«Σύνδεση των αρχαιολογικών χώρων με την τοπική κοινωνία με έμφαση στις «κινήσεις πολιτών»: Το παράδειγμα του αρχαιολογικού χώρου Διονύσου στο Δήμο Διονύσου Αττικής»

Connection of Archeological Site to their local community with an Emphasis on the “ Society Movements”: The case of the Archeological Site of Dionysos in the Municipality of Dionysos Attica” (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, ΓΑΛΗΝΗ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 28 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-28]
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. ΠΟΥΛΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Πολιτιστική κληρονομιά, κινήσεις πολιτών, τοπική κοινωνία, αρχαιολογικός χώρος Διονύσου
 10. 2
 11. 55
 12. 23
 13. 0
 14. Χαμπούρη–Ιωαννίδου 2002:17, «Οι διαστάσεις των πολιτιστικών φαινομένων» τ. Β’ ΕΑΠ Πάτρα 2002. • Αικ Χαμπούρη- Ιωαννίδου, «Η έννοια της στρατηγική» στο Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση Βενιεράτου κ.α. ΔΠΜ51, ΕΑΠ Πάτρα 2003,
  • Οι αρχαιολογικοί χώροι περιλαμβάνουν μνημεία, τα οποία νοούνται ως πολιτιστικά αγαθά που σχετίζονται με τις υλικές μαρτυρίες της ανθρώπινης ύπαρξης και δραστηριότητας και ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Στο περιβάλλον του αρχαιολογικού χώρου τα μνημεία συντίθενται σε μια ενότητα με ιστορική αισθητική και λειτουργική σημασία. Είναι τα υλικά στοιχεία που μαρτυρούν ιδέες, αξίες και συμβολισμούς, καθώς αποτελούν την ταυτότητα και την ιστορική μνήμη των λαών. Η αναγνώριση του οφέλους της πολιτιστικής κληρονομιάς για τα άτομα και τις κοινωνίες είναι πλέον κοινή παραδοχή. Οι σύγχρονες αντιλήψεις προστασίας των αρχαιοτήτων, διαφέρουν από τον παραδοσιακό τρόπο διαχείρισης. Οι φορείς της πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν την δυνατότητα να διαμορφώσουν πολιτικές αξιοποίησης του «κοινωνικού κεφαλαίου», διευκολύνοντας τις τοπικές κοινότητες, σε ενέργειες και δραστηριότητες προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς προκειμένου να αποκτήσει λειτουργικό ρόλο στην σύγχρονη ζωή. Η μελέτη περίπτωσης του αρχαιολογικού χώρου Διονύσου στον σημερινό Δήμο Διονύσου Αττικής, διερευνά τη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με την αρχαιολογική κληρονομιά μέσα από την ενεργό συμμετοχή της «κίνησης πολιτών». Η επίτευξη της σύνδεσης πραγματοποιείται από τις διαδικασίες της ενασχόλησης και της συμμετοχής με την πολιτιστική κληρονομιά, όπου ο ρόλος του πολίτη αναδεικνύεται ως σημαντικός παράγοντας προστασίας και ανάδειξης του πολιτισμού.
  • Archaeological sites comprise monuments which are considered part of our cultural wealth. They make up the material evidence of human existence and belong heritage of a country, within the setting of an archaeological site the monuments are composed in such a way as to unite historical aesthetics and functions significance. They are the material elements which reveal the ideas, values and symbolisms that make up the identity and history memory of the people. Nowadays, no one doubts that our culture heritage can be beneficial to not only to individuals but also to their communities in fact, modern conceptions concerning the protection of archaeological site differ from the traditional way of managing them. Currently, the carriers of our cultural heritage have the possibly to shape new politics in order to develop and exploit these sites, thus facilitating the local communities in taking action to promote this cultural heritage in order for it to play a functional role in modern life. In particular, the case study of the archaeological site of Dionysus located in the municipality of Dionysus of Attica tries to look into the connection of local community with the archaeological heritage through the active involvement of the “Society Movement”. This connection is achieved by the process of active involvement and participation in the cultural heritage, where the role of the citizen is a major factor of protection and display our civilization.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.