Στρατηγική για την Αξιοποίηση των Πολιτιστικών Πόρων- Μελέτη περίπτωσης το νησί του Πόρου, Αργοσαρωνικός

Strategic Map for the exploitation of Cultural Resources: Case Study Poros Island in Argosaronikos Bay. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ψαριανού, Μαρία
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 79
 7. Τσακηρίδη, Όλγα
 8. βιώσιμη/ αειφόρος ανάπτυξη | τοπική ανάπτυξη | πολιτιστικοί πόροι | Πόρος, Αργοσαρωνικός
 9. 3
 10. 66
 11. 23
 12. 7 πίνακες και 19 εικόνες
 13. Γενικές Αρχές Μάναντζεμντ/ Κουτούζης Μ.
  • Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τη δύναμη και τη δυναμική του οικονομικού προγραμματισμού και σχεδιασμού αναφορικά με τη λειτουργία και ανάπτυξη των πολιτιστικών οργανισμών και να αναφερθεί σε ένα επιτυχημένο παράδειγμα εφαρμογής του. Συγκεκριμένα, η εργασία αναπτύσσεται σε δύο βασικές ενότητες που συνθέτουν και τη βασική δομή της: το θεωρητικό υπόβαθρο και τη μελέτη περίπτωσης. Η μεθοδολογία της εργασίας βασίστηκε σε ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, στα επίσημα έντυπα απολογισμού και στρατηγικής του Ινστιτούτου και σε δεδομένα έγκυρων ιστοχώρων. Ο πολιτισμός στηρίζει την ανάπτυξη και την πρόοδο μιας κοινωνίας. Χωρίς αμφιβολία ο πολιτισμός αποτελεί βασικό δείκτη ευημερίας της κοινωνίας και κώδικα επικοινωνίας. Σημαντική προϋπόθεση για μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη της κάθε κοινωνίας/ χώρας συνιστά η διατήρηση και ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητάς της. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος απαιτείται μια σειρά συντονισμένων αποφάσεων και ενεργειών. Χρειάζεται ένα σχέδιο που θα συνδυάζει και θα αναδεικνύει την κουλτούρα, την κοινωνία και την οικονομία με το κυρίαρχο πολιτιστικό προϊόν. Ο πολιτισμός αποτελεί ένα δύσκολο και σύνθετο φαινόμενο, εφόσον γίνεται βίωμα με πολλές συνιστώσες που καλύπτει τις συλλογικές ανθρώπινες συμπεριφορές και λειτουργεί ως μέρος της συλλογικής μνήμης της κοινωνίας (Γασπαρινάτος, Κ., Ιωαννίδης, Ι., Καλογήρου, Α., 2009).
  • The purpose of this paper is to present the power and dynamics of economic planning and planning in the operation and development of cultural organizations and to refer to a successful example of its application. In particular, the thesis develops into two basic modules that make up and its basic structure: the theoretical background and the case study. The methodology of the work was based on greek and foreign language bibliography, on the Institute's official accounts and strategy sheets and on valid website data. Culture supports the development and progress of a society. Undoubtedly, culture is a key indicator of the well-being of society and a code of communication. An important prerequisite for an integrated development of each society / country is the preservation and promotion of its particular cultural identity. Achieving this goal requires a series of coordinated decisions and actions. It needs a project that combines and highlights culture, society and the economy with the dominant cultural product. Culture is a difficult and complex phenomenon, since it is experienced with many components that cover the collective human behaviors and functions as part of the collective memory of society (Gastaritanos, K., Ioannidis, I., Kalogirou, A., 2009).
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.