Μουσείο Εμφυλίου Πολέμου: Επιχειρηματικό Σχέδιο για την ίδρυσή του στη Μεσσηνία

Organizing an original Civil War Museum in Messenia: design of a business plan (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. Οκτώβριος 2016 [2016-10]
 5. Ελληνικά
 6. 103
 7. Κουρή, Μαρία Δρ.
 8. Ζερβάκη, Αντωνία Δρ. | Κοντοχρήστου, Μαρία Δρ.
 9. Μουσείο Εμφυλίου στην Καλαμάτα | Civil War Museum in Kalamata | Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος | Greek Civil War | Διεθνείς Συμβάσεις για την προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς | International conventions for the protection of cultural goods | Μνημεία και Μουσεία Εμφυλίου | Civil War Museums and Monuments | επιχειρηματικό σχέδιο | business plan
 10. 1
 11. 43
 12. 39
 13. Πίνακες, εικόνες
 14. Πικοπούλου- Τσολάκη, Δ., 2002. Τα μουσεία και το κοινό τους. Στο ΕΑΠ, Οι Διαστάσεις των Πολιτισμικών Φαινομένων (Γ). Πάτρα: ΕΑΠ. Κεφ. 1ο.
  • Η παρούσα εργασία μέσω α) μιας κριτικής εξέτασης του εννοιολογικού και νομικού πλαισίου που αφορά στην εμπόλεμη κληρονομιά και εντός του οποίου λειτουργούν τα μουσεία σήμερα στον δυτικό κόσμο, β) μιας σύντομης ιστορικής ανασκόπησης της ιστορίας του Ελληνικού Εμφύλιου Πολέμου, και γ) της χαρτογράφησης Μουσείων που αφορούν Εμφύλιους Πολέμους ανά τον κόσμο και μνημείων που αφορούν στον Εμφύλιο στην Ελλάδα, διερευνά το πολιτιστικό περιβάλλον της Καλαμάτας για να εξετάσει εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις ένα Μουσείο Εμφύλιου Πολέμου θα ήταν βιώσιμο εκεί. Στη συνέχεια αποτυπώνεται ένα στρατηγικό σχέδιο για την ίδρυση του Μουσείου Εμφυλίου Πολέμου στην Καλαμάτα.
  • The dissertation undertakes: a) a critical examination of the conceptual and policy framework impacting on contested heritage and on heritage during war, as well as on museum functions in the western world, b) a concise historical review of the Greek Civil War, and c) maps Civil War Museums around the world and Greek Civil War monuments in Greece. Consequently, it researches the environment of Kalamata, a city in Southern Greece, in order to decide whether and under which circumstances a Museum of Greek Civil War would be sustainable in this city. Following this research, a strategic plan for the institution of the Museum of Greek Civil War is designed.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.