Η Επικοινωνιακή Στρατηγική των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στον Τομέα του Πολιτισμού: Η Περίπτωση του “ICOMOS” (Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών - Ελληνικό Τμήμα) και του Σωματείου «Διάζωμα».

The Communication Strategy of Cultural Non-Governmental Organizations: The Case of ICOMOS (International Council of Monuments and Sites - Hellenic Section) and the case of Diazoma Association. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 28 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-28]
 5. Ελληνικά
 6. 101
 7. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ, ΦΑΝΗ
 8. Προβολή & επικοινωνία πολιτιστικών οργανισμών | Πολιτιστικό μάρκετινγκ
 9. 4
 10. 66
 11. Εικόνες/Σχήματα: 5 Πίνακες: 5
  • Στην παρούσα εργασία έγινε η προσπάθεια για διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο προβάλλονται οι πολιτιστικοί οργανισμοί, με σκοπό να αναδειχθεί η σημαντικότητα της επικοινωνίας και των κατάλληλων εργαλείων που χρειάζεται να αξιοποιηθούν, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν θέσει. Πιο συγκεκριμένα, διερευνώντας το ζήτημα της επικοινωνιακής στρατηγικής για τους μη κυβερνητικούς, οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, εντοπίζεται η ανάγκη για αποτελεσματική επικοινωνία με το εκάστοτε κοινό, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταπόκριση στο έργο αυτό καθαυτό των οργανισμών, αλλά και στην ανάλογη προβολή με σκοπό την ανεύρεση πόρων για τη συνέχιση του έργου τους. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να ερευνήσει τη σημασία της επικοινωνίας και των σύγχρονων μορφών της, στη διάδοση του μηνύματος ενός πολιτιστικού οργανισμού, μελετώντας το παράδειγμα του ελληνικού παραρτήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών-ICOMOS και του σωματείου «Διάζωμα». Στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξη της σύνδεσης των εν λόγω ΜΚΟ με την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την επικοινωνία ως μέσο επίτευξης των στόχων αυτών. Για τις ανάγκες της μελέτης, αξιοποιήθηκε εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση για τα ζητήματα που πραγματεύεται η εργασία, καθώς και ποιοτική έρευνα μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων με εκπροσώπους των φορέων που διερευνώνται και άλλους εμπειρογνώμονες του κλάδου της επικοινωνίας. Ως γενικό συμπέρασμα προκύπτει το γεγονός ότι η έλευση των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας έχει φέρει ραγδαίες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι διάφοροι οργανισμοί καταστρώνουν και εκτελούν τη στρατηγική τους, ωστόσο οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί στον τομέα του πολιτισμού έχουν αντιληφθεί πολύ καλά αυτή τη μεταστροφή και είναι διατεθειμένοι να πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες προσαρμογές, προκειμένου να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τις ευκαιρίες επικοινωνίας και προβολής που παρέχουν τα μέσα αυτά.
  • This research attempted to explore the way in which cultural organizations are being promoted in order to highlight the importance of communication and the appropriate tools that need to be exploited to achieve the goals they have set. In particular, by exploring the issue of the communication strategy for non-governmental organizations in the field of culture, the need for effective communication with the public was identified. The aim of this dissertation is to investigate the importance of communication and its contemporary forms, to disseminate the message of a cultural organization, by studying the example of the Greek branch of the International Council of Monuments and Sites-ICOMOS and the NGO Diazoma. We wanted also to highlight the relationship of these NGOs with the promotion of cultural heritage and communication as a means of achieving their goals. For the needs of the study, a literature review upon the issues addressed by the research was carried out, as well as a qualitative research through semi-structured interviews with representatives of these organizations and other communication experts. As a general conclusion, the era of digital media has brought rapid changes in the way which the organizations develop and execute their strategy, but non-governmental organizations in the cultural sector have perceived this shift very well and are willing to make the appropriate adjustments in order to make the most of the communication and promotion opportunities provided by these tools.
 12. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές