Ενώσεις Ένταξης - Μόρια σε Κίνηση

 1. Digital-item (Document)
 2. ΚΦΕ52 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Καπόλος, Ιωάννης
 5. Καραϊσκάκης, Γεώργιος
 6. Καραϊσκάκης, Γεώργιος
 7. Καραϊσκάκης, Γεώργιος
 8. Οι χρόνοι μελέτης πρέπει να ακολουθούν τους χρόνους μελέτης που καθορίζονται για τη Θ.Ε. ΚΦΕ 52 στο χρονοδιάγραμμα μελέτης που ανακοινώνεται στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους στους φοιτητές. Υπολογίζεται ότι απαιτούνται κατά μέσο όρο 2 ώρες μελέτης για κάθε διάλεξη συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου για την επίλυση των προβλημάτων και τη μελέτη των αντίστοιχων εννοιών από το υπερκείμενο. (6 Ώρες + 50 Λεπτά)
  • Στόχος του συγκεκριμένου ΕΔΥ είναι η εμπέδωση των διαφόρων εννοιών και θεωριών που σχετίζονται με τις ενώσεις ένταξης. Με την ολοκλήρωση της μελέτης του συγκεκριμένου ΕΔΥ ο φοιτητής θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει, να γράφει και να ονοματοδοτεί τις ενώσεις ένταξης. Επίσης, θα είναι σε θέση να προσδιορίζει τον υβριδισμό του κεντρικού μεταλλικού ιόντος και να προσδιορίζει το σχήμα των ενώσεων ένταξης καθώς και να ερμηνεύει το χρώμα και τις μαγνητικές ιδιότητες των ενώσεων αυτών. - Στόχος του συγκεκριμένου ΕΔΥ είναι η εμπέδωση των διαφόρων εννοιών και θεωριών που σχετίζονται με τις κινήσεις των μορίων. Με την ολοκλήρωση της μελέτης του συγκεκριμένου ΕΔΥ ο φοιτητής θα έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τις κινήσεις των μορίων και θα είναι σε θέση να εφαρμόζει τις θεωρητικές του γνώσεις για τον υπολογισμό διαφόρων φυσικοχημικών παραμέτρων που σχετίζονται με τις κινήσεις των μορίων. Επίσης, θα είναι σε θέση να υπολογίζουν τις διάφορες ποσότητες που σχετίζονται με τα φαινόμενα μεταφοράς.
 9. Ενώσεις Ένταξης : Έντυπο υλικό που παρέχεται από το ΕΑΠ: Θ. Ζαφειρόπουλος, ΄΄Γενική & Ανόργανη Χημεία, Τόμος Ε΄, Στοιχεία Μεταπτώσεως και Ενώσεις Ένταξης΄΄, ΕΑΠ, Πάτρα 2001. Εναλλακτικό υλικό που παρέχεται από το ΕΑΠ (Υπερκείμενο): Π. Μαρκέτος, Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις σε Μοριακό Επίπεδο, ΕΑΠ, Πάτρα 2005. Έντυπο υλικό που δεν παρέχεται από το ΕΑΠ: (1) M. Silberberg, ΄΄Chemistry The molecular nature of matter and change΄΄, 4th edition, MacGraw - Hill 2006, (2) G. L. Miessler and D. A. Tarr, ΄΄Inorganic Chemistry΄΄, 3rd edition, Prentice Hall 2004, (3) T. L.Brown, H. E. LeMay and B. E. Bursten, ΄΄Chemistry The central science΄΄ 9th edition Prentice Hall 2002. Το συγκεκριμένο ΕΔΥ αναφέρεται στο κεφάλαιο ΄΄Χημικός Δεσμός - Τα Μόρια – Ενώσεις Ένταξης΄΄ του Υπερκειμένου της Θ.Ε. ΚΦΕ 52. - Μόρια σε Κίνηση: Έντυπο υλικό που παρέχεται από το ΕΑΠ: (1) Β. Μαυραντζάς, ΄΄Φυσικοχημεία Τόμος Δ΄, Στατιστική Θερμοδυναμική΄΄, ΕΑΠ, Πάτρα 2001, (2) Φ. Νταής, ΄΄Φυσικοχημεία Τόμος Ε΄, Φασματοσκοπία΄΄, ΕΑΠ, Πάτρα 2001. Εναλλακτικό υλικό που παρέχεται από το ΕΑΠ (Υπερκείμενο): Π. Μαρκέτος, Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις σε Μοριακό Επίπεδο, ΕΑΠ, Πάτρα 2005. Έντυπο υλικό που δεν παρέχεται από το ΕΑΠ: (1) P. W. Atkins and J. de Paula, ΄΄Physical Chemistry΄΄, 8th edition Oxford University Press 2006, (2) R. G. Mortimer ΄΄ ΄΄Physical Chemistry΄΄, 2th edition Elsevier Inc 2000. Το συγκεκριμένο ΕΔΥ αναφέρεται στο κεφάλαιο ΄΄Μόρια σε Κίνηση΄΄ του Υπερκειμένου της Θ.Ε. ΚΦΕ 52.
 10. Ενώσεις ένταξης | Σύμπλοκο ιόν | Υποκαταστάτης | Αντισταθμιστικά ιόντα | Αριθμός ένταξης | Ισομέρεια | Θεωρία δεσμού σθένους | Θεωρία κρυσταλλικού πεδίου | Coordination compounds | Complex ion | Ligands | Counter ions | Coordination number | Isomerism | Valence bond theory | Crystal field theory