Η διαχείριση των πολιτισμικών μονάδων στο πλαίσιο της τεχνολογίας και των σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών. Η καινοτομία της ψηφιακής εφαρμογής ΣΥΝΤΕΛΕΣΙΣ του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» για την προάσπιση και ανάδειξη των πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών

Τhe management of cultural units in the context of technology and modern digital applications. The innovation of the digital application "ΣΥΝΤΕΛΕΣΙΣ" of NCSR "Demokritos" for the defense and promotion of cultural goods and services. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κεραμίδας, Γεώργιος
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 29 Ιουνίου 2019 [2019-06-29]
 5. Ελληνικά
 6. 65
 7. Παπούλιας, Ευάγγελος
 8. Ζούνης, Πέτρος - Θεοκλής | Γκατζίας, Γεώργιος
 9. Πολιτιστικές Μονάδες, Πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες, Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία, Νέες Τεχνολογίες, Εικονική Πραγματικότητα, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Ψηφιακή Εφαρμογή ΣΥΝΤΕΛΕΣΙΣ
 10. 4
 11. 28
 12. 12
 13. (Περιέχει εικονες 7)
  • Στην εποχή μας ο άνθρωπος έχει αποκτήσει τεράστιες δυνατότητες στην πρόσβαση της πληροφορίας. Οι πολιτιστικοί οργανισμοί καλούνται αναπόφευκτα να συμβαδίσουν με την νέα ψηφιακή τεχνολογία η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Από την μια οι χρήστες των ψηφιακών τεχνολογιών στους χώρους των πολιτιστικών οργανισμών και της πολιτιστικής κληρονομίας πρέπει να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν τα νέα εργαλεία με σαφή και απλό τρόπο μέσα σε ένα χαοτικό πεδίο ογκώδους πληροφορίας. Από την άλλη κάθε πολιτιστικός οργανισμός οφείλει να βρει καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές ώστε να τις παρουσιάσει στο κοινό του με συνέπεια, παραμένοντας σταθερός στο όραμα και στους στόχους του. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σύζευξης νέων επιστημονικών δεδομένων και νέων τεχνολογιών στον πολιτισμό, όπως η τεχνολογική καινοτομία και οι εφαρμογές της στο πλαίσιο της πολιτιστικής κληρονομιάς, η μελέτη για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ανάδειξη, διαχείριση και επικοινωνία χώρων πολιτιστικής σημασίας και τουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και η διείσδυση των πολιτιστικών οργανισμών σε νέες αγορές. Η περίπτωση μελέτης αφορά μια συγκεκριμένη ψηφιακή εφαρμογή η οποία δημιουργήθηκε μέσα από ένα ερευνητικό πρόγραμμα με το όνομα ΣΥΝΤΕΛΕΣΙΣ από μια ομάδα επιστημόνων του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος. Το συγκεκριμένο έργο αφορά την κατασκευή μίας πλατφόρμας δημιουργίας και διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου, με εφαρμογές σε φορητές συσκευές και τη δημιουργία επαφής τρισδιάστατης εικονικής περιήγησης. Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα λειτουργεί σε φυσικούς χώρους πολιτιστικής σημασίας και τουριστικού ενδιαφέροντος, θα παρέχει τις προδιαγραφές και την αρχιτεκτονική της διεπαφής περιήγησης σε τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα, με την μέθοδο της ψηφιακής αναπαράστασης χώρων και πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες πολιτιστικού περιεχομένου. Η έρευνα και τα συμπεράσματα, που θα αναλυθούν στην παρούσα εργασία, έχουν ως στόχο την κατανόηση και ανάδειξη των λόγων που επιβάλλουν τον εμπλουτισμό των καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών ώστε ο επισκέπτης να κατανοεί ορθότερα την ιστορία του χώρου αλλά και να αποτελέσει έναυσμα για την προσέλκυση νέων επισκεπτών στους φυσικούς χώρους πολιτισμού ως μια ξεχωριστή εμπειρία.
  • Nowadays, man has acquired tremendous possibilities to access information. Cultural organizations are inevitably urged to keep up with the new digital technology, which is an integral part of everyday life. On the one hand, users of digital technologies on the premises of cultural institutions and cultural heritage need to understand and use the new tools in a clear and simple way within a chaotic field of bulky information. On the other hand, each cultural organization has to find innovative digital applications to present it to its audience consistently remaining consistent with its vision and goals. The purpose of this paper is to investigate the coupling of new scientific data and new technologies to culture, such as technological innovation and its applications in the context of cultural heritage, the study on the use of information and communication technologies (ICT) in the promotion, management and communication of sites of cultural and tourist interest, as well as the penetration of cultural institutions into new markets. The case study is about a specific digital application that was created through a research project named SYNTELESIS by a team of scientists from the Institute of Informatics and Telecommunications of the National Center for Research in Physical Sciences, Demokritos. This project is about building a platform for creating and managing cultural content, with applications on mobile devices, and creating a 3D virtual tour contact. This application will work in natural areas of cultural and tourist interest, provide the architecture and architecture of the browser interface in three-dimensional virtual environments, digital space rendering, and access to important cultural information. The research and conclusions to be analyzed in this paper aim to understand and highlight the reasons for the enrichment of innovative digital applications so that the visitor can better understand the history of the site and also stimulate the attraction of new visitors in the natural spaces of culture as a special experience.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.