το παρόν ΕΔΥ ενδείκνυται και συνιστάται ως βοήθημα για την εμπέδωση του υλικού ΦΥΕ 22/1 και ως βοήθημα για μια πολύ διεξοδική επανάληψη στη διάρκεια της οποίας ο φοιτητής μπορεί να ελέγξει μόνος του το επίπεδο των γνώσεών του.
 10. Νόμοι της θερμοδυναμικής | Σύστημα | Περιβάλλον | Θερμοδυναμική ιδιότητα | Εκτατικές και εντατικές ιδιότητες | Αντιστρεπτή μεταβολή | Thermodynamic laws | Systema | Surroundings | Thermodynamic property | Extensive and intensive properties
 11. Η μελέτη του ΕΔΥ Ερωτήσεων Πολλαπλής Επιλογής δεν έχει κανένα απολύτως νόημα εάν ο φοιτητής δεν έχει προηγουμένως ολοκληρώσει τη μελέτη των σχετικών κεφαλαίων του τόμου ΦΥΕ 22/1 («Χημική Θερμοδυναμική»). Έτσι, σε αντίθεση με αλλες μορφές ΕΔΥ (π.χ. webcast, βιντεοδιάλεξη) η οποία μπορεί να αξιοποιείται παράλληλα με τη μελέτη του έντυπου υλικού, το παρόν ΕΔΥ έχει σαν προαπαιτούμενο την ολοκλήρωση της μελέτης των σχετικών κεφαλαίων του έντυπου υλικού (ΦΥΕ 22/1). Ειδικότερα, πρέπει να αναφερθεί ότι το παρόν ΕΔΥ είναι διαρθρωμένο σε τέσσερα υποσύνολα ερωτήσεων (τεστ) ως ακολούθως: Κεφάλαιο 1. «Οι Νόμοι της Θερμοδυναμικής» (16 ερωτήσεις), Κεφάλαια 2 & 3. «Θερμοδυναμικές Συναρτήσεις και Συνθήκες Ισορροπίας» και «Θερμοδυναμική Αερίων» (25 ερωτήσεις), Κεφάλαια 4 & 5. «Ισορροπία Χημικών Αντιδράσεων» και «Ισορροπία Φάσεων σε Συστήματα Ενός Συστατικού» (14 ερωτήσεις), Κεφάλαια 6 & 7. «Κανόνας των Φάσεων» και «Θερμοδυναμική Διαλυμάτων και Φυσικοί Μετασχηματισμοί Απλών Μειγμάτων» (15 ερωτήσεις).