Εγκατάσταση και παρακολούθηση εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας βάσει των προτύπων FSSC22000 & IFS σε βιομηχανία τροφίμων

Installation and monitoring of implementation of Quality Management System based on the standards FSSC22000 and IFS in a food industry. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τζανόπουλος, Νικόλαος
 3. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-30]
 5. Ελληνικά
 6. 123
 7. Φραγκάκη, Αργυρώ
 8. Σεραφειμίδου, Αμαλία
 9. Ασφάλεια τροφίμων
 10. 1
 11. 33
 12. 20
 13. Πίνακες, Εικόνες
  • Η επιβίωση μιας εταιρίας τροφίμων σε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον καθώς και η ενδεχόμενη επιτυχία της, βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ποιότητα των προϊόντων που προσφέρει, καθώς η σύγχρονη τάση που επικρατεί στο καταναλωτικό κοινό αφορά στην αγορά τροφίμων υψηλής ποιότητας και γνωστής προέλευσης. Ένα από τα βασικά συστατικά για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι η υγιεινή και η ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων. Τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (ΣΔΑΤ) στη βιομηχανία τροφίμων συνιστούν μια τεκμηριωμένη μέθοδο διαχείρισης των πιθανών κινδύνων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από την παραγωγή έως την κατανάλωση. Βασίζονται σε πρότυπα και αρχές που περιγράφουν τις διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί ο αποτελεσματικός έλεγχος της παραγωγής ασφαλών τροφίμων. Δύο από τα κυριότερα πρότυπα διαχείρισης για τον έλεγχο της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, τα οποία εφαρμόζονται παγκοσμίως από επιχειρήσεις στην αλυσίδα τροφίμων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία και μεταποίηση τροφίμων είναι τα IFS και FSSC22000. H παρούσα μεταπτυχιακή μελέτη αποτελεί ένα εγχειρίδιο για τη μετάβαση μιας βιομηχανίας στα συστήματα ασφάλειας τροφίμων καθώς παρουσιάζονται τα δύο πρότυπα, οι απαιτήσεις μετάβασης και οι διαδικασίες που απαιτούνται από τον οργανισμό ώστε να πιστοποιηθεί με τα παραπάνω. Τα βασικά στοιχεία των προτύπων είναι, να προσδιοριστούν οι διαδικασίες του ΣΔΑΤ, να καθοριστεί η ακολουθία και η αλληλεπίδραση αυτών των διαδικασιών, να καθοριστούν τα κριτήρια για την αποτελεσματική λειτουργία και να εφαρμοστούν οι απαραίτητες ενέργειες για να επιτευχθεί η συνεχής βελτίωση.
  • The survival of a food company in a modern and competitive environment, as well as its possible success, are largely based on the quality of its products, as the current trend of the consumer concerns the purchase of high quality food and of known origin. One of the key ingredients for achieving this goal is the hygiene and safety of the products produced. Food Safety Management Systems (FSMS) in the food industry are documented methods of managing potential risks throughout the supply chain, from production to consumption. They are based on standards and principles that describe the processes required to achieve effective control on safe food production. Two of the leading food quality and safety management standards, which are applied globally by companies in the food chain, are IFS and FSSC22000. This post graduate study is a manual for the transition of an industry to food safety systems as the two standards, the transition requirements and the procedures required by the organization to be certified with the above, are presented. The key elements of the standards are to identify the processes of the FSMS, to determine the sequence and interaction of these procedures, to define criteria for effective operation and to implement the necessary actions to achieve continuous improvement.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.