Χρηματοοικονομική ανάλυση της ΕΡΤ ΑΕ και σύγκριση με τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας (τα τελευταία 5 έτη).

Financial analysis of ERT SA, compared with the largest private broadcasting nationwide channels (for the last 5 years). (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΠΑΣΤΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 03 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-03]
 5. Αγγλικά
 6. 135
 7. ΚΟΥΣΕΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΚΟΥΣΕΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΖΟΒΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
 9. Χρηματοοικονομική ανάλυση | Financial Analysis
 10. 29
 11. 20
 12. 16
 13. Περιέχει πίνακες, σχήματα, διαγράμματα.
 14. Financial Statement Analysis, N. Eriotis
  • Χρησιμοποιώντας τους Αριθμοδείκτες, κάποιος θα μπορούσε να απαντήσει σε διάφορες ερωτήσεις σχετικά με την εταιρεία. Για παράδειγμα, εάν ένας διευθυντής θέλει να μάθει πώς θα αναπτυχθεί η εταιρεία ή να μάθει πώς να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της και ποιες στρατηγικές να ακολουθήσει, πρέπει να χρησιμοποιήσει, μεταξύ άλλων, την ανάλυση των αριθμοδεικτών. Οι δείκτες είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από τις σύγχρονες εταιρείες και είναι εύκολο να υπολογιστούν και να απεικονίσουν την τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέθοδος σύγκρισης με τις προηγούμενες χρονιές ή με άλλες εταιρείες του κλάδου. Εάν κάποιος μπορεί να τους ερμηνεύσει αναλόγως, τότε θα καταλήξει σε χρήσιμα συμπεράσματα. Η παρούσα διατριβή διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια και επικεντρώνεται στην ΕΡΤ Α.Ε. και σε έξι ιδιωτικές ραδιοτηλεοπτικές εταιρείες: ANTENNA, ALPHA, SKAI, STAR CHANNEL, MEGA CHANNEL και EPSILON. Ο λόγος που επελέγησαν οι εταιρείες αυτές οφείλεται στο γεγονός ότι το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο μεταβάλλεται ταχύτατα τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης και πρέπει να εξακριβωθεί η σημερινή οικονομική κατάσταση των εταιρειών, συγκρίνοντας τον δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την εισαγωγή της διατριβής. Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει τις πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις και τη βιβλιογραφία σχετικά με τις χρηματοοικονομικές έννοιες και τους δείκτες που εξετάζονται. Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σε αυτή τη διατριβή. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την οικονομική ανάλυση των εταιρειών με τη χρήση των αριθμοδεικτών. Τα αποτελέσματα υπολογίζονται σε μια πενταετία (2011-2015), όπου υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, χρησιμοποιώντας τους ισολογισμούς των εταιρειών. Το τελευταίο κεφάλαιο μας δίνει τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση.
  • By using the financial ratios someone can answer several questions concerning the company. For example, if a manager wants to know how the company will grow, or find out how to increase its market share and what strategies to follow he has to use, among other things, a ratios analysis. Ratios are a tool used by modern companies and are easy to calculate and can portray the current situation of the company. They can be used as a method of comparison for previous years’ performances or with other companies of the industry. If someone can interpret them accordingly, then he will come up with useful conclusions. The present dissertation is structured in five chapters, and is focused on the ERT S.A. and six private broadcasting companies: ANTENNA, ALPHA, SKAI, STAR CHANNEL, MEGA CHANNEL and EPSILON. The reason that these companies were chosen is because the broadcasting landscape is rapidly changing over the last few years due to the economic crisis and the present financial condition of the companies must be found out, by comparing the public with the private sector. The first chapter includes the introduction of the dissertation. The second chapter illustrates the information about the companies and literature review about the financial concepts and the ratios under investigation. The third chapter outlines the methodology used in this dissertation. The fourth chapter includes the financial analysis of the companies with the use of ratios. The results are calculated in a five years’ period (2011-2015), where data were available, using the balance sheets of the companies. The last chapter gives us the conclusions that are derived from the above analysis.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.