Η Οικονομική Στρατηγική του Κλάδου της Φιλοξενίας: Τα Κανάλια Μάρκετινγκ και η Προοπτική του "Franchising"

Economic Strategy of the Hospitality Industry: Marketing Channels and Franchising Perspective (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Νικολαΐδου, Σοφία
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 12 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-12]
 5. Αγγλικά
 6. 56
 7. Τσιρίκας, Αθανάσιος
 8. Τσιρίκας, Αθανάσιος | Μπέλλου, Βικτωρία-Μαρία
 9. Leasing, franchise, contract management, hotel chain, marketing channels
 10. 2
 11. 3
 12. 35
 13. 1
  • Το αντικείμενο αυτής της ανάλυσης εστιάζει στην οικονομική στρατηγική που ακολουθεί ο κλάδος της φιλοξενίας, ενώ αναφέρεται ακόμα στα κανάλια μάρκετινγκ που έχουν υιοθετηθεί από τις ξενοδοχειακές μονάδες. Είναι αλήθεια ότι η πανδημία δημιούργησε νέα δεδομένα και τάσεις στους ταξιδιώτες και τις επιλογές που θα κάνουν από τώρα και στο εξής. Ακόμα, τα ξενοδοχεία πρέπει να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση και να υιοθετήσουν τα κατάλληλα μέτρα για να μην χάνουν άλλο πολύτιμο χρόνο για την ανάπτυξή τους. Γενικά, υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι ξενοδοχειακών εταιρειών: οι εταιρείες κληρονομιάς και οι εταιρείες διαχείρισης. Οι πρώτες συγκεντρώνουν την ιδιοκτησία πολλών ξενοδοχείων και οι δεύτερες βασίζουν την επιχείρησή τους στη διαχείριση ή τη λειτουργία των ξενοδοχείων. Από αυτήν την άποψη, αναφέρεται ότι οι συμβατικές σχέσεις προσανατολίζονται κυρίως σε τρεις τύπους συμφωνιών: α) τη μίσθωση β) τη διαχείριση και γ) τη δικαιόχρηση. Η στρατηγική που θα ακολουθήσει κάθε ξενοδοχειακή μονάδα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που είναι ζωτικής σημασίας κατά την εξέταση των υφιστάμενων παραμέτρων. Επιπροσθέτως, η ξενοδοχειακή βιομηχανία είναι κυκλική και ευαίσθητη στη συμπεριφορά της οικονομίας και στις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις συνθήκες της αγοράς, καθώς σε περιόδους οικονομικής κρίσης, αυτές οι δαπάνες δεν μπορούν να μειωθούν εύκολα. Μεταξύ άλλων λόγων, αυτό συμβαίνει επειδή είναι απαραίτητο να διατηρηθούν τα ποιοτικά πρότυπα για να διατηρηθεί η κατηγοριοποίηση των ξενοδοχείων στην αγορά, σύμφωνα με τα τομεακά τεχνικά πρότυπα που ρυθμίζουν τον ξενοδοχειακό τομέα, αν και, ένας από τους κύριους αντίκτυπους είναι αυτός της εποχικότητας, λόγω της μεταβλητότητας στην ποιότητα της υπηρεσίας.
  • The subject of this analysis focuses on the economic strategy followed by the hospitality industry while referring to the marketing channels adopted by the hotel units. It is true, the pandemic created new issues and trends in travelers and the choices they will make from now on. Subsequently, the hotels must adapt to the new data and adopt the appropriate measures in order not to waste another valuable time for their development. In general, there are two different types of hotel companies: patrimonial companies and management companies. The former brings together the property of many hotels in their heritage and the latter are characterized by basing their business on managing or operating the hotels. From that point of view, it is referred that the contractual relationships are mainly instrumentalized through three types of agreement: a) the lease (commonly called rent), b) management and c) the franchise. The strategy that will be followed by each hotel unit depends on many factors which are crucial when considering the existing parameters. In addition, the hotel industry is cyclical and sensitive to the behavior of the economy and to social and political circumstances and is highly sensitive to market conditions, since in periods of economic crisis, these expenditures do not can be easily reduced. Among other reasons, that happens because it is necessary to maintain quality standards to preserve the categorization of hotels in the market, in accordance with the sectoral technical standards that regulate the sector, although, one of the main impacts that of seasonality is due to the variability in the quality of the service.
 14. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές