ΔΗΜΟΣΙΑ ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ: Προστασία, Ανάδειξη και Διαχείριση των αρχαιολογικών ανασκαφών και των υφιστάμενων αρχαίων μνημείων της ανατολικής Αχαΐας.

PUBLIC WORKS AND ANTIQUITIES: Protection, Enhancement and Management of eastern Achaia's archaeological excavations and the existing ancient monuments. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 114
 7. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ
 8. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 9. ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 10. 1
 11. 70
 12. 20
 13. ΕΙΚΟΝΕΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΧΑΡΤΕΣ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
  • Με αφορμή τις σωστικές ανασκαφές που διενεργήθηκαν από την Εφορεία Aρχαιοτήτων Αχαΐας στο πλαίσιο των δημόσιων έργων, νέες σημαντικές θέσεις- άγνωστες μέχρι πρότινος- αποκαλύφθηκαν στην Ανατολική Αχαΐα, που χρονολογικά καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο που εκτείνεται από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3η χιλιετία π.Χ.) έως τη ρωμαιοκρατία. Σε συνδυασμό με τα πλούσια κινητά ευρήματα που τις συνοδεύουν , παρέχουν πλήθος πληροφοριών για τις ασχολίες και τις δραστηριότητες των κατοίκων, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις μας για την ιστορία και την τοπογραφία της περιοχής. Σε συνάρτηση δε με τους αρχαιολογικούς χώρους και τα υφιστάμενα μνημεία της ανατολικής Αιγιάλειας, συμβάλλουν σημαντικά στη συμπλήρωση μεγάλων τμημάτων από την ιστορία και συμπληρώνουν τον αρχαιολογικό χάρτη τόσο της περιοχής, όσο και της Αχαΐας γενικότερα. Παράλληλα όμως γεννήθηκε και μια μεγάλη πρόκληση για την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος και της ολοκληρωμένης διαχείρισης της μνημειακής κληρονομιάς. Αυτή συμπεριλαμβάνει την προστασία και ανάδειξη των υφιστάμενων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, με το οποίο βρίσκονται σε άμεση σχέση και αλληλεπίδραση. Η ολοκληρωμένη προστασία, ανάδειξη, διατήρηση και προσφορά του πολιτιστικού μας αποθέματος, περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας, νοείται και ως στοιχειώδης υποχρέωσή μας απέναντι στους πολίτες της Ευρώπης και του κόσμου. Αποτελεί βασικό συστατικό της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας και ουσιώδης συμβολή στη διαμόρφωση της νέας, πολυπολιτισμικής, οικουμενικής κοινότητας. Επιπλέον, αποτελεί βασική παράμετρο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αφού μπορεί να προσδώσει ιδιαίτερη ταυτότητα και να λειτουργήσει ως μοναδικό, συγκριτικό πλεονέκτημα. Επομένως, μπορεί να δώσει ώθηση στην αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινωνιών, στο ευρύτερο πλαίσιο συντονισμού της περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής, με βάση τη διασφάλιση του γενικού (δημόσιου) συμφέροντος.
  • On the occasion of the rescue excavations carried out by the Ephorate of Antiquities of Achaia in the field of public works, new important positions-unknown until recently-were revealed in eastern Achaia , which chronologically cover a wide field stretching from the Early Bronze Age (3rd millennium b.C.) to the Roman domination. In combination with the rich movable findings that accompany them, provide a wealth of information about the occupations and activities of the residents, enriching our knowledge of the history and topography of the area. In connection with the archaeological sites and the existing monuments of east Aigialeia, they contribute significantly to the completion of large parts of history and complete the archaeological map of both the region and Achaia in general. At the same time, however, a great challenge was also born to exploit the cultural reserve and the integrated management of the monumental heritage, including the protection and spotlight of existing archaeological sites and monuments. and the protection of the natural environment, with which they are in direct relation and interaction. The integrated protection, promotion, preservation and supply of our cultural stock, regional or national scope, is also understood as our elementary obligation towards the citizens of Europe and the world. It is a key component of European cultural identity and a vital contribution to the shaping of the new, multicultural, universal community. In addition, it is a key parameter for sustainable development since it can give a special identity and function as a unique, comparative advantage. It can therefore give impetus to the development perspective of local societies, in the broader context of coordinating regional cultural policy, based on safeguarding the general (public) interest.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.