Κυτταρική Βιολογία - Μοριακή Βιολογία

 1. Digital-item (Document)
 2. ΦΥΕ31 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΣΓΟΥΡΟΥ, ΑΡΓΥΡΩ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
 5. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
 6. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΔΩ (ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π. ΤΟΥ ΕΑΠ ΣΤΗΝ ΦΥΕ31)
 8. Κυτταρική Βιολογία: Η συγκεκριμένη διάλεξη απαιτεί κατά μέσο όρο περίπου 3-4 ώρες μελέτης περιλαμβανομένου και του χρόνου για την μελέτη του έντυπου υλικού. - Μοριακή Βιολογία: Κάθε μία από τις διαλέξεις απαιτεί κατά μέσο όρο περίπου 2-3 ώρες μελέτης περιλαμβανομένου και του χρόνου για την μελέτη του έντυπου υλικού. ((3 Διαλέξεις)152 Λεπτά)
  • Κυτταρική Βιολογία: Μετά την παρακολούθηση των διαλέξεων ο φοιτητής: Θα μπορεί να περιγράφει και να ξεχωρίζει τα διάφορα κυτταροπλασματικά μεμβρανικά οργανίδια, θα μπορεί να διακρίνει τη λειτουργική ενότητα του συστήματος των μεμβρανών του κυττάρου καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις, θα μπορεί να περιγράφει την πορεία των μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων των πρωτεϊνών, όπως και τον τόπο προορισμού τους. - Μοριακή Βιολογία: Μετά την παρακολούθηση των διαλέξεων ο φοιτητής: θα μπορεί να περιγράψει τα την βασική πορεία που ακολουθείται προκειμένου να προβούμε σε κλωνοποίηση ενός επιθυμητού γονιδίου από έναν οργανισμό δότη σε έναν οργανισμό δέκτη, θα μπορεί να διαβάζει επιστημονικά άρθρα που χρησιμοποιούν βιολογικούς όρους της συγκεκριμένης τεχνολογίας και να κατανοεί το περιεχόμενό τους, θα μπορεί να σχεδιάζει πειραματικές διαδικασίες προκειμένου να επιλύει προβλήματα που αφορούν την Μοριακή Βιολογία.
 9. Υλικό που παρέχεται απο το ΕΑΠ: Β. Μαρμάρας, Μ. Λαμπροπούλου-Μαρμάρα, Κυτταρική Βιολογία, ΕΑΠ, Πάτρα 2000, Κεφάλαιο 4 : «Το κυτταροπλασματικό σύστημα μεμβρανών». Ι. Γεωργάτσος, Μοριακή Βιολογία, ΕΑΠ, Πάτρα 1997-2001, Κεφάλαιο 10 : «Η τεχνολογία του ανασυνδυαζόμενου DNA - Γενετική Μηχανική».
 10. Κυτταρική Βιολογία: ενδοπλασματικό δίκτυο, σύμπλεγμα Golgi, σωματίδιο αναγνώρισης σήματος, ωρίμανση πρωτεϊνών, γλυκοζυλίωση, καλυμμένα κυστίδια, εξωκυττάρωση, ενδοκυττάρωση, κυτταροφαγία, αυτοφαγία, αυτόλυση, endoplasmic curriculum, Golgi apparatus, ER signal sequence, signal-recognition particle, start- transfer sequence, stop- transfer sequence, transport vesicles, secretory pathway, endocytic pathway, endocytocis - Μοριακή Βιολογία: κλωνοποίηση, οχήματα φορείς, γονίδιο, πλασμίδιο, βακτηριοφάγος, κοσμίδιο, τεχνητό χρωμόσωμα ζύμης, ιός, ενδονουκλεάσες περιορισμού, DNA-πολυμεράση, DNA-λιγάση, αντίστροφη μεταγραφάση, μετασχηματισμός κυττάρων, αποτύπωμα κατά Southern, υβριδοποίηση in situ, καθορισμός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του DNA, αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, διαγονιδιακοί οργανισμοί, cloning, cloning vector, gene, plasmid, phage, cosmid, Yeast Artificial Chromosome (YAC), virus, restriction enzyme, DNA-polymerase, DNA-ligase, reverse transcriptase, transformation, Southern blot, in situ hybridization, sequencing, polymerase Chain reaction (PCR), transgenes