Καταβολισμός - Ρύθμιση του μεταβολισμού

 1. Digital-item (Document)
 2. ΦΥΕ31 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π. ΤΟΥ ΕΑΠ ΣΤΗΝ ΦΥΕ 31)
 5. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
 6. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
 8. Καταβολισμός: Απαιτεί να διαθέσει ο φοιτητής τουλάχιστον 10 ώρες μελέτης δεδομένης της πολυπλοκότητας των αντιδράσεων του μεταβολισμού, και του πλήθους των ονομάτων και ενώσεων που περιλαμβάνει. - Ρύθμιση του μεταβολισμού: Απαιτεί να διαθέσει ο φοιτητής τουλάχιστον 6 ώρες μελέτης και κρίνεται σκόπιμο για την ευκολότερη κατανόηση και αφομοίωση των εννοιών που περιλαμβάνει να διαχωριστεί σε τρία μέρη: Κύριοι τρόποι ρύθμισης του μεταβολισμού (00:00:00 – 00:22:50), oμοιοπολική ρύθμιση της ενζυμικής ενεργότητας (00:22:50 – 00:39:45), Ενεργειακή ομοιόσταση (00:39:45 – 01:03:17). (2 Ώρες + 55 Λεπτά + 19 Δεύτερα)
  • Καταβολισμός: Βοηθά ουσιαστικά τον φοιτητή προκειμένου να κατανοήσει πληρέστερα τις κύριες καταβολικές πορείες που ακολουθούν οι διάφοροι οργανισμοί προκειμένου να αντλήσουν την ενέργεια που χρειάζονται για την επιβίωση και την αναπαραγωγή τους. Παρουσιάζει αναλυτικά τις αντιδράσεις καταβολισμού των υδατανθράκων και συγκεκριμένα, τη γλυκολυτική πορεία, τη μεταβολική τύχη του πυροσταφυλικού οξέος, τη βιολογική σημασία του γλυκογόνου για τους ζωικούς οργανισμούς και τον τρόπος διάσπασής του, καθώς και τη σημασία και οι αντιδράσεις του δρόμου των φωσφορικών πεντοζών. Σε ότι αφορά τον καταβολισμό των λιπών, περιγράφει τον τρόπο διάσπασής τους και αναλύει λεπτομερώς τις αντιδράσεις καταβολισμού της γλυκερόλης και της β-οξείδωσης των λιπαρών οξέων. Επιπλέον, αναφέρεται στον τρόπο δημιουργίας και αξιοποίησης καθώς και στη βιολογική σημασία των κετονοσωμάτων. Τέλος, περιγράφει τον τρόπο διάσπασης των πρωτεϊνών και αναλύει τις γενικές αντιδράσεις που χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση της αμινομάδας των αμινοξέων και τη μετατροπή της στη μορφή της ουρίας καθώς και τον τρόπο αξιοποίησης του ανθρακικού σκελετού των αμινοξέων. - Ρύθμιση του μεταβολισμού: Βοηθά ουσιαστικά τον φοιτητή στην κατανόηση των βασικών μηχανισμών που χρησιμοποιούνται από το κύτταρο και τον οργανισμό προκειμένου να επιτευχθεί η ρύθμιση των αντιδράσεων του μεταβολισμού, αναδεικνύει την αναγκαιότητα ύπαρξης μηχανισμών ρύθμισης των μεταβολικών αντιδράσεων και παρουσιάζει αναλυτικά, με παραδείγματα, τους βασικούς τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνεται η ρύθμιση αυτή. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην κυτταρική διαμερισματοποίηση, τη δυναμική ισορροπία των αντιδράσεων των μεταβολικών δρόμων που επιτυγχάνεται με την κινητική Michaelis-Menten, τον αλλοστερικό έλεγχο, τη ρύθμιση μέσω ομοιοπολικών τροποποιήσεων αλλά και μέσω του ελέγχου της έκφρασης ενζύμων του μεταβολισμού. Επιπλέον αναφέρεται στην ορμονική ρύθμιση και τους μοριακούς μηχανισμούς δράσης της ινσουλίνης και της γλυκαγόνης. Τέλος περιγράφει και αναλύει τη σημασία της ενεργειακής ομοιόστασης για τους ζωικούς οργανισμούς καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επιτελείται.
 9. Καταβολισμός: Συμπληρώνει τις έννοιες και τις γνώσεις που αποκτά ο φοιτητής από τη μελέτη του 3ου και 4ου κεφαλαίου του Β΄ Τόμου (Βιοχημεία) της ΦΥΕ31. Στο video αυτό δίνονται επιπρόσθετες πληροφορίες για τη χημεία των αντιδράσεων και τα ένζυμα που τις καταλύουν και επιχειρείται μια αδρή διασύνδεση μεταξύ των κύριων καταβολικών δρόμων που ακολουθούνται για τη διάσπαση των υδατανθράκων, των λιπών και των πρωτεϊνών με βάσει τις κυτταρικές ανάγκες. - Ρύθμιση του μεταβολισμού: Συμπληρώνει και επεκτείνει τις έννοιες και τις γνώσεις που αποκτά ο φοιτητής από τη μελέτη του υποκεφαλαίου 2.4 και των κεφαλαίων 3, 4, 5 και 9 του Β΄ Τόμου (Βιοχημεία) της ΦΥΕ31. Στο video αυτό δίνονται επιπρόσθετες πληροφορίες και αναλύονται σε μοριακό επίπεδο οι τρόποι και οι «στρατηγικές» που έχουν εξελικτικά αναπτυχθεί για τον ακριβή συντονισμό και έλεγχο των αντιδράσεων του μεταβολισμού.
 10. Καταβολισμός: ΑΤΡ, NADH, FADH2, NADPH, καταβολισμός, υδατάνθρακες, γλυκόλυση, δρόμος των φωσφορικών πεντοζών, γλυκογονόλυση, κύκλος κιτρικού οξέος, οξειδωτική φωσφορυλίωση, λίπη, β-οξείδωση, κετονοσώματα, διάσπαση πρωτεϊνών, τρανσαμίνωση, οξειδωτική απαμίνωση, κύκλος ουρίας, γλυκοπλαστικά αμινοξέα, κετονοπλαστικά αμινοξέα, ΑΤΡ, NADH, FADH2, NADPH, catabolism, carbohydrates, glycolysis, pentose phosphate pathway, glycogenolysis, the tricarboxyl acid cycle, oxidative phosphorylation, lipids, β-oxidation, ketone bodies, protein degradation, transamination, oxidative deamination, urea cycle, glycogenic amino acids, ketogenic amino acids. - Ρύθμιση του μεταβολισμού: ρύθμιση, αλλοστερικά ένζυμα, ισοένζυμα, φωσφορυλίωση, ορμόνες, ινσουλίνη, γλυκαγόνη, υποδοχείς, ορμονική δράση, cAMP, μεταγραφικός έλεγχος, regulation, allosteric enzymes, isoenzymes, phosphorylation, hormones, insulin, glucagon, receptors, hormone action, cAMP, transcriptional control