Περιπατητικές διαδρομές στο Ναύπλιο: η σημασία και ο ρόλος των κτιρίων στην πολιτιστική ταυτότητα της πόλης

Walking routes in Nafplio: the importance and the role of buildings in the cultural identity of the town. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μοσχονά, Ελένη
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 21 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-21]
 5. Ελληνικά
 6. 99
 7. Τζαναβάρα, Αντωνία
 8. Τζαναβάρα, Αντωνία | Κοντοχρήστου, Μαρία
 9. πολιτιστικός τουρισμός | πολιτιστική κληρονομιά | περιπατητικές διαδρομές στο ιστορικό κέντρο του Ναυπλίου | περιπατητική διαδρομή | πολιτιστική ταυτότητα Ναυπλίου | πολιτιστική διαδρομή
 10. 1
 11. 95
 12. 33
 13. Περιέχει εικόνες
  • Στην παρούσα εργασία αναλύεται η έννοια των πολιτιστικών διαδρομών, παρουσιάζεται η ιστορική τους εξέλιξη, τα είδη τους με έμφαση στις περιπατητικές διαδρομές και οι βασικές αρχές για το σχεδιασμό τους, καθώς επίσης εξετάζεται η σημασία και ο ρόλος τους στην βιώσιμη τοπική ανάπτυξη ως εργαλείο πολιτιστικού τουρισμού. Επιπρόσθετα, γίνεται σύντομη αναφορά στην ιστορική διαδρομή και το περιβάλλον (αστικό και πολιτιστικό) της πόλης, εντοπίζονται τα κτίρια που έχουν συμβάλει στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας του Ναυπλίου και προτείνονται περιπατητικές διαδρομές στο ιστορικό κέντρο.
  • In this essay it is analyzed the concept of cultural routes, it is presented their historical evolution, their species with emphasis on the walking routes and the basic principles of planning as well as their importance and role in sustainable local development as a tool of cultural tourism. In addition, a brief reference is made to the historical route and the urban and cultural environment of the city, the buildings that have contributed to the promotion of the cultural identity of the city of Nafplion and the routes of the historical center.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.