Τεχνικές Διαχείρισης Λογισμικού

 1. Digital-item (Document)
 2. ΠΛΗ42 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ (Δρ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
 5. ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 6. ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 8. Ο συνολικός χρόνος μελέτης του ΕΔΥ συνίσταται από τους χρόνους μελέτης κάθε μιας από τις ενότητες του τόσο της θεωρίας όσο και των ασκήσεων. Επομένως κρίνεται σκόπιμο να αναλύσουμε τους χρόνους μελέτης για κάθε ενότητα. Αρχικά για το κεφάλαιο 1. ο φοιτητής είναι απαραίτητο να διαθέσει μόνο 30 λεπτά μελέτης για τη θεωρία ενώ δεν υπάρχουν ασκήσεις για περεταίρω εξάσκηση. Στόχος είναι να αποτυπώσει μία βασική δομή διαχείρισης έργων ανάπτυξης λογισμικού. Στο κεφάλαιο 2 ο φοιτητής θα έχει την ευκαιρία αρχικά να φρεσκάρει τις γνώσεις του στο σχεδιασμό έργων πληροφορικής. Ενώ για το κεφάλαιο χρειάζεται 20 λεπτά μελέτης για την υλοποίηση του παραδείγματος πρέπει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο. Για το ερώτημα 1 που είναι νέα θεωρία θα χρειαστεί 20 λεπτά. Αν επιθυμεί να υλοποιήσει και τα υπόλοιπα 3 υποερωτήματα που αφορούν ύλη από το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό του Τόμου Γ - Κεφάλαιο 1, με σκοπό να φρεσκάρει τις γνώσεις του, τότε θα χρειαστεί τουλάχιστον 30 λεπτά για κάθε υποερώτημα. Στη συνέχεια, ο φοιτητής θα μπορεί να μελετήσει νέα ύλη και να εκβαθύνει σε τεχνικές διαχείρισης χρόνου και κόστους. Στο κεφάλαιο 3, στην πρώτη ενότητα, ο φοιτητής μπορεί να μελετήσει βασικές έννοιες στη διαχείριση χρόνου που για να τις αφομοιώσει θα χρειαστεί τουλάχιστον 30 λεπτά. Αρκετό χρόνο (περίπου 1 ώρα) όμως θα απαιτήσει η λύση του παραδείγματος 3.1. αφού θα πρέπει να υπολογίσει όλους τους χρόνους που ορίστηκαν στην ενότητα για ένα έργο πληροφορικής. Στην επόμενη ενότητα ο φοιτητής μελετώντας την τεχνική PERT για μία δραστηριότητα και λύνοντας το παράδειγμα 3.2 σε διάστημα περίπου 30 λεπτών θα αποκομίσει απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορεί να εφαρμόσει την τεχνική στη συνέχεια για το σύνολο του έργου. Η ενότητα αυτή μαζί με το παράδειγμα 3.3 αποτελεί ένα από τα βασικότερα αντικείμενα του ΕΔΥ και θα απαιτήσουν τουλάχιστον 3 ώρες μελέτης. Το τελευταίο τέταρτο κεφάλαιο εισάγει τον φοιτητή σε βασικές τεχνικές διαχείρισης κόστους. Στις πρώτες δύο ενότητες μπορεί ο φοιτητής να μελετήσει βασικές έννοιες κόστους και να κατανείμει τις δαπάνες στις δραστηριότητες του έργου. Θα μπορεί να εφαρμόσει τις γνώσεις αυτές μέσα από δύο παραδείγματα που αναφέρονται σε έργο πληροφορικής. Ο φοιτητής δεν θα χρειαστεί γι’ αυτό παραπάνω από μία ώρα. Βασική όμως ενότητα αποτελεί η τελευταία του τέταρτου κεφαλαίου αφού χρειάζεται ο φοιτητής να μελετήσει τα βήματα ενός αλγορίθμου και να τον εφαρμόσει στην επίλυση ενός προβλήματος βελτιστοποίησης της σχέσης κόστους\διάρκειας σε ένα έργο πληροφορικής. Για την ενότητα αυτή ο φοιτητής πρέπει να διαθέσει περίπου 3 ώρες μελέτης. (34 Σελίδες + 18 Εικόνες)
  • Ο φοιτητής μελετώντας το ΕΔΥ αυτής της ενότητας, σε σχέση με το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό του Τόμου Γ - Κεφάλαιο 1 και 2, θα μπορεί να : αποκομίσει μία συνολική εικόνα του σχεδιασμού και της διαχείρισης ενός έργου ανάπτυξης λογισμικού, αναγνωρίσει και να κατατάξει τα εμπλεκόμενα μέρη ενός έργου ανάπτυξης λογισμικού, καθορίσει τις σχέσεις αλληλεξάρτησης των δραστηριοτήτων ενός έργου και να χρησιμοποιεί την τεχνική PERT στον ορισμό του δικτύου δραστηριοτήτων, καταρτίσει ένα πολυ-επίπεδο διάγραμμα υλοποίησης του έργου, εφαρμόσει τεχνικές διαχείρισης του χρόνου εκτιμώντας την ύπαρξη της αβεβαιότητας στην διάρκεια κάθε δραστηριότητας, εφαρμόσει τεχνικές διαχείρισης του κόστους κάθε δραστηριότητας καθώς και τεχνικές για τον βέλτιστο συνδυασμό τους κόστους και διάρκειας.
 9. Το συγκεκριμένο ΕΔΥ συμπληρώνει το υπάρχον έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και πιο συγκεκριμένα το Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη Διαχείριση Λογισμικού και Κεφάλαιο 2. Εκτίμηση και Ανάλυση Κινδύνου του Τόμου Γ - Διαχείριση και Ποιότητα Λογισμικού. Οι έννοιες που συνδέουν το συγκεκριμένο ΕΔΥ με το υπάρχον έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτική διαδικασία είναι αυτές που αναφέρονται παραπάνω στις προαπαιτούμενες γνώσεις.
 10. σχεδιασμός έργου, τμηματοποίηση έργου, χρονοπρογραμματισμός, δραστηριοτήτων, διαδικασίες αρχικοποίησης , διαδικασίες σχεδιασμού , διαδικασίες εκτέλεσης , διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου , διαδικασίες κλεισίματος έργου, εκτίμηση χρόνου , δίκτυο δραστηριοτήτων έργου, διάγραμμα αξιολόγησης έργου, διακύμανση, εκτίμηση πόρων, εκτίμηση κόστους , επιτάχυνση έργου, συμπίεση έργου, κανονική διάρκεια, ελάχιστη διάρκεια, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, διαχείριση ρίσκου έργου, ποιότητα λογισμικού, project planning, create wbs (work breakdown structure), activity sequencing, initiating processes, planning processes, executing processes, monitoring and controlling processes, closing processes, activity network, project evaluation and review techniques – pert, variation, project acceleration, crashing, normal duration, crash time, activity duration estimating, activity resource estimating, cost estimating, human resource planning, project risk management, quality planning
 11. Οι προαπαιτούμενες γνώσεις που θα πρέπει να έχει ο φοιτητής πριν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο εδυ περιορίζονται στο υπάρχον έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και πιο συγκεκριμένα του τόμου γ - κεφάλαιο 1 και 2. Ειδικότερα, ο φοιτητής πρέπει να έχει κατακτήσει τις παρακάτω έννοιες: διαχείριση (management), έργο λογισμικού (software project), προγραμματισμός έργου (project planning), δίκτυο δραστηριοτήτων (activity network), διάγραμμα αξιολόγησης έργου (pert chart), κρίσιμο μονοπάτι (critical path), χρονοδιάγραμμα (gantt chart), διάγραμμα ανάθεσης έργου σε ανθρώπινο δυναμικό (staff allocation chart), εκτίμηση (estimation), χρόνος ανάπτυξης (development time), κόστος έργου (cost), εμπειρικά μοντέλα (empirical models). εκτίμηση από κάτω προς τα πάνω (bottom-up estimation), μέγεθος έργου (size), γραμμή κώδικα (line of code ή loc).