Συγκριτική σημειωτική ανάλυση των αφισών δύο διεθνών Φεστιβάλ Φλαμένκο: του Jerez de la Frontera (Ισπανία) και του Arte Mont de Marsan (Γαλλία)

Comparative semiotic analysis of posters of two international flamenco festivals: of Jerez de la Frontera (Spain) and of Arte Mont de Marsan (France) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παπαδημητρίου, Αγγελική
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 28 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-28]
 5. Ελληνικά
 6. 108
 7. Ψύλλα, Μαριάννα
 8. Ψύλλα, Μαριάννα | Κεφαλάκη , Μαργαρίτα
 9. επικοινωνία - communication | μήνυμα - message | αφίσα - poster | σημειωτική ανάλυση - semiotic analysis | Φεστιβάλ Φλαμένκο Jerez de la Frontera -Flamenco Festival Jerez de la Frontera | Φεστιβάλ Φλαμένκο Arte Mont de Marsan - Flamenco Festival Arte Mont de Marsan
 10. 2
 11. 23
 12. 68
 13. Περιέχει: Πίνακες, εικόνες, φωτογραφίες
 14. Μέσα Επικοινωνίας / Αγγελική Μακρή
  • Η αφίσα συγκαταλέγεται στα διαχρονικά μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι πολιτιστικοί οργανισμοί για την προώθηση των πολιτιστικών τους δράσεων. Συχνά έχει ιδιαίτερο αισθητικό ενδιαφέρον ή και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Περαιτέρω, ως επικοινωνιακή δράση, μεταδίδει μηνύματα που μεταβιβάζουν, όχι μόνο πληροφορίες, αλλά και κοινωνικές αξίες ή στοιχεία της ταυτότητας και του οράματος του πολιτιστικού οργανισμού. Στην παρούσα εργασία αναλύσαμε ένα δείγμα 25 αφισών (ήτοι 14 αφισών του Φεστιβάλ Φλαμένκο του Jerez de la Frontera της Ισπανίας και 11 αφισών του Φεστιβάλ Φλαμένκο του Arte Mont de Marsan της Γαλλίας), με σκοπό να αναδείξουμε το περιεχόμενο και το νόημα των μηνυμάτων που εμπεριέχονται στις αφίσες των πολιτιστικών οργανισμών. Δεδομένου ότι η αφίσα ως εικόνα αποτελεί κείμενο εικονικών, πλαστικών και γλωσσικών σημείων που αλληλεπιδρούν και δημιουργούν μηνύματα, επιλέξαμε ως μέθοδο τη σημειωτική ανάλυση. Αντλώντας στοιχεία από τις σημειωτικές θεωρίες των Saussure, Peirce, Barthes και του Group μ, αποδομήσαμε την εικόνα της αφίσας και αποκωδικοποιήσαμε τα μηνύματα και τα επίπεδα σημασίας. Όπου κατέστη δυνατό διασταυρώσαμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας με το αυθεντικό μήνυμα του δημιουργού της αφίσας, το οποίο, είτε μας μεταβιβάστηκε απευθείας από τον δημιουργό κατόπιν συνέντευξης, είτε ανευρέθη διατυπωμένο σε αντίστοιχες συνεντεύξεις των δημιουργών στο διαδίκτυο. Στο ιδιαίτερα φορτισμένο σημειωτικά πεδίο του φλαμένκο, όπου κυριαρχούν ισχυρά σύμβολα και κώδικες, η σημειωτική ανάλυση αποτέλεσε ένα πρόσφορο μέσο για την αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων των Φεστιβάλ, αφού χάρη σε αυτήν «εντοπίσαμε το νόημα, εκεί που άλλοι ίσως θα έβλεπαν μόνο πράγματα», όπως θα παρατηρούσε ο Ουμπέρτο Έκο. Με τον τρόπο αυτό αναδείχθηκε ο πολύπλευρος κομβικός ρόλος της αφίσας ως μέσο που επικοινωνεί όχι μόνο πληροφορίες, αλλά και το όραμα των οργανισμών, καθώς και κοινωνικές, ηθικές και πολιτικές αξίες, ενώ ταυτόχρονα οξύνει τον καλλιτεχνικό προβληματισμό γύρω από την τέχνη του φλαμένκο. Αποτελεί, επίσης, μέσο που συμμετέχει στη δημιουργία μιας συνεκτικής και δυναμικής εικόνας των Φεστιβάλ.
  • Posters are one of the most common means of communication used by cultural organizations across time to promote their activities. They are often of particular interest, due to aesthetic or pedagogical character. Furthermore, they transmit messages conveying not only information, but also social values or elements of the identity and vision of the cultural organization. This work is an attempt to identify and review the content and meaning of the messages contained in the advertising posters of cultural organizations. Our analysis focused on a sample of 25 posters of two flamenco Festivals, namely 14 posters of the flamenco Festival of Jerez de la Frontera of Spain and 11 posters of the flamenco Festival Arte Mont de Marsan of France. Since posters contain iconic, plastic and linguistic signs interacting and creating messages, we chose the semiotic method to analyze them. Drawing evidence from the theories of Saussure, Peirce, Barthes and Group M, we deconstructed the poster images and decoded their messages and levels of signification. Where possible, the results of our investigation were validated by comparing them with the original message of the poster’s creator, either revealed directly by the author during our interview, or obtained from past interviews available on the Internet. In the highly connotated field of flamenco, strong symbols and codes dominate. Therefore, the semiotic analysis was the most appropriate means of decoding the messages of the festivals. As Umberto Eco said, a semiologist "can see the meaning, where others may only see things". Our analysis highlights the multifaceted focal role of posters as a means communicating not only information, but also the vision of organizations and their social, ethical and political values. Posters also contribute to the discourse around the tendencies in the art of flamenco. Finally, posters participate in the creation of a coherent and dynamic image of the festivals.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.