Η επικοινωνιακή διαχείριση της εκθεσιακής τριλογίας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου για την επέτειο των 150 χρόνων από τη θεμελίωσή του, 2015-2018

The communication management of the exhibition trilogy of the National Archaeological Museum for the 150th anniversary of its foundation, 2015-2018 (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κρεββατά, Βασιλική
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 107
 7. Ψύλλα, Μαριάννα
 8. Ψύλλα, Μαριάννα | Κεφαλάκη , Μαργαρίτα
 9. Επικοινωνιακή διαχείριση, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, εκθεσιακή τριλογία
 10. 34
 11. 11
 12. 2 πίνακες 18 εικόνες
  • Θέμα της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η επικοινωνιακή ανάλυση της εκθεσιακής τριλογίας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου για την επέτειο των 150 χρόνων από τη θεμελίωσή του (2015-2018). Εξετάζονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν αξιοποιήσει οι επιμελητές του Μουσείου τόσο στον σχεδιασμό των εκθέσεων με άξονα την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του Μουσείου και τον επετειακό χαρακτήρα που έχουν προσδώσει σε αυτές όσο και στη συνολική επικοινωνιακή διαχείριση που έχει ακολουθηθεί. Εξετάζονται ανά κεφάλαια η λειτουργία των μουσείων, η σύγχρονη εικόνα των μουσειακών εκθέσεων, η λειτουργία της τέχνης και υπό το πρίσμα της δημιουργίας της και υπό αυτό της πρόσληψής της, η λειτουργία της επικοινωνιακής διαδικασίας και η ανάλυση της δομής, του ρόλου και της πρόσληψης του μηνύματος, προκειμένου να αποτελέσουν το θεωρητικό υπόβαθρο για την ανάλυση του εμπειρικού μέρους. Στο εμπειρικό μέρος παρουσιάζονται και αναλύονται τα εκφραστικά και ερμηνευτικά μέσα καθώς και ιδιαίτερα οι τρόποι επικοινωνίας που έχουν επιλεγεί αναφορικά με την κωδικοποίηση μηνυμάτων και ερεθισμάτων στις υπό εξέταση εκθέσεις. Ιδιαίτερο ζητούμενο αποτέλεσε η ανάλυση του εθνικού και οικουμενικού ρόλου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και της θεμελιώδους αποστολής του στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων, πώς αυτός μετασχηματίζεται, αποτυπώνεται και προσλαμβάνεται συνολικά, αλλά και στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος και αφηγήματος. Προηγήθηκε η αξιολόγηση της συνολικής εκθεσιακής πολιτικής του Εθνικού Μουσείου από την ίδρυσή του έως σήμερα και πώς αυτή έχει εξελιχθεί διαχρονικά. Επιπλέον, παρατίθενται στοιχεία επισκεψιμότητας και γίνεται λόγος για την αξιοποίηση της τεχνολογίας στον τομέα της επικοινωνίας και της προβολής του Μουσείου. Τέλος, επιχειρείται μια συνολική θεώρηση της σύγχρονης εικόνας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου αναφορικά με τον ρόλο, τον χαρακτήρα και την αποστολή του όπως αποτυπώνεται στην εκθεσιακή φιλοσοφία που έχει επιλέξει και αξιολογείται η εμφανής αλλαγή στις ερμηνευτικές προσεγγίσεις που έχουν επιλεγεί από τους επιμελητές ειδικά αναφορικά με τις τρεις εκθέσεις και την στόχευση της επικοινωνιακής πρόσληψής τους από το κοινό στο οποίο απευθύνονται.
  • The subject of this Diploma Thesis is the communication analysis of the exhibition trilogy of the National Archaeological Museum for the 150th anniversary of its foundation (2015-2018). Both the theoretical approaches that have been used by the Museum’s curators in the design of the exhibition focusing on the particular physiognomy of the Museum and the anniversary character they have attributed to them, as well as the overall communicative management that has been followed, are examined. It was considered appropriate to examine the operation of the Museum, the contemporary status of museum exhibitions, the function of the art, both in relation to its creation and its interpretation, the functioning of the communication process and the analysis of the structure and the perception of the message in order to form the theoretical background for the analysis of the empirical part. In the empirical part were presented and analyzed the means of expression and interpretation and in particular the ways of communication that have been selected regarding the coding of messages in the exhibition trilogy. A special question was the analysis of the national and universal role of the National Archaeological Museum and its fundamental mission in shaping the national consciousness of the Greeks, how it is transformed, imprinted and absorbed in its entirety, but also in the choice of the particular subject and narrative. The evaluation of the National Museum’s overall exhibition policy has been preceded as well as its development over time. Finally, an overall view of the contemporary image of the National Archaeological Museum was attempted regarding to its role, character and mission as reflected in the exhibition philosophy. The apparent change in the interpretative approaches, especially regarding the three exhibitions and their targeting, are examined.
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές