Παρακίνηση εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα και ο ρόλος του Μάνατζερ

Motivation of employees in the Public Sector and the role of Manager (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αγγέλη, Ελένη
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 02 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-02]
 5. Αγγλικά
 6. 79
 7. Γρέβιας, Δημήτριος
 8. Γρέβιας, Δημήτριος | Μανωλόπουλος, Δημήτριος
 9. motivation | κίνητρο | motivation theories | θεωρίες κινήτρων | employees | εργαζόμενοι | performance | επίδοση | public sector | δημόσιος τομέας | manager | μάνατζερ | manager’s role | ρόλος του μάνατζερ
 10. 14
 11. 89
 12. Σχήματα, εικόνες
  • Στις μέρες μας, από τη μία πλευρά, με δεδομένο το γεγονός των ραγδαίων καθημερινών εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα πρέπει να ανταποκριθούν γρήγορα σε τεχνικές, οικονομικές, νομικές και πολιτικές αλλαγές, προκειμένου να εξασφαλίσουν την παρουσία και το μέλλον τους, να είναι ανταγωνιστικοί και να επιτύχουν τους στόχους τους. Από την άλλη πλευρά, την ίδια στιγμή, ο δημόσιος τομέας είναι άλλος ένας σημαντικός πυλώνας της κοινωνίας, αλλά με διαφορετικά χαρακτηριστικά και προτιμήσεις, οι οποίες χρειάζονται αλλαγές ώστε να ακολουθήσουν και να υιοθετήσουν το νέο περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο μετασχηματισμού, "εργαζόμενοι" και "μάνατζερ" διαδραματίζουν έναν καίριο ρόλο. Ο ρόλος του μάνατζερ είναι πολύ σημαντικός, στο να γνωρίζει πως να καθοδηγήσει και να εξελίξει τους εργαζόμενους, πώς να συνεργαστεί και να παρακινήσει με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Ο στόχος της διατριβής είναι να εξετάσει πως λειτουργεί το κίνητρο στον δημόσιο τομέα και αν υπάρχει σχέση με την απόδοση των εργαζομένων. Η διατριβή θα δώσει έναν ορισμό των κινήτρων και θα παρουσιάσει μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας των θεωριών των κινήτρων, και ποιες από αυτές εφαρμόζονται στην πράξη στην παρούσα κατάσταση. Επιπλέον, γίνεται σύγκριση μεταξύ των κύριων χαρακτηριστικών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Εξετάζεται επίσης μια ανάλυση σχετικά με τις διαφορές μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Επιπρόσθετα θα αναλυθεί η σημασία του ρόλου του μάνατζερ. Τέλος, θα συζητηθούν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Από πρακτική άποψη, θα μπορούσε να θεωρηθεί επιτυχία, αν τα αποτελέσματα της διατριβής μπορούν να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες στους μάνατζερ στην καθημερινή τους εργασία σχετικά με την καθοδήγηση και τα κίνητρα των εργαζομένων τους. Επιπλέον, η διατριβή φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω έρευνα από τους φοιτητές που θέλουν να βρουν στοιχεία σχετικά με τα κίνητρα για μελλοντική έρευνα.
  • Nowadays, on the one hand given the fact of rapidly daily evolutions that take place in national and global level firms and organizations of private sector have to respond fast to technical, economical, legal and political changes in order to ensure their presence and future, to be competitive, and to achieve their goals. On the other hand, at the same time, the public sector is another important stakeholder but with different characteristics and preferences, which need changes in order to follow and adopt in the new environment. In this transformation framework, “employees” and "Managers" play a crucial role. In this respect, Manager's role is very significant to know how to guide and develop employees, how to cooperate and motivate them effective and efficient way. The aim of the dissertation is to examine how the motivation works in public sector and if there is a relation with the performance of employees. The dissertation will give a definition of motivation and will present a literature review of motivation theories, and which of them applies practically in the current situation. In addition, main characteristics of public and private sector will be compared; an analysis about differences between private and public sector will be examined. The importance of manager’s role will be analyzed as well. Finally, the outcomes and the conclusion will be discussed critically. From practical point of view, it will be a success if the outcomes of dissertation can give useful information to managers in their daily work regarding guidance and motivation of their employees. Furthermore, the dissertation aspires to be the base for further investigation by students who want to find evidences about motivation for future research.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.