Η Πολιτιστική Επικοινωνία του Ψηφιακού Μουσείου Σμύρνης & Νέας Σμύρνης. «Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου»

Cultural Communication of Digital Museum of Nea Smyrna “Smyrna of two Continents; of Hellenism and the World” (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γαλάτη, Βασιλική
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 01 Οκτωβρίου 2017 [2017-10-01]
 5. Ελληνικά
 6. 103
 7. Κάβουρα, Ανδρονίκη
 8. Μπιτσάνη, Ευγενία | Γκαντζιάς, Γεώργιος
 9. Πολιτιστική Επικοινωνία | Ψηφιακό Μουσείο | Νέα Σμύρνη | Cultural Communication | Digital Museum | Nea Smyrni
 10. 2
 11. 53
 12. 17
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Με την παρούσα εργασία εξετάζεται το φαινόμενο της επικοινωνίας και των πρακτικών επικοινωνίας που καλούνται να υιοθετήσουν οι πολιτιστικοί οργανισμοί στο πλαίσιο της λειτουργίας τους. Παράλληλα καταγράφονται τα μέσα ευαισθητοποίησης και συμμετοχής του κοινού στους πολιτιστικούς οργανισμούς και η σημασία των τεχνολογιών της πληροφορίας στην πολιτιστική επικοινωνία. Στη συνέχεια αναλύεται η έννοια του ψηφιακού μουσείου, το οποίο προσπαθεί να αναδείξει ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. Επιπλέον, γίνεται εκτενής αναφορά στην προσπάθεια των σύγχρονων μουσείων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, να αναβαθμίσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους και αξιολογούνται οι καλές πρακτικές και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν ορισμένα ψηφιακά μουσεία για την προβολή τους και την ενίσχυση της επισκεψιμότητάς τους. Το κύριο αντικείμενο της έρευνας είναι το Ψηφιακό Μουσείο Σμύρνης & Νέας Σμύρνης και τα ψηφιακά ερμηνευτικά εκθέματά του, τα οποία στοχεύουν να ταξιδέψουν τον επισκέπτη σε μια ιστορική διαδρομή με αφετηρία τη Σμύρνη της αρχαιότητας και τελικό προορισμό τη σύγχρονη Νέα Σμύρνη. Εξετάζεται η λειτουργία και η προσφορά του ψηφιακού μουσείου αλλά και η επικοινωνιακή στρατηγική που ακολουθεί, προκειμένου να προσελκύσει αλλά και να διευρύνει το κοινό του. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην παρουσίαση και αξιοποίηση των μέσων που χρησιμοποιεί για την προβολή του και την αναγνωρισιμότητά του. Τέλος, παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα και παρατίθενται προτάσεις βελτίωσης της επικοινωνιακής πολιτικής του Ψηφιακού Μουσείου Νέας Σμύρνης.
  • In this thesis are examined the phenomenon of communication and its practices that the cultural organizations are called to adopt within the framework of their operation. At the same time, the instruments for promoting awareness and participation of visitors in the cultural organizations as well as the importance of technologies of information in the cultural communication are recorded. Subsequently, the significance of the digital museum is analyzed that seeks to indicate historical and archaeological elements of cultural heritage of a region with the use of modern technologies. Further, a reference is made in the effort of modern museums either in Greece or in Europe to re-assess their rendered services and good practices as well as methodologies that certain digital museums use for their promotion and raising the number of visitors. The main object of this research is Smyrna & Nea Smyrni Digital Museum and its digital explanatory exhibits that aim to travel the visitor in a historical journey, having as start point Smyrna’s ancient times and destination Nea Smyrni modern times. The operation and contribution of the digital museum are examined as well as the communication strategy, that follows, so that to attract but also to expand its visitors. Significant consideration is given in the presentation and development of means that the museum uses for its promotion and recognition. Finally, the general conclusions are presented and proposals for improvement of communication policy of Nea Smyrni Digital Museum are cited.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.