Το Κόστος Ποιότητας Μονάδων Ανακουφιστικής Φροντίδας. Η μελέτη περίπτωσης της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής

Cost of Quality in Palliative Care Centers. The case study of Palliative Care Center "GALILEE" of the Holy Metropolis of Mesogaia and Lavreotiki (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ξενικού, Μόνικα Φιλίτσα
 3. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)
 4. 20 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 103
 7. Ψωμάς, Ευάγγελος
 8. Ψωμάς, Ευάγγελος | Φραγκάκη, Αργυρώ
 9. Κόστος Ποιότητας | Cost of Quality | Κλασική Μέθοδος Κοστολόγησης της Ποιότητας | PAF Method | Ανακουφιστική Φροντίδα | Palliative Care | ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» | PCU “Galilee”
 10. 3
 11. 1
 12. 26
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 14. Το Κόστος της Ποιότητας / Ανδρέας Τζόγιος
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο το Κόστος Ποιότητας (Cost of Quality), ένα σημαντικό εργαλείο για τη Βελτίωση της Ποιότητας Οργανισμών, την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους και την ενίσχυση της θέσης τους σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα. Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη του Κόστους Ποιότητας Μονάδων Ανακουφιστικής Φροντίδας. Ο σκοπός αυτός επιχειρείται να υλοποιηθεί μέσω της δημιουργίας ερωτηματολογίου αξιολόγησης του Κόστους Ποιότητας εξειδικευμένου στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των Μονάδων αυτών. Για τη δημιουργία του ερωτηματολογίου, μετά τη σχετική βιβλιογραφική ανασκόπηση, αναγνωρίστηκαν διαδικασίες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν Κόστος Ποιότητας για μια Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας, δηλαδή σημεία στα οποία δημιουργείται κόστος είτε λόγω χαμηλής ποιότητας είτε εξαιτίας ενεργειών που αναλαμβάνονται εκούσια για τη επίτευξη υψηλής ποιότητας. Για την ταξινόμηση των στοιχείων Κόστους Ποιότητας που αναγνωρίστηκαν, εφαρμόστηκε η κλασική μέθοδος κοστολόγησης της Ποιότητας (PAF), οπότε αυτά ταξινομήθηκαν σε στοιχεία κόστους πρόληψης, εκτίμησης, εσωτερικών και εξωτερικών αστοχιών. Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου επικυρώθηκε από ομάδα εμπειρογνωμόνων και στη συνέχεια αξιολογήθηκε από μέλη του ανθρώπινου δυναμικού της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Στα δεδομένα που προέκυψαν από την αξιολόγηση του ερωτηματολογίου εφαρμόστηκαν τεχνικές περιγραφικής στατιστικής και ανάλυση συσχέτισης. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων εξήχθη το συμπέρασμα ότι το Κόστος Ποιότητας της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» κυμαίνεται συνολικά σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, με μόνο τρία από τα 72 στοιχεία Κόστους Ποιότητας να αξιολογούνται ως αυξημένου επιπέδου επίδρασης στο συνολικό Κόστος Ποιότητας της Μονάδας. Η συσχέτιση μεταξύ των τεσσάρων κατηγοριών Κόστους Ποιότητας αποδείχθηκε υψηλή, ενώ μεταξύ των κατηγοριών Κόστους Ποιότητας κυρίαρχη θέση φαίνεται να κατέχει το κόστος πρόληψης. Το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» με πραγματικά οικονομικά δεδομένα ώστε να εντοπίσει ρεαλιστικά ευκαιρίες βελτίωσης της ποιότητάς της και να συμβάλλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Συνεχούς Βελτίωσης της ποιότητας της, καθώς και να ευαισθητοποιήσει το προσωπικό της σε θέματα σχετικά με την ποιότητα. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από ομόγλωσσες Μονάδες Ανακουφιστικής Φροντίδας της Κύπρου ή υπάρχοντες φορείς στην Ελλάδα για τη μελέτη του κόστους ποιότητάς τους και μελλοντικά να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο σε υπό ανάπτυξη Οργανισμούς παροχής υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας στη χώρα. Τέλος, θα μπορούσε να αποτελέσει εφαλτήριο για άλλες Μονάδες Ανακουφιστικής Φροντίδας διεθνώς ώστε να μελετήσουν το ΚΠ τους με την κατάλληλη προσαρμογή. Η καινοτομία που εισάγει η παρούσα εργασία είναι η εφαρμογή της έννοιας της κοστολόγησης της ποιότητας στον τομέα της Ανακουφιστικής Φροντίδας, κάτι που υλοποιείται πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ δεν εντοπίστηκαν αντίστοιχες προσπάθειες στη διεθνή βιβλιογραφία.
  • The object of this dissertation is Cost of Quality, an important tool for improving the Quality of Organizations, ensuring their viability, sustainable competitiveness within competitive environments. The purpose of this work is to study the Cost of Quality of Palliative Care Centers. This purpose is attempted to be realized through the creation of a Quality Cost evaluation questionnaire specialized in the special operating conditions of these Centers. For the creation of the questionnaire, after the relevant literature review, procedures were identified that could create Quality Cost for a Palliative Care Unit, ie points where costs are incurred either due to low quality or due to actions taken voluntarily to achieve high quality. For the classification of the identified Quality Cost items, the Prevention-Appraisal-Failure Method (PAF) was applied, whereupon they were classified into prevention, appraisal, internal and external failures cost elements. The content of the questionnaire was validated by a group of experts and then evaluated by members of the human resources of the Palliative Care Center "GALILEE" of the Holy Metropolis of Mesogaia and Lavreotiki. Descriptive statistical techniques and correlation analysis were applied to the data obtained from the evaluation of the questionnaire. The analysis of the results concluded that the Quality Cost of "GALILEE" is relatively low overall, with only three of the 72 Quality Cost items being assessed as having an increased level of impact on the total Quality Cost of the Unit. The correlation between the four categories of Quality Costs proved to be high, while among the categories of Quality Costs the cost of prevention seems to be dominant. The questionnaire can be used by “GALILEE” with real financial data to realistic identify quality improvement opportunities and to develop and implement a System of Continuous Quality Improvement, as well as to sensitize its staff on quality issues. It can also be used directly by homologous Palliative Care Centers in Cyprus or existing institutions in Greece to study their quality costs and in the future it can be a useful tool in developing Palliative Care Centers. Finally, it could be a springboard for other Palliative Care Centers internationally to study their Cost of Quality with the appropriate adaptation of this questionnaire. The innovation introduced by the present work is the application of the concept of quality costing in the field of Palliative Care, something that is implemented for the first time in Greece, while no similar efforts have been identified in the international literature.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.