Εφαρμογή Νέων Τεχνικών και Λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων, στην κατηγοριοποίηση των ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα.

 1. MSc thesis
 2. Μαλακόζη, Μαρία
 3. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)
 4. 16 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-16]
 5. Ελληνικά
 6. 151
 7. Αηδόνης, Δημήτριος
 8. Υ.Α 216/2015 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ | ΑΣΤΕΡΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 9. 2
 10. 21
 11. 5
 12. Περιέχει: Πίνακες και Σχήματα
  • Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία, η οποία πραγματεύεται την «Εφαρμογή Νέων Τεχνικών, λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων, στην κατηγοριοποίηση των ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα» και βασίζεται στην νέα Υπουργική Απόφαση 216/2015 (ΦΕΚ 10Β), θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε διεξοδικά, το ξενοδοχειακό προϊόν στην Ελλάδα, πριν και μετά τις αλλαγές που επιφέρει το παραπάνω ψήφισμα, σχετικά με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ελληνικών ξενοδοχειακών μονάδων. Δηλαδή, μέσω έρευνας, με θέμα «Η νέα Υ.Α 216/2015 (ΦΕΚ 10Β) και οι επιδράσεις της στα ελληνικά ξενοδοχεία», θα καταγράψουμε τις αλλαγές που αυτή δημιουργεί στον ξενοδοχειακό κλάδο, επεξηγώντας συνάμα τα ερευνητικά μας αποτελέσματα. Επιπλέον, θα εξετάσουμε τις απαιτούμενες κινήσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Κατάταξης των Ξενοδοχείων στον ελληνικό χώρο, διακριβώνοντας τη νέα τάξη ως προς την κατηγοριοποίηση των ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης. Σκοπός της εργασίας, είναι αρχικά η ανάδειξη των μεταβολών, που πραγματοποιούνται στον ξενοδοχειακό τομέα στην Ελλάδα, καθώς επίσης και οι επιπτώσεις που αυτές προκαλούν, τόσο στον επιχειρηματικό, όσο και στον τουριστικό κλάδο. Δηλαδή, πρωταρχικός στόχος μας, είναι η διαπίστωση του βαθμού συμμόρφωσης, ή όχι, των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το νέο νόμο• η μετάβαση μιας ξενοδοχειακής μονάδας από μία κατηγορία σε μία άλλη, η διατήρηση ή η διακοπή της λειτουργίας αυτής της επιχείρησης και τελικά οι επιδράσεις που προξενεί αυτή η μεταρρυθμιστική ενέργεια στον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα. Τελική επιδίωξη της συγκεκριμένης μελέτης, είναι η ενημέρωση τόσο του τουριστικού κοινού, σχετικά με τις αιτίες πιθανών, οικονομικού περιεχομένου, επιβαρύνσεων στα ξενοδοχεία, εξαιτίας της παροχής επιπρόσθετων ή ανανεωμένων υπηρεσιών, βάση της προειρημένης Υπουργικής Απόφασης, περί κατηγοριοποίησης των Ξενοδοχείων στην Ελλάδα, όσο και η πληροφόρηση των επίδοξων μελλοντικών ξενοδόχων σχετικά με την ορθή και ομαλή προσχώρηση τους, στον κλάδο αυτό. Η δομή που θα ακολουθήσουμε στην εργασία αυτή, θα είναι η εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο, θα παρουσιάσουμε τον ξενοδοχειακό κλάδο στην Ελλάδα πριν την εφαρμογή της Υ.Α 216/2015(ΦΕΚ 10Β), δίνοντας κυρίως έμφαση στον τρόπο κατηγοριοποίησης των ελληνικών ξενοδοχείων και αναλύοντας ταυτόχρονα κάθε πτυχή του τομέα αυτού. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα ασχοληθούμε γενικότερα με τη νέα Υπουργική Απόφαση 216/2015 (ΦΕΚ 10Β), παρουσιάζοντας συνάμα τις καινοτομίες που αυτή παράγει, πάνω στις τεχνικές που χρησιμοποιούνται, για την κατάταξη των ξενοδοχείων, ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Ακόμη, θα αναφερθούμε στις λειτουργικές προδιαγραφές, που πρέπει τα ξενοδοχεία να πληρούν, δίνοντας παράλληλα τα κριτήρια βαθμολόγησης της κάθε μονάδας με τη μέθοδο των αστεριών. Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας μας, θα εξηγήσουμε την διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικού Κατάταξης των Ξενοδοχειακών μονάδων από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, επισημαίνοντας τους βασικότερους Διαπιστευμένους Φορείς που αναφέρονται σε αυτό. Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα ασχοληθούμε με την μεθοδολογία της έρευνας που θα πραγματοποιήσουμε, ώστε να τονίσουμε τους ερευνητικούς μας στόχους και περιορισμούς, όπως και να καταγράψουμε την διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας και τους τρόπους διεξαγωγής της. Στο πέμπτο και στο έκτο κεφάλαιο, θα παρουσιάσουμε μια πρωτογενή έρευνα, με χρήση ερωτηματολογίου και στατιστικών ελέγχων, όπου ταυτόχρονα θα αναλύσουμε τα συμπεράσματα μας σχετικά με την επιρροή της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης, στον ξενοδοχειακό κλάδο στην Ελλάδα. Τα συμπεράσματα της έρευνας είναι σχετικά με: Βαθμός συμμόρφωσης των ξενοδοχειακών μονάδων Αλλαγή κατηγορίας ξενοδοχειακών μονάδων Συνέχιση της λειτουργίας των ελληνικών ξενοδοχείων Οικονομικές επιβαρύνσεις των ελλήνων ξενοδόχων Αλλαγές εισοδήματος ελλήνων ξενοδόχων Δυνατότητα προσχώρησης νέων επαγγελματιών στον ξενοδοχειακό κλάδο Επιδράσεις στον τομέα του τουρισμού
  • In the present thesis, which deals with the “Application of new techniques, functional specifications and grading criteria in order to classify hotels in Greece” and based on the new Ministerial Decision 216/2015 (Gov. 10Β), we will try to analyze in depth, the Greek hotel enterprises, before and after the changes, which are caused by the above resolution, performing, at the same time, a comparative review, concerning the operational requirements of Greek hotels. After that, we will note the changes, which this Ministerial Decision creates to hotel industry, through a research to Hellenic Association of Hoteliers, about “The new Ministerial Decision 216/2015 (Gov. 10Β) and its effects on Greek hotels. Furthermore, we will check the required actions, so as to get the Ranking Hotel Certificate in Greece, verifying the new order about the classification of hotels in Greece, which come as a result of the aforementioned Ministerial Decision. The aim of this thesis is to highlight the changes, made in the hotel sector in Greece, as well as, the impacts they cause, on both the business and the tourist industry. So, our primary goal is the discovery of the extent of compliance or not, the hotel business, in accordance with the new law, the transition of a hotel unit from one category to another, the maintenance or closure of this company and ultimately the effects that provokes this reform action in the tourism sector in Greece. Final pursuit of that study is to inform both the tourist public about possible financial charges in hotels, because of providing additional or renewed services, under the aforesaid Ministerial Decision on classification of hotels in Greece and the prospective future hoteliers, about their proper and smooth accession in this industry. The structure of this dissertation will be as follows: In the first chapter, we will introduce the hotel industry in Greece, before the implementation of the Ministerial Decree 216/2015 (Gov. 10Β), emphasizing the way of Greek hotels’ classification and analyzing at the same time every aspect of this sector. The second chapter, deals generally with the new Ministerial Decree 216/2015 (Gov. 10B), presenting at the same time the innovations that generates, on the techniques used for the classification of hotels according to their services. Also, we will refer to functional specifications that hotels need to meet, while giving the grading criteria of each unit by the method of the stars. In the third chapter of our study, we will explain the process of issuing certificates classification of hotel units of the Hellenic Chamber of Hotels, highlighting the most basic Accredited Institutions mentioned therein. In the fourth chapter, we will present the methodology of our research, so as to emphasize our research objectives, constraints and to record the duration of the research process and the ways of its prosecution. In the fifth and sixth chapter, we will present a primary research, using a questionnaire and hypothesis testing, which simultaneously would analyze our conclusions about the influence of this Ministerial Decision, on the hotel industry in Greece. The findings are concerning: •The degree of compliance of hotel units •The percentage of hotel units which change category •The percentage of hotels keep running •Financial charges for Greek Hoteliers •Changes Income Greek hoteliers •Possibility for new professionals to integrate in the hotel industry • Effects on tourism
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.