Α΄ Μέρος: Τροποποίηση της Ενεργότητας και της Εκλεκτότητας ενός Καταλύτη - Β΄ Μέρος: Εισαγωγή στη Λειτουργία των Κυψελίδων Καυσίμου - Τροποποίηση της Απόδοσής τους με Εφαρμογή Νέων Μεθόδων

  1. Digital-item (Document)
  2. ΚΦΕ52 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. Μαρκέτος Παναγιώτης
  5. 1