Τυπικές Προδιαγραφές: Δίκτυα Petri - Τυπικές Προδιαγραφές: Η τυπική γλώσσα Ζ

 1. Digital-item (Document)
 2. ΠΛΗ42 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Τσιρίγκα, Βικτωρία
 5. Ξένος, Μιχάλης
 6. Σκόδρας, Αθανάσιος
 7. Ξένος, Μιχάλης
 8. Ο συνολικός χρόνος μελέτης του ΕΔΥ εξαρτάται από το είδος μελέτης του φοιτητή. Στην περίπτωση που το υλικό μελετάται για πρώτη φορά, ο φοιτητής θα πρέπει να μελετήσει κάθε ενότητα καθώς και τα παραδείγματα που παρατίθενται και στη συνέχεια να προσπαθήσει να λύσει τις προτεινόμενες ασκήσεις. Τέλος, για κάθε άσκηση πρέπει να γίνει μελέτη της ενδεικτικής λύσης που παρατίθεται. Στην περίπτωση που ο φοιτητής μελετά το υλικό κάνοντας επανάληψη, τότε αρκεί να εστιάσει μόνο στα σημεία που έχει δυσκολίες. Τέλος, αν το διδακτικό υλικό μελετάται ως προετοιμασία για τις εξετάσεις, προτείνεται ο φοιτητής να προσπαθήσει να επιλύσει τις διάφορες ασκήσεις και να εξετάσει την ορθότητα της λύσης του συγκρίνοντάς την με την προτεινόμενη λύση. Επομένως κρίνεται σκόπιμο να αναλύσουμε τους μέγιστους χρόνους μελέτης για κάθε ενότητα που αντιστοιχούν στην περίπτωση όπου το υλικό μελετάται για πρώτη φορά. Στην πρώτη ενότητα, ο φοιτητής θα μελετήσει το βασικό συμβολισμό των δικτύων Petri και θα μάθει να αναγνωρίζει τις θέσεις και τις μεταβάσεις. Για τη μελέτη της συγκεκριμένης ενότητας αρκούν 15 λεπτά. Η δεύτερη ενότητα ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αναπαραστήσουμε διάφορες προγραμματιστικές δομές με τη βοήθεια δικτύων Petri (απαιτούνται περίπου 10 λεπτά για τη μελέτη της ενότητας). Αν κάποιος φοιτητής μελετά το υλικό για επανάληψη, δεν κρίνεται αναγκαίο να ασχοληθεί με τις δύο εισαγωγικές ενότητες. Η τρίτη ενότητα παρουσιάζει τα δίκτυα συνθήκης γεγονότος. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα, το οποίο μπορεί να δει ο φοιτητής και στη συνέχεια να προσπαθήσει να λύσει μία προτεινόμενη άσκηση. Για τη μελέτη του παραδείγματος θα χρειαστούν περίπου 15 λεπτά, ενώ για τη λύση της άσκηση 5 λεπτά ή ίσως λίγο παραπάνω. Στην τέταρτη ενότητα ασχολούμαστε με τον τρόπο μοντελοποίησης προβλημάτων διαμοιρασμού πόρων με τη βοήθεια δικτύων συνθήκης-γεγονότος. Αρχικά ο φοιτητής καλείται να μελετήσει τον τρόπο που εργαζόμαστε όταν λύνουμε τέτοια προβλήματα (απαιτείται περίπου 1 ώρα) και στη συνέχεια καλείται να λύσει μία άσκηση, στην οποία θα πρέπει να αφιερώσει 15-30 λεπτά. Η πέμπτη ενότητα παρουσιάζει το βασικό συμβολισμό των δικτύων θέσης-μετάβασης καθώς και τις διαφορές των συγκεκριμένων δικτύων από τα δίκτυα συνθήκης-γεγονότος. Για τη μελέτη της συγκεκριμένης ενότητας, ο φοιτητής δεν θα χρειαστεί πάνω από 15 λεπτά. Στην έκτη ενότητα συζητείται ο τρόπος που μπορούμε να μοντελοποιήσουμε συστήματα αναμονής-εξυπηρέτησης με τη βοήθεια δικτύων θέσης-μετάβασης. Αρχικά γίνεται η παρουσίαση ενός παραδείγματος (που απαιτεί 15 λεπτά) και στη συνέχεια, ο φοιτητής θα πρέπει να αφιερώσει περίπου 10 λεπτά για την επίλυση μίας άσκησης. Τέλος, η έβδομη ενότητα παρουσιάζει τη μοντελοποίηση διαδικασιών εργασίας με τη βοήθεια δικτύων θέσης-μετάβασης. Όπως και στην προηγούμενη ενότητα, αρχικά παρέχεται ένα εκτενές παράδειγμα για το οποίο ο φοιτητής θα πρέπει να αφιερώσει 1 ώρα. Στη συνέχεια, ο φοιτητής καλείται να λύσει μία άσκηση, η οποία απαιτεί περίπου 30 λεπτά για την επίλυσή της. (46 Σελίδες + 24 Εικόνες)
  • Τυπικές Προδιαγραφές: Δίκτυα Petri: Στις διάφορες ενότητες συμπεριλαμβάνονται μία σειρά από παραδείγματα και ασκήσεις προς επίλυση με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ύλης. Μετά τη μελέτη του συγκεκριμένου εναλλακτικού υλικού, ο φοιτητής θα πρέπει να μπορεί: να εντοπίζει θέσεις και μεταβάσεις, να δημιουργεί δίκτυα συνθήκης γεγονότος για την προδιαγραφή απλών διαδικασιών, καθώς και προβλημάτων διαμοιρασμού πόρων, να προδιαγράφει προγράμματα με δίκτυα Petri, να δημιουργεί δίκτυα θέσης-μετάβασης για τη μοντελοποίηση διαδικασιών και συστημάτων αναμονής-εξυπηρέτησης. - Τυπικές Προδιαγραφές: Η τυπική γλώσσα Ζ: Μετά τη μελέτη του συγκεκριμένου εναλλακτικού υλικού, ο φοιτητής θα πρέπει να μπορεί: να δημιουργεί σχήματα στην τυπική γλώσσα Ζ, να δημιουργεί σχήματα για την προδιαγραφή λειτουργιών, να διαχειρίζεται λανθασμένες περιπτώσεις εκτέλεσης μίας λειτουργίας, να δημιουργεί προδιαγραφές στη γλώσσα Ζ χρησιμοποιώντας τη θεωρία συνόλων, να δημιουργεί προδιαγραφές στη γλώσσα Ζ χρησιμοποιώντας σχέσεις και συναρτήσεις, να συνδυάζει σχήματα με σκοπό τη μοντελοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος λογισμικού.
 9. Τυπικές Προδιαγραφές: Δίκτυα Petri: Το συγκεκριμένο ΕΔΥ συμπληρώνει το υπάρχον έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και πιο συγκεκριμένα το Κεφάλαιο 8 με την επιπλέον επεξήγηση κάποιων εννοιών και την παρουσίαση πρόσθετων παραδειγμάτων. Τόμος Α: Τυπικές Προδιαγραφές - Κεφάλαιο 8: Δίκτυα Petri. - Τυπικές Προδιαγραφές: Η τυπική γλώσσα Ζ: Το συγκεκριμένο ΕΔΥ συμπληρώνει το υπάρχον έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και πιο συγκεκριμένα το Κεφάλαιο 7 με την επεξήγηση επιπλέον παραδειγμάτων. Τόμος Α: Τυπικές Προδιαγραφές - Κεφάλαιο 7: Η τυπική γλώσσα Ζ.
 10. Τυπικές Προδιαγραφές | Δίκτυα Petri | Θέσεις | Μεταβάσεις | Τεκμήρια | Δίκτυα συνθήκης-γεγονότος | Δίκτυα θέσης-μετάβασης | States | Transitions | Tokens | Condition-event networks
 11. Τυπικές Προδιαγραφές: Δίκτυα Petri: Οι προαπαιτούμενες γνώσεις που θα πρέπει να έχει ο φοιτητής πριν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ΕΔΥ περιορίζονται στο υπάρχον έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 8 του Τόμου Α της ΠΛΗ 42. - Τυπικές Προδιαγραφές: Η τυπική γλώσσα Ζ: Οι προαπαιτούμενες γνώσεις που θα πρέπει να έχει ο φοιτητής πριν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ΕΔΥ περιορίζονται στο υπάρχον έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 7 του Τόμου Α της ΠΛΗ 42.