«Οι μεταβολές στην πολιτιστική πολιτική των Δήμων πριν και κατά την περίοδο της κρίσης: πολιτιστικές δομές και στρατηγική επικοινωνίας στο Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη»

 1. MSc thesis
 2. ΤΡΙΓΚΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 26 Μαίου 2018 [2018-05-26]
 5. Ελληνικά
 6. 101
 7. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ, ΦΑΝΗ
 8. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Πολιτιστική πολιτική | Στρατηγική επικοινωνίας | Επικοινωνία | Νέες Τεχνολογίες | Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης | Πρόγραμμα «Καλλικράτης» | Δήμος Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη
 10. 1
 11. 82
 12. 21
 13. Εικόνες/ Σχήματα: 25, Πίνακες: 15
 14. Αθανασοπούλου, Α., Γλύτση, Ε., & Χαμπούρη-Ιωαννίδου, Α. (2002). Οι διαστάσεις των πολιτισμικών φαινομένων (Τόμ. Β). Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
  • Ο πολιτισμός ως έννοια, περικλείει το χθες και το σήμερα της ανθρωπότητας και αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών. Η επικοινωνία είναι το βασικό μέσο έκφρασης, απολύτως αναγκαία για τον άνθρωπο. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί το πρώτο σημείο επικοινωνίας του ανθρώπου με την Πολιτεία. Η σχέση του πολιτισμού με την επικοινωνία απαντάται στην πολιτιστική πολιτική που εφαρμόζουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού. Το 2010 η χώρα δοκιμάζεται έντονα από μια εξαιρετικά σοβαρή οικονομική κρίση, το μέγεθος της οποίας μπορεί να συγκριθεί με τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να προσφύγει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προκειμένου να αντιμετωπίσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα. Το 2011 αποτελεί έτος σταθμό για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς ψηφίζεται ο Νόμος του «Καλλικράτη», ο οποίος προβλέπει τη μείωση του αριθμού των Δήμων και των νομικών τους προσώπων, την αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α., την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των οργάνων και μια σειρά διοικητικών αλλαγών. Στην παρούσα εργασία επιλέξαμε να εξετάσουμε το χθες και το σήμερα του Καλλικρατικού Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη, αποτυπώνοντας την πολιτιστική του δομή και την επικοινωνιακή του πολιτική ιδωμένες υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης και της συνένωσης που προέκυψε με την εφαρμογή του Νόμου. Για το λόγο αυτό προχωρήσαμε σε έρευνα και ανάλυση των ετών 2008 και 2016, προκειμένου να έχουμε σαφέστερη εικόνα και συγκρίσιμα στοιχεία. Από τα ευρήματα της έρευνας, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο Δήμος Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις νέες προσκλήσεις, και παρά την οικονομική κρίση διατήρησε και ανέπτυξε τις πολιτιστικές του δομές και τις δράσεις, ενώ ταυτόχρονα αξιοποίησε τα νέα μέσα και τις δυνατότητες που του παρέχουν για την άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία με το κοινό του.
  • Culture as a concept embraces yesterday and today's humanity and is the most important factor in the development of modern societies. Communication is the basic means of expression absolutely necessary for man. Local Government is the first point of communication between the people and the state. The relationship between culture and communication is found in the cultural policy implemented by Local Authorities of 1st and 2nd degree. In 2010, the country is severely affected by an extremely serious economic crisis, the size of which can be compared to the Great Depression of the 1930s. This is the result of the country's recourse to the European Union and the International Monetary Fund, in order to address its fiscal deficit. 2011 is the year of the Local Government, as the "Kallikrates" Law is passed, which provides for the reduction of the number of municipalities and their legal entities, the change of the way of financing the Local Authorities, the reallocation of the powers of the institutions and a series of administrative changes. In this work, we chose to look at yesterday and the present day of the Kallikratian Municipality of Nikea-St. Ioannis Rentis, reflecting its cultural structure and its communication policy seen from the point of view of the economic crisis and the union that arose with the implementation of the Law. That is why we have carried out research and analysis of the years 2008 and 2016 in order to have a clearer picture and comparable data. From the findings of the survey, we have come to the conclusion that the Municipality of Nikea - J. Rentis successfully responded to the new challenges and, despite the economic crisis, maintained and developed its cultural structures and actions, while at the same time it utilized the new means and the possibilities that it offers for direct and effective communication with its audience.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές