Η επίδραση του τουρισμού σε παράγοντες της Εθνικής Οικονομίας και του Αεροπορικού Κλάδου. Η περίπτωση της Ελλάδος και της Aegean Airlines 2007-2015

Tourism impact on factors of National Economy and Airline Industry. The case of Greece and Aegean Airlines 2007-2015 (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παρασκευάς, Γεώργιος
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 03 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-03]
 5. Αγγλικά
 6. 84
 7. Σίμος, Θεόδωρος
 8. Μπίλιας, Ιωάννης
 9. Τουρισμός | Tourism | Αεροπορική Αιγαίου | Aegean Airlines | ΑΕΠ | GDP | Ανεργία | Unemployment | Κερδοφορία Αεροπορικής Εταιρίας | Earnings of Airline company | Διεθνείς αφίξεις | International Arrivals | Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις | International Flight Arrivlas | Τουριστικά Εσοδα | Tourism Revenue | Επίδραση Τουρισμού | Tourism Impact
 10. 2
 11. 6
 12. 91
 13. Περιέχει: Πίνακες, Διαγράμματα
 14. Advanced Quantitative Methods for Managers - Volume 1/ Kavussanos M.G.
  • O τουρισμός διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ευημερία μιας χώρας που μπορεί να τον υποστηρίξει. Η παρούσα μελέτη εξετάζει πώς ο τουρισμός επηρέασε την οικονομία της Ελλάδος σε μια περίοδο οικονομικών δυσκολιών μεταξύ του 2007 και του 2015. Η έννοια του τουρισμού χωρίζεται και εξετάζεται σε τρεις μεταβλητές, τα τουριστικά έσοδα, τις διεθνείς αφίξεις και τις διεθνείς αφίξεις μέσω αέρος, οι οποίες συσχετίζονται με το ελληνικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), το ποσοστό ανεργίας και τα κέρδη του μεγαλύτερου ελληνικού αερομεταφορέα Aegean, αντίστοιχα. Τα δεδομένα επιλέγονται προσεκτικά από έγκυρες πηγές και επεξεργάζονται μέσω ενός μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης, όπου τελικά επιβεβαιώνουν τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών που υποστηρίζουν ότι ο τουρισμός έχει θετικό και σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία. Συγκεκριμένα, στην 1η παλινδρόμηση, τα έσοδα από τον τουρισμό αποδίδουν στο ΑΕΠ συντελεστή παλινδρόμησης 0,041, όπου για 100% αύξηση των εσόδων από τουρισμό ανάμεσα σε δύο τρίμηνα έχουμε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,04%. Στη 2η παλινδρόμηση, οι διεθνείς αφίξεις μειώνουν το ποσοστό ανεργίας με συντελεστή παλινδρόμησης -0,038, όπου για 100% αύξηση των διεθνών αφίξεων ανάμεσα σε δύο μήνες θα έχουμε μείωση της ανεργίας κατά 1,63%. Στην 3η παλινδρόμηση, οι διεθνείς αφίξεις μέσω αεροπλάνου αυξάνουν τα κέρδη της Aegean Airlines με συντελεστή παλινδρόμησης 30,386, όπου για αύξηση 100% των διεθνών αφίξεων μέσω αέρος θα έχουμε αύξηση των κερδών της Aegean Airlines κατά 219,3%. Ομοίως, η ελαστικότητα στα ανωτέρω παραδείγματα κάθε υπόθεσης είναι ίση με 0,0204, 0,0163 και 2,193 αντίστοιχα. Τα συμπεράσματα σχετικά με τη 1η και 2η υπόθεση δείχνουν ότι το ΑΕΠ και η ανεργία επηρεάζονται σε σημαντικό και θετικό βαθμό από τα έσοδα του τουρισμού και τις διεθνείς αφίξεις αντίστοιχα και ανεξάρτητα από την ανελαστική τους σχέση, το αποτέλεσμα αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία. Η ανάλυση της 3ης υπόθεσης δείχνει σαφή και ελαστικό δεσμό μεταξύ των κερδών της Aegean και των διεθνών αφίξεων μέσω αέρος. Ειδικότερα, στο κείμενο διερευνάται η διαδικασία ελέγχου των δεδομένων και τα συμπεράσματα της έρευνας, επισημαίνονται περιορισμοί και προτείνονται συστάσεις για μελλοντικές έρευνες.
  • Tourism plays an important role in the prosperity of a country that can support it. The current study examines how tourism affected the economic growth of Greece during a period of great economic difficulties between 2007 and 2015. Tourism is separated in three variables, Tourism Revenue (TR), International Arrivals (IA) and International Flight Arrivals (IFA) which are correlated to the Greek Gross Domestic Product (GDP), the Greek Unemployment Rate (UR) and the Earnings Before Taxes of the major Greek Airline operator, Aegean Airlines S.A. (AEBT), respectively. Data are carefully selected from valid sources and then tested and edited in order to be processed through a linear regression model. Results verify findings of previous research studies which support that tourism has a positive and significant impact on an economy. Specifically, in the first regression, the Tourism Revenue (TR) attributes to the GDP by a coefficient of 0,041 and for a 100% rise of (TR) between two-quarters, we will have a 2,04% rise of GDP. In the second regression, the International Arrivals (IA) lowers the rate of unemployment by a coefficient of -0,038 and for a 100% rise of (IA) between two months we will have a reduction of unemployment by 1,63%. In the last regression, the International Flight Arrivals (IFA) boosts the earnings of Aegean Airlines with a coefficient of 30,386 and for a 100% rise of IFA between two- quarters we will have a rise of 219,3% in Aegean Earnings. The elasticity in the above examples of each hypothesis analysis is found equal to 0,0204, 0,0163 and 2,193 respectively. The findings regarding the first and second hypothesis indicate that GDP and Unemployment Rate (UR) are significantly and positively influenced by Tourism Revenue (TR) and International Arrivals (IA) respectively and despite their inelastic relationship, this outcome has a very important impact on the Greek economy. The analysis of the third hypothesis shows a clear elastic bond between the International Flight Arrivals (IFA) and Aegean Earnings (AEBT). For further information, the process of data and the conclusions are discussed thoroughly in the essay, in where also limitations and recommendations for future researches are stated.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.