Εσωτερικές Μετρικές Λογισμικού (Σταυρινούδης-ΗΤ-ΠΛΗ42)

 1. Digital-item (Document)
 2. ΠΛΗ42 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 5. ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
 6. ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 7. ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
 8. Ο συνολικός χρόνος μελέτης του ΕΔΥ συνίσταται από τους χρόνους μελέτης κάθε μιας από τις ενότητές του τόσο της θεωρίας όσο και των παραδειγμάτων - ασκήσεων. Επομένως κρίνεται σκόπιμο να αναλύσουμε τους χρόνους μελέτης για κάθε ενότητα.
  • Ο φοιτητής μελετώντας το ΕΔΥ αυτής της ενότητας, σε σχέση με το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό του Τόμου Γ - Κεφάλαιο 5, θα μπορεί να:1)αναγνωρίζει τους τελεστές και τα έντελα στον κώδικα ενός προγράμματος λογισμικού,2)υπολογίζει τα αποτελέσματα στις μετρικές του Halstead σε ένα πρόγραμμα λογισμικού,3)αναγνωρίζει ορισμένες προγραμματιστικές ατέλειες που πιθανόν περιέχονται σε έναν κώδικα λογισμικού,4)δίνει μία ερμηνεία για τις μετρικές του Halstead και τη σχέση τους με την ποιότητα λογισμικού,5)εφαρμόζει τις μετρικές του Halstead για τη βελτίωση της ποιότητας ενός προγράμματος λογισμικού
 9. Τόμος Γ – Διαχείριση και Ποιότητα Λογισμικού,Κεφάλαιο 5: Μετρήσεις και Μετρικές Ποιότητας Λογισμικού
 10. Ποιότητα Λογισμικού,Μετρήσεις Λογισμικού,Μετρικές Λογισμικού,Εσωτερικές Μετρικές,Μετρικές Μεγέθους,Μετρικές Halstead,Τελεστές,Έντελα,Ερμηνεία Μετρικής | Software Quality,Software Measurements,Software Metrics,Internal Metrics,Size Metrics,Halstead Metrics,Operators,Operands,Metric Interpolation
 11. Οι προαπαιτούμενες γνώσεις που θα πρέπει να έχει ο φοιτητής πριν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ΕΔΥ περιορίζονται στο υπάρχον έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και πιο συγκεκριμένα του Τόμου Γ - Κεφάλαιο 5. Ειδικότερα, ο φοιτητής πρέπει να έχει κατακτήσει τις παρακάτω έννοιες: Μέτρηση (Measurement),Μετρική (Metric),Προγραμματισμός Έργου ( Project Planning),Εσωτερικά χαρακτηριστικά λογισμικού (Internal software characteristics),Εξωτερικά χαρακτηριστικά λογισμικού (External software characteristics),Ερμηνεία μετρικής (Metric interpolation),Εσωτερικές μετρικές (Internal metrics), Μετρικές προϊόντος (Product metrics).Το συγκεκριμένο ΕΔΥ συμπληρώνει το υπάρχον έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και πιο συγκεκριμένα το Κεφάλαιο 5. Μετρήσεις και Μετρικές Ποιότητας Λογισμικού του Τόμου Γ - Διαχείριση και Ποιότητα Λογισμικού.