Η καθιέρωση των βιβλιοθηκών στα μουσεία ως σημαντικό εργαλείο υποστήριξης και αναπόσπαστο κομμάτι της ερευνητικής διαδικασίας του προσωπικού του μουσείου. Μελέτη περίπτωσης των Βιβλιοθηκών του Μουσείου Μπενάκη και του Νομισματικού Μουσείου

 1. MSc thesis
 2. Πανάρετου, Ελευθερία
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 28 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-28]
 5. Ελληνικά
 6. 81
 7. Κατσιρίκου, Ανθή
 8. Κατσιρίκου, Ανθή | Παπαθανασίου, Δωροθέα Τσουρτ
 9. Μουσείο | Βιβλιοθήκη | Μουσειακή βιβλιοθήκη | Συνεργασία
 10. 2
 11. 34
 12. 47
 13. 0
 14. Γλυτσή, Ε. (2002). Οι διαστάσεις των πολιτιστικών φαινομένων. Πάτρα: ΕΑΠ.
  • Η βιβλιοθήκη και το μουσείο με πορεία βαθιά μέσα στο χρόνο είναι πολιτιστικοί οργανισμοί διαφύλαξης και προαγωγής της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε χώρας. Και οι δύο πολιτιστικοί οργανισμοί εξελίσσονται και χρησιμοποιούν νέες πρακτικές και μεθόδους για να εξυπηρετήσουν τον νέο ρόλο που έχουν αναλάβει και τις απαιτήσεις του κοινού που εξυπηρετούν. Αξιοποιούν τις ομοιότητες τους αλλά και τις νέες τεχνολογίες και συμπράττουν συνεργασίες με οφέλη και για τα δύο ιδρύματα γεφυρώνοντας τις διαφορές τους. Ως αποτέλεσμα της εφάπαξ συνεργασίας τους προκύπτει η μουσειακή βιβλιοθήκη που κατατάσσεται στις ειδικές βιβλιοθήκες με εξειδικευμένη συλλογή, προσωπικό και κοινό που απευθύνεται. Η συνεργασία ομοειδών οργανισμών προκύπτει ως αποτέλεσμα των τεχνολογικών εξελίξεων, της αξιοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία αλλά και της έλλειψης χρηματοδότησης στους πολιτιστικούς οργανισμούς. Η ύπαρξη της μουσειακής βιβλιοθήκης στο Μουσείο Μπενάκη και στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών αποδεικνύουν ότι η καθιέρωση των βιβλιοθηκών στα μουσεία υποστηρίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες του μουσείου και αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο για όλη την ερευνητική κοινότητα και το προσωπικό του μουσείου.
  • Libraries and museums, having a long history throughout time and cultures, are cultural organizations that preserve and promote the cultural heritage of countries. These cultural organizations evolve and use new practices and methods to serve their new role and the demands of the public. They use their similarities, as well as new technologies, and they beneficially collaborate by bridging their differences. As a result of their one-off cooperation arises the museum library, classified as a special library with a specialized collection, specialized staff and targeted audience. The co-operation of similar organizations emerges as a result of the technological developments, the utilization of the services provided by digital technology and the lack of funding for cultural organizations. The museum libraries of the Benaki Museum and the Athens Numismatic Museum prove that the establishment of libraries in museums supports the museum's research activities and is an integral tool for the museum staff, as well as the entire research community.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.