Εργαστηριακή Άσκηση: Αέρια Χρωματογραφία - Εργαστηριακή Άσκηση: Υγρή Χρωματογραφία

 1. Digital-item (Document)
 2. ΦΥΕ22 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΓΑΒΡΙΗΛ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΑΤΡΑ)
 5. ΣΠΑΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 6. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
 8. Αέρια Χρωματογραφία: Το παρόν ΕΔΥ χωρίζεται σε πέντε μέρη: Χρωματογραφία-κατάταξη των διαφόρων χρωματογραφικών τεχνικών (15 λεπτά), Οργανολογία της αέριας χρωματογραφίας (40 λεπτά), Χρωματογράφημα-Βασικοί ορισμοί (15 λεπτά), Όργανα-Υλικά-Χημικά-Τυπική αεριοχρωματογραφική ανάλυση (20 λεπτά), Ανάλυση πειραματικών αποτελεσμάτων-Προσδιορισμός μεγεθών (30 λεπτά), Ενδεικτικές ασκήσεις (15 λεπτά). - Υγρή Χρωματογραφία: Το παρόν ΕΔΥ χωρίζεται σε πέντε μέρη: Χρωματογραφία-κατάταξη των διαφόρων χρωματογραφικών τεχνικών (15 λεπτά), Οργανολογία της υγρής χρωματογραφίας (40 λεπτά), Χρωματογράφημα-Βασικοί ορισμοί (15 λεπτά), Όργανα-Υλικά-Χημικά-Τυπική αεριοχρωματογραφική ανάλυση (20 λεπτά), Ανάλυση πειραματικών αποτελεσμάτων-Προσδιορισμός μεγεθών (30 λεπτά), Ενδεικτικές ασκήσεις (15 λεπτά). (4 Ώρες + 38 Λεπτά)
  • Αέρια Χρωματογραφία: Όταν θα έχετε μελετήσει το παρρόν υλικό θα γνωρίζετε: Να διακρίνετε τη χρωματογραφία αερίου-στερεού από τη χρωματογραφία αερίου-υγρού, την οργανολογία της αέριας χρωματογραφίας, τα σημαντικότερα στερεά υποστρώματα και τις πιο συνηθισμένες υγρές φάσεις, την εισαγωγή και την πιθανή προκατεργασία του προς ανάλυση δείγματος, τα σημαντικότερα είδη ανιχνευτών, πως γίνετε η μέτρηση και διόρθωση της ογκομετρικής παροχής του φέροντος αερίου, να προσδιορίζετε τον καθαρό όγκο συγκράτησης, τον συντελεστή και τον λόγο κατανομής αερίων ουσιών μεταξύ υγρής και αέριας φάσης, Την πειραματική επαλήθευση της εξίσωσης Van Deemter και την εφαρμογή της για τον υπολογισμό των πειραματικών παραμέτρων που επηρεάζουν την απόδοση των χρωματογραφικών στηλών, Την ταυτοποίηση των συστατικών ενός μίγματος, Τον ροσδιορισμός θερμοδυναμικών παραμέτρων προσρόφησης ουσιών σε στερεές επιφάνειες.Το παρόν ΕΔΥ δίνει περισσότερες πληροφορίες σε συνδυασμό με οπτικό-ακουστικό υλικό για την οργανολογία της αέριας χρωματογραφίας (στατικές φάσεις, εισαγωγή-προκατεργασία δείγματος, ανιχνευτές), την επεξεργασία του χρωματογραφήματος, επιδεικνύει τη διεξαγωγή τυπικής αεριοχρωματογραφικής ανάλυσης, και τον τρόπο προσδιορισμού των διαφόρων φυσικοχημικών μεγεθών που αναφέρονται στο έντυπο υλικό. - Υγρή Χρωματογραφία: Όταν θα έχετε μελετήσει το παρρόν υλικό θα γνωρίζετε: Να διακρίνετε τα διάφορα είδη της υγρής χρωματογραφίας και ειδικότερα την υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (ΗPLC) κανονικής και αντίστροφης φάσης, τις συσκευές, τις φάσεις (κινητή και στάσιμη), και τους διαχωρισμούς ισοκρατικής και βαθμιαίας έκλουσης, την παρασκευή της κινητής φάσης υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης αντίστροφης φάσης, την επεξεργασία του χρωματογραφήματος και τον υπολογισμό των διαφόρων χρωματογραφικών παραμέτρων, την πειραματική ταυτοποίηση της σακχαρίνης, καφεΐνης και βενζοϊκού οξέος σε άγνωστα διαλύματα συγκρίνοντας το χρόνο συγκράτησης των συστατικών του αγνώστου δείγματος, με τους χρόνους συγκράτησης που προκύπτουν από τα χρωματογραφήματα πρότυπων διαλυμάτων, την κατασκευή και χρήση των καμπυλών αναφοράς, τον υπολογισμό της συγκέντρωσης σακχαρίνης, καφεΐνης και βενζοϊκού οξέος στα άγνωστα διαλύματα από τις λαμβανόμενες τιμές για τα εμβαδά και τα ύψη των κορυφών των χρωματογραφημάτων των αγνώστων και τις καμπύλες αναφοράς. Το παρόν ΕΔΥ δίνει περισσότερες πληροφορίες σε συνδυασμό με οπτικό-ακουστικό υλικό για τα είδη της υγρής χρωματογραφίας, την οργανολογία της (κινητή φάση, εισαγωγή δείγματος, ανιχνευτές) και την επεξεργασία του χρωματογραφήματος. Επίσης επιδεικνύεται η παρασκευή της κινητής φάσης και η διεξαγωγή τυπικής χρωματογραφικής ανάλυσης με την τεχνική της υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης αντίστροφης φάσης (RF-HPLC) για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό μίγματος σακχαρίνης, βενζοϊκού οξέος και καφεΐνης.
 9. Αέρια Χρωματογραφία: Το παρόν ΕΔΥ δίνει περισσότερες πληροφορίες σε συνδυασμό με οπτικό-ακουστικό υλικό για τις στατικές φάσεις της αέριας χρωματογραφίας, τις πακεταρισμένες και τριχοδιαμετρικές στήλες, για την εισαγωγή και την ενδεχόμενη προκατεργασία του προς ανάλυση δείγματος. Επίσης επιδεικνύει τη διεξαγωγή τυπικής αεριοχρωματογραφικής ανάλυσης, και τον τρόπο προσδιορισμού των διαφόρων φυσικοχημικών μεγεθών που αναφέρονται στο έντυπο υλικό. - Υγρή Χρωματογραφία: Το παρόν ΕΔΥ δίνει περισσότερες πληροφορίες σε συνδυασμό με οπτικό-ακουστικό υλικό για την κινούμενη φάση της υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης αντίστροφης φάσης, για την εισαγωγή του προς ανάλυση δείγματος και τα διάφορα είδη ανιχνευτών. Επίσης επιδεικνύει τη διεξαγωγή τυπικής ανάλυσης με την υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης αντίστροφης φάσης και παρουσιάζει τους αναγκαίους υπολογισμούς για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό μίγματος ουσιών.
 10. Αέρια Χρωματογραφία: χρωματογραφία, αέρια χρωματογραφία, χρωματογραφία αερίου-στερεού, χρωματογραφία αερίου-υγρού, στατική φάση, ποιοτική ανάλυση, φυσικοχημικές μετρήσεις, chromatography, gas chromatography, GLC, GSC, stationary phase, qualitative analysis, physicochemical measurements - Υγρή Χρωματογραφία: χρωματογραφία, υγρή χρωματογραφία, υγρή χρωματογραφία υψηλής διαχωριστικής ικανότητας, υγρή χρωματογραφία αντίστροφης φάσης, ποιοτική ανάλυση, ποσοτική ανάλυση, chromatography, liquid chromatography, HPLC, reversed phase HPLC, qualitative analysis, quantitative analysis
 11. Αέρια Χρωματογραφία: Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει μελετήσει τα διάφορα είδη της χρωματογραφίας και να έχει κατανοήσει την κατάταξη των χρωματογραφικών τεχνικών με βάση φύση της κινούμενης και της στατικής φάσης και το μηχανισμό του διαχωρισμού. - Υγρή Χρωματογραφία: Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει μελετήσει τα διάφορα είδη της χρωματογραφίας και να έχει κατανοήσει την κατάταξη των χρωματογραφικών τεχνικών με βάση φύση της κινούμενης και της στατικής φάσης και το μηχανισμό του διαχωρισμού.