Θερμομονωτικά Υλικά με Εφαρμογή στην Ενεργειακή Αναβάθμιση Υφιστάμενου Κτιριακού Δυναμικού: Τεχνολογική Ανασκόπηση

Thermal Insulating Materials Applied Towards Energy Saving of Existing Buildings: Technology Review (english)

 1. MSc thesis
 2. Γρηγόριος Κυριακόπουλος
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (ΠΣΠ)
 4. 24 September 2018 [2018-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 112
 7. Ιωαννίδης, Θεόφιλος
 8. Ιωαννίδης, Θεόφιλος | Τέλλιος, Αναστάσιος
 9. Θερμομονωτικά Υλικά | Θερμική Aγωγιμότητα | Μηχανικές Ιδιότητες Υλικών | Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου | Τεχνολογική Ανασκόπηση | Βιώσιμη Ανάπτυξη | Περιβάλλον | Thermal insulation materials | Thermal Conductivity | Mechanical Properties of Materials | Energy Building Renovation | Technology Review | Sustainable Development | Environment
 10. 7
 11. 61
 12. Η διπλωματική εργασία συνίσταται από ένα δοκίμιο συνολικής έκτασης 112 σελ. εκ των οποίων: εκτενές εξώφυλλο 3 σελ., μονοσέλιδη περίληψη (και λέξεις-κλειδιά) στην Ελληνική γλώσσα, μονοσέλιδη περίληψη (και λέξεις-κλειδιά) στην Αγγλική γλώσσα, μονοσέλιδος κατάλογος Περιεχομένων-Κεφαλαίων-Υποκεφαλαίων, μονοσέλιδος κατάλογος Εικόνων (συνολικά 14), δισέλιδος κατάλογος Διαγραμμάτων (συνολικά 33), μονοσέλιδος κατάλογος Πινάκων (συνολικά 19), κυρίως μέρος έκτασης 95 σελ. και Βιβλιογραφία έκτασης 7 σελ.
 13. ΠΣΠ61: Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία (ΔΕ) έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της τεχνολογικής στάθμης των σύγχρονων θερμομονωτικών υλικών και της εφαρμογής τους στην οικοδόμηση και ανακαίνιση κτιρίων. Ειδικότερα, στη ΔΕ γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση των θερμομονωτικών υλικών και παρουσίαση των κυριοτέρων φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους –ενώ παράλληλα η ανασκόπηση εστιάζει στην περιβαλλοντική φιλικότητα και στην ενεργειακή εξοικονόμηση– καθώς και των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων από την εφαρμογή των υλικών αυτών ως θερμομονωτικά υλικά σε νεόδμητα ή υφιστάμενα κτίρια. Στα προσδοκώμενα αποτελέσματα της ΔΕ εντάσσεται η συναξιολόγηση των παραμέτρων που επιδρούν στην ενεργειακή ταυτότητα και στην προοπτική αναβάθμισης κτιριακών κελυφών. Ειδικότεροι μορφολογικοί περιορισμοί των ιδίων των υλικών είναι η ικανότητα θερμομόνωσης, ηχοπροστασίας, πυροπροστασίας, φυσικο-χημικών ιδιοτήτων, μηχανικών και υδρόφοβων ιδιοτήτων. Παράλληλα, οι κυριότεροι κτιριολογικοί περιορισμοί, οι οποίοι καθορίζουν την εφικτότητα εφαρμογής των υλικών αυτών, είναι οι ακραίες συνθήκες ηλιασμού, υγρασίας, γήρανσης υλικών και προσβασιμότητας. Περαιτέρω, πρώτον, η ολιστική αξιοποίηση των θερμομονωτικών υλικών οφείλει να συνάδει με το βαθμό παρέμβασης σε υφιστάμενα κτίρια ή σε νεόδμητα κτίρια, την περίοδο αποπληρωμής της επένδυσης κατά την εφαρμογή των υλικών αυτών στα κτιριακά κελύφη, την τήρηση των εθνικών και ευρωπαϊκών νομοθετικών προδιαγραφών, καθώς και, δεύτερον, η στοχοθεσία εξοικονόμησης στην κατανάλωση ενέργειας, ανάλογα με τον αριθμό των χρηστών του κτιρίου και με τον τύπο χρήσης του κτιριακού κελύφους (χώρος κατοικίας, χώρος γραφείου, χώρος αναψυχής).
  • This Master thesis aims at assessing the technological level of modern thermal insulation materials and their applicability in building renovation. Particularly, this thesis is a literature review of thermal insulation materials, examining the most important physicochemical properties, the environmental friendliness, the energy savings, and the main socio-economic features of these materials as insulation installed in new or existing buildings. The thesis results unveil a multi-parametric evaluation of the influential factors of energy identity and the perspectives of upgrading building shells. Particular morphological specifications of the materials themselves are the ability of thermal insulation, soundproofing, fire protection, as well as the improved physico-chemical, mechanical and waterproof properties. At the same time the main building constraints that determine the feasibility and applicability of these materials are the extremely adverse conditions of solar radiation, humidity, and aging. Furthermore, the holistic utilization of thermal insulating materials must be consistent with the level of intervention to existing buildings or new buildings, the payback period of the investment, the compliance with the national and European legislation, as well as the energy savings achieved, being also determined by the number of occupants and the building type (such as home, office environment, or recreation area).
 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.