Η διατήρηση της βιομηχανικής κληρονομιάς στην Ελλάδα: Η μετατροπή του βιομηχανικού κέντρου της Αθήνας σε λίκνο πολιτισμού μέσω των περιπτώσεων του Μουσείου Μπενάκη, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη».

The preservation of the industrial heritage in Greece: The transformation of the industrial center of Athens into a cradle of culture through the cases of the Benaki Museum, Athens School of Fine Arts and the Cultural Center "Melina Merkouri". (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ντάλλα, Ανδρονίκη
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 117
 7. Ευαγγελόπουλος, Παναγιώτης
 8. Ευαγγελόπουλος, Παναγιώτης | Δασκαλοπούλου, Ειρήνη
 9. Πολιτισμός / Civilization | Βιομηχανική Αρχαιολογία / Industrial Archaeology | Βιομηχανική Κληρονομιά / Industrial Heritage | Βιομηχανικός Τουρισμός / Industrial Tourism | Μουσείο Μπενάκη / Benaki Museum | Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) / High School of Fine Arts | Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» / “Melina” Cultural Centre
 10. 4
 11. 50
 12. 19
 13. Περιέχει: Πίνακες
 14. Γαγανάκης Κ. (1999), Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης, Πάτρα: ΕΑΠ.
  • Η παρούσα εργασία άπτεται των ζητημάτων που αφορούν στη διατήρηση των βιομηχανικών μονάδων τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Η δομή της περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, επιχειρείται η αποσαφήνιση ορισμένων στοιχειωδών ορισμών οι οποίοι σχετίζονται με το ζήτημα της προστασίας των πρώην βιομηχανικών μονάδων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται η φιλοσοφία η οποία πρεσβεύει τη διατήρηση του βιομηχανικού παρελθόντος της κάθε χώρας καθώς αυτό συνδέεται άρρηκτα με την ταυτότητά της. Στο τρίτο μέρος, παρουσιάζεται εν συντομία η βιομηχανική επανάσταση όπως εξελίχθηκε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Εξετάζονται οι περίοδοι που σημειώθηκαν τα τεχνολογικά επιτεύγματα τα οποία ευνόησαν την εμφάνισή της και παρουσιάζονται ως παραδείγματα σημαντικές βιομηχανικές επιχειρήσεις οι οποίες πλέον έχουν νέα χρήση. Στο τέταρτο κεφάλαιο, έχουν επιλεγεί ως μελέτη περίπτωσης τρία εμβληματικά πολιτιστικά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας. Παρατίθενται στοιχεία της ιστορίας τους και ανάλυση των εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων που διέπουν τη λειτουργία τους. Παράλληλα, για κάθε ένα από τα κτίρια ξεχωριστά, έχει συναχθεί ερωτηματολόγιο, οι απαντήσεις του οποίου αναλύονται και ερμηνεύονται ανά περίπτωση. Το πέμπτο και τελευταίο μέρος της εργασίας χρησιμεύει ως πεδίο για την διεξαγωγή συμπερασμάτων και την άσκηση κριτικής στη φιλοσοφία διατήρησης των βιομηχανικών κτισμάτων και κυρίως στον τρόπο εφαρμογής της.
  • The present project deals with issues related to the conservation of industrial plants both in Europe and Greece. Its structure includes five chapters. The first chapter attempts to clarify some of the basic definitions related to the protection of former industrial units. The second chapter analyzes the philosophy which entreats the preservation of the industrial past of each country as it is indissolubly linked to its identity. In the third part, the industrial revolution as it evolved in Europe and Greece is briefly presented. The periods that have been examined are those where the technological advantages that favored its emergence are being explored and examples of major industrial enterprises that are now in new use are presented. In the fourth chapter, three emblematic cultural buildings in the center of Athens have been selected as a case study. Their past, as well as an analysis of the external and internal factors governing their operation, are presented. At the same time, for each of the buildings, a questionnaire was drown up, the answers of which are analyzes and interpreted on a case by case basis. The fifth and final part of this project serves as a field for drowning conclusions and criticizing the philosophy of preserving industrial buildings and above all the way it is applied.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.