Στρατηγικό μάνατζμεντ σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Στάσεις των εργαζομένων σε εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Strategic Management in period of economic crisis. Analyzing employee’s attitude towards mergers and acquisitions (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. KEFI, CHRYSAVGI
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 02 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-02]
 5. Αγγλικά
 6. 121
 7. Chatzi, Sofia
 8. Chatzi, Sofia | Giannakourou, Maria
 9. Μergers and acquisitions | Συγχωνεύσεις και εξαγορές | Employees’ attitudes | Στάσεις εργαζομένων | Economic crisis | Οικονομική κρίση
 10. 2
 11. 277
 12. Περιέχει πίνακες και εικόνες
  • Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα η οικονομική κρίση έχει επιφέρει σημαντικές κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές. Η έντονη αβεβαιότητα, η αδυναμία κάλυψης των οικονομικών υποχρεώσεων, η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, η ανεργία και η έλλειψη ασφάλειας είναι κάποιες από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Πολλές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν οικονομικά και να παραμείνουν ανταγωνιστικές εφαρμόζουν τα τελευταία χρόνια στρατηγικές συμμαχίες με σκοπό να μοιραστούν τους διαθέσιμους πόρους, να αποκτήσουν νέες γνώσεις, να μοιραστούν εμπειρίες και ικανότητες. Tο φαινόμενο των εξαγορών και των συγχωνεύσεων είναι πολύ συχνό τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια αλλά και την εγχώρια οικονομία. Εξαγορές και συγχωνεύσεις οι οποίες γίνονται με σκοπό την ενίσχυση, την αναδιάρθρωση και πολλές φορές την επιβίωση μιας επιχείρησης. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα εξετάσουμε τις στάσεις των εργαζομένων απέναντι στις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων. Ένα ετερογενές δείγμα 118 εργαζομένων που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα αποτέλεσε τη βάση συλλογής των δεδομένων που αναλύθηκαν στην παρούσα διπλωματική εργασία. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα καλούνται να απαντήσουν ερωτήσεις σχετικά με την εργασιακή δικαιοσύνη που επικρατεί στον εργασιακό τους χώρο, σχετικά με την αφοσίωσή τους στην επιχείρηση που εργάζονται, σχετικά με την πρόθεση αποχώρησης από την επιχείρηση τους και σχετικά με την προώθηση και τη δημιουργία κινήτρων που τους παρέχει η επιχείρηση για να συνεχίσουν να εργάζονται δημιουργικά ανεξάρτητα από τις αλλαγές που υφίσταται η επιχείρηση σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τα ευρήματά μας, η ύπαρξη της οργανωσιακής δικαιοσύνης μπορεί να αποτρέψει τις προθέσεις αποχώρησης των εργαζομένων. Επιπλέον, τα υψηλά επίπεδα οργανωσιακής ταύτισης των εργαζομένων φαίνεται πως επηρεάζουν θετικά τη φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά των εργαζομένων. Στα ευρήματά μας επιβεβαιώνεται ο διαμεσολαβητικός ρόλος της οργανωσιακής δέσμευσης των εργαζομένων μεταξύ της διαδικαστικής δικαιοσύνης και των προθέσεων αποχώρησης των εργαζομένων. Επιπλέον επιβεβαιώνεται ο διαμεσολαβητικός ρόλος της οργανωσιακής δέσμευσης των εργαζομένων μεταξύ της οργανωσιακής ταύτισης με τη φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά των εργαζομένων.
  • In recent years in Greece the economic crisis has brought about significant social and political changes. Strong uncertainty, the failure to cope with financial obligations, the lack of liquidity in the market, unemployment and lack of security are some of the effects of the economic crisis. Many organizations, in their endeavor to survive and remain competitive, have been implementing strategic alliances in recent years to share available resources, acquire new knowledge, share experiences and skills. In recent years, the phenomenon of acquisitions and mergers in the global as well as the domestic economy has been very common. Mergers and acquisitions that take place in order to reinforce, restructure and often help organizations to survive. In this thesis we will examine the attitudes of employees towards acquisitions and mergers in the organizations. A heterogeneous sample of 118 employees working in the private sector was the basis for collecting the data analyzed in this dissertation. The participants in the survey were asked to answer questions about the organizational justice in their workplace, about their commitment to the organization they are working for, about their intention to leave the organization, and the motivation provided from the organization to continue to working creatively regardless of the changes that the business undergoes in times of economic crisis. According to our findings procedural justice can prevent employees’ withdrawal intentions and high levels of employees’ identification affect positively employees’ organizational citizenship behaviors. Furthermore, in our findings the mediating role of employees’ organizational commitment between Procedural Justice and employees’ withdrawal intentions is confirmed. The mediating role of employees’ organizational commitment between Identification with the organization and Organizational Citizenship Behavior is also observed.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.