Ψηφιακή Καινοτομία και Πολιτιστικό Μάρκετινγκ Περιφερειακών Μουσείων- Η Περίπτωση του Μουσείου Τεγέας

Digital Innovation and Cultural Marketing of Regional Museums - The Case of the Tegea Museum (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Φιδανάκη, Ευαγγελία-Ουρανία
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 28 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-28]
 5. Ελληνικά
 6. 108
 7. Αστρουλάκης, Νίκος
 8. Αστρουλάκης, Νίκος | Κάργας, Αντώνιος
 9. Μουσείο | Πολιτιστικό Μάρκετινγκ | Ψηφιακή Καινοτομία | Νέες Τεχνολογίες
 10. 1
 11. 26
 12. 22
 13. Περιέχει πίνακες, εικόνες και φωτογραφίες.
 14. 1. Αθανασοπούλου, Α., ∆άλλας, Κ., Μακρή, Α. & Χαµπούρη-Ιωαννίδου, Αικ. (2003). Πολιτιστική Επικοινωνία, τόμος Β΄ Μέσα Επικοινωνίας». Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  • Το πολιτιστικό μάρκετινγκ επικεντρώνεται στη σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε μια πολιτισμική μονάδα και στο κοινό, με τη βαρύτητα να αποδίδεται στη βασική αρχή της σύγχρονης προσέγγισής του, που θέλει ως πυρήνα κάθε στρατηγικής, την ικανοποίηση, δηλαδή την εκπλήρωση των αναγκών του πελάτη. Ως μέσο επίτευξης των στόχων ανταγωνιστικότητας, το μάρκετινγκ αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όταν αυτό εμπλουτίζεται με στοιχεία καινοτομίας, όπως είναι η ψηφιακή. Στην περίπτωση αυτή, η εμπειρία του επισκέπτη ενός μουσείου, διαμορφώνεται με γνώμονα την πρωτοτυπία, την υποστηρικτική λειτουργία και υποβοήθηση της κατανόησης του ευρύτερου πλαισίου, με πολυμέσα, που ενισχύουν τόσο την αφηγηματική, όσο και την εννοιολογική διάσταση της πολιτισμικής μονάδας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μελετάται η διασύνδεση του Μουσείου, του Μάρκετινγκ και της Ψηφιακής Καινοτομίας. Η θεωρητική αυτή προσέγγιση συμπληρώνεται από εμπειρική μελέτη για ένα σύγχρονο τεχνολογικά μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας, στην Τρίπολη, με σκοπό τη διερεύνηση βασικών συνιστωσών που ερμηνεύουν τη συμβολή του πολιτισμικού- μουσειακού μάρκετινγκ και της ψηφιακής καινοτομίας, στην ανάπτυξη και διαχρονική πορεία του σημερινού μουσείου.
  • Cultural marketing focuses on the interaction between a cultural unit and the public, with the emphasis being placed on the basic principle of its modern approach which places, as the core of every strategy, the satisfaction, that is to fulfill the needs of the client. Marketing, as a mean of achieving competitiveness goals, is particularly interesting when it is enriched with innovation, such as digital. In this case, the experience of the visitor of the Museum is shaped by the originality, the supporting function and the understanding of the broader framework, with multimedia, which strengthens both the narrative and the conceptual dimension of the cultural unit. In this context, is being studied the connection of the Museum, Marketing and Digital Innovation. This theoretical approach is complemented by an empirical study on a modern technology museum, the Archaeological Museum of Tegeas, in Tripoli, aiming at exploring key components that interpret the contribution of cultural-museum marketing and digital innovation to the development and long-term course of the present museum.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.