ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗΣ Α΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  1. MSc thesis
  2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΤΟΥΧΑ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 16 Οκτωβρίου 2013 [2013-10-16T14:26:02Z]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σχέση των πόλεων με τα μνημεία και τους ιστορικούς τόπους είναι σύνθετη και εμπεριέχει λειτουργίες ολόκληρης της κοινωνίας, που αφορούν θέματα θρησκευτικά, αισθητικά, συμβολικά, ιδεολογικά, βιωματικά και συναισθηματικά. Τα Κοιμητήρια αποτελούν ιδιότυπους τόπους και οι προσεγγίσεις σχετικά με την λειτουργία τους, την μορφολογία και γενικότερη αξία ως ιερού χώρου οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι αποτελούν μία σχέση μνήμης και συνέχειας με τους χώρους της πόλης. Τα Κοιμητήρια που δημιουργήθηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα κάτω από το πνεύμα του ρομαντισμού και του κλασικισμού, αποτελούν σημαντικά μνημεία ιστορίας και καλλιτεχνικής αξίας. Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύσσεται ενδιαφέρον για την επιτύμβια αρχιτεκτονική και τα Κοιμητήρια στο δυτικό κόσμο και παρουσιάζονται προβλήματα σχετικά με την διατήρηση, την αποκατάσταση και προβολή των μνημείων που φέρουν. Το Α' Κοιμητήριο Αθηνών, αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας εργασίας, καθώς αντιμετωπίζεται σαν ένα μνημειακό σύνολο στην πόλη της Αθήνας και η πιο αξιόλογη υπαίθρια συλλογή γλυπτικής της Νεώτερης εποχής στον ελλαδικό χώρο. Σε πρώτο επίπεδο μία σχεδιασμένη πολιτική διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς για τον χώρο του Κοιμητηρίου, αποσκοπεί στην διασφάλιση προστασίας, εναρμονίζοντας και ελέγχοντας τις αλλαγές και επιπτώσεις στο πολιτισμικό περιβάλλον και αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά την επενέργεια του χρόνου και την διατήρηση των αξιών που ενσωματώνονται. Γίνεται αναφορά σε ένα προτεινόμενο ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης, που αποσκοπεί σε μία σειρά ενεργειών συντήρησης και διατήρησης του μνημειακού χώρου, ανάδειξης και πρόσβασης του κοινού μέσα από ένα παιδευτικό και επικοινωνιακό επίπεδο, ενισχύοντας τον κοινωνικό ρόλο του χώρου. Παράλληλα, εξετάζεται η σύνδεση κοινωνικοποίησης ενός μνημειακού χώρου, όπως είναι ένα ιστορικό Κοιμητήριο, και ερμηνευτικής προσέγγισης μέσα από την προτεινόμενη έκθεση ταφικής τέχνης, τα μέσα προβολής αλλά και τις διαδρομές στον υπαίθριο χώρο. Λέξεις -κλειδιά μνημειακός χώρος, κοιμητήριο, ολοκληρωμένη διαχείριση, πολιτισμικό περιβάλλον, κοινωνικοποίηση, ερμηνευτική προσέγγιση Περιεχόμενα Περίληψη-λέξεις κλειδιά Abstract- keywords Περιεχόμενα Εισαγωγή Κεφάλαιο πρώτο Πολιτιστική κληρονομιά και Κοιμητήρια 1.1 Έννοια και σύγχρονη διάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς 1.1.1 Πολιτιστική κληρονομιά, μνημεία και πόλη 1.2 Κοιμητήρια του 19ου αιώνα, ένας μνημειακός χώρος στην πόλη Κεφάλαιο δεύτερο Η πολιτισμική και κοινωνική προσέγγιση των Κοιμητηρίων 2.1 Τα Κοιμητήρια και μία σύντομη αναφορά στην ιστορία του πολιτισμού 2.2 Τα Κοιμητήρια στην Ευρώπη του 19ου αιώνα 2.3 Τα Κοιμητήρια στην Αμερική 2.4 Τα Κοιμητήρια στην Ελλάδα την εποχή του νεοκλασικισμού Κεφάλαιο τρίτο Διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς 3.1 Έννοια και αντικείμενο της διαχείρισης 3.2 Αρχές προστασίας, διατήρησης και αξιολόγησης μνημείων 3.3 Ολοκληρωμένη διαχείριση μνημείων και μεθοδολογία σχεδιασμού 3.4 Ανάλυση πεδίων μεθοδολογίας ανάδειξης 3.5 Περιπτώσεις διαχείρισης και ανάδειξης μνημειακών χώρων Κεφάλαιο τέταρτο Πρόταση διαχείρισης του Α' Κοιμητηρίου 4.1 Σκοπιμότητα πρότασης διαχείρισης και ανάδειξης 4.2 Ανάλυση και κατανόηση του μνημειακού χώρου .2.1 Περιγραφή του χώρου 4.2.2 Εμπλεκόμενες ομάδες 4.2.3 Α' Κοιμητήριο Αθηνών- Ιστορική αναδρομή 4.2.4 Η υπαίθρια γλυπτοθήκη του Α' Κοιμητηρίου 4.2.5 Τυπολογία μνημείων 4.2.6 Ιστορική σημασία του Α' Κοιμητηρίου 4.2.7 Έρευνα και τεκμηρίωση 4.3 Αξιολόγηση και εκτίμηση σημασίας του μνημειακού χώρου 4.3.1 Μελέτη παρούσας κατάστασης 4.3.2 Εκτίμηση σημασίας και διαχείρισης 4.4 Καθορισμός πολιτικής διαχείρισης του Α ' Κοιμητηρίου 4.4.1 Επιλογή τομέων Στρατηγικού Σχεδιασμού 4.4.2 Στρατηγικές Διαχείρισης και Δράσεις 4.4.3 Δίκτυα και Διεθνείς Οργανισμοί Κεφάλαιο πέμπτο Ανάδειξη του Α' Κοιμητήριο ως πολυσήμαντο πεδίο επικοινωνίας 5.1 Έκθεση ταφικής τέχνης σκοπός και αντικείμενο 5.1.2 Η διαμόρφωση της μουσειακής εμπειρίας 5.1.3 Αποστολή και στόχοι της έκθεσης 5.1.4 Εκθεσιακές ενότητες 5.1.5 Επισημάνσεις και κοινωνικοποίηση του χώρου 5.2 Επικοινωνία και εκπαίδευση 5.2.1 Μέσα πληροφόρησης και Νέες Τεχνολογίες 5.2.2 Διαδρομές στον υπαίθριο μνημειακό χώρο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.