Η λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση των εταιρειών ΝΕΠΑ. Η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα: Απειλές και ευκαιρίες

 1. MSc thesis
 2. Ζαφειρίου, Γεώργιος
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 221
 7. Κασιμάτη, Ευαγγελία
 8. Κασιμάτη, Ευαγγελία | Διονυσοπούλου, Παναγιώτα
 9. Yaching | λογιστικός χειρισμός | υπάρχουσα κατάσταση | SWOT Analysis
 10. 15
 11. 21
 12. 17
 13. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα,
  • Ο τουρισμός επίσης έχει πολλές μορφές μία από αυτές είναι και ο θαλάσσιος τουρισμός. Υποκατηγορία του θαλάσσιου τουρισμού είναι το yachting ή αλλιώς ιδιωτική θαλάσσια περιήγηση. Στην Ελλάδα το yachting θεωρείται αρκετά ανεπτυγμένο όχι όμως στο σημείο εκείνο που θα μπορούσε καθώς η γεωμορφολογία της Ελλάδας και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μπορούν να καταστήσουν την Ελλάδα σε πρωταγωνιστή και επίκεντρο του yachting σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταγράψει το νομικό και το φορολογικό πλαίσιο που διέπει τις εταιρείες Ν.Ε.Π.Α. οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες ιδιωτικής θαλάσσιας περιήγησης. Να παρουσιάσει την υφιστάμενη κατάσταση του κλάδου καθώς επίσης με την βοήθεια S.W.O.T. analysis τα δυνατά και τα αδύνατα στοιχεία του καθώς επίσης τυχόν απειλές και ευκαιρίες του κλάδου. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν και παρουσιάστηκαν τόσο οι βασικοί νόμοι που διέπουν τις εταιρείες Ν.Ε.Π.Α. αλλά και εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία για την απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης. Τέλος για την καλύτερη αποτύπωση της συνολικής εικόνας της υφιστάμενης κατάστασης του κλάδου διενεργήθηκε και πρωτογενής ποσοτική έρευνα απευθυνόμενη σε εταιρείες Ν.Ε.Π.Α.
  • One of the major tourism sectors is the sea tourism, and yachting (known as private sea tour) is part of it. In Greece yachting is considered to be quite developed but not to the expected level, as Greece could be internationally among the major players in the yachting industry due to the Greek geomorphology and climate conditions. The aim of this Thesis is to register the legal and fiscal framework that covers the N.E.P.A. companies which offer private sea tour services and to report the existing status of the yachting industry. It will also point out its strengths and weaknesses as well as all concerning threats and opportunities. For this reason the N.E.P.A. companies legislation together with the Greek and international concerning literature was studied and reported. The further enhancement of the total picture of the current Greek yachting sector situation was accomplished by a primary qualitative N.E.P.A. company research.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.