Εικονική Πραγματικότητα στο τουριστικό οικοσύστημα ενός προορισμού: διερεύνηση της επίδρασης της συν-δημιουργίας αξίας στην εικονική εμπειρία του επισκέπτη και στην εικόνα των τόπων πολιτιστικής κληρονομιάς – η περίπτωση της Ρόδου

Virtual Reality in the tourism ecosystem of a destination: exploring the impact of value co-creation on the virtual experience of the visitor and the destination image of cultural heritage places – the case of Rhodes. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Καλλιγά, Αλεξάνδρα
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 238
 7. Γιαννόπουλος, Αντώνιος
 8. Γιαννόπουλος, Αντώνιος | Σκούλτσος, Σοφοκλής
 9. Εικονική Πραγματικότητα | Συν-δημιουργία Αξίας | Εικονική Εμπειρία | Συμπεριφορά Τουρίστα | Εικόνα Προορισμού
 10. 4
 11. 24
 12. 211
 13. tables, figures
  • ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΛ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ 9/2022. Κοινός στόχος όλων των έξυπνων τουριστικών οικοσυστημάτων είναι η παροχή πλούσιων και βιώσιμων εμπειριών. Με τις τεχνολογικές καινοτομίες, όπως η Εικονική Πραγματικότητα, οι τουρίστες μπορούν να συνεργαστούν με τους παρόχους τουριστικών υπηρεσιών και να συν-δημιουργήσουν εμπειρίες που αξίζουν για εκείνους περισσότερο. Η εικονική πραγματικότητα μπορεί να προσφέρει πλούσιες και αξέχαστες εμπειρίες σε κάθε ταξιδιώτη και είναι σε θέση να διαμορφώσει ή να αλλάξει τη συμπεριφορά των τουριστών και την εικόνα ενός προορισμού. Αναπτύσσοντας τις έννοιες της συν-δημιουργίας αξίας και του οικοσυστήματος υπηρεσιών, η παρούσα διπλωματική εργασία προτείνει ένα εννοιολογικό μοντέλο επίδρασης της συν-δημιουργίας αξίας στην εικονική εμπειρία του τουρισμού, στη συμπεριφορά των τουριστών και στην εικόνα του προορισμού. Η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Θρόνο του Ήλιου 9D κινηματογράφο, που βρίσκεται στο νησί της Ρόδου, τη ναυαρχίδα του τουρισμού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγιο 7 κλιμάκων και με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS Version 22, τα αποτελέσματα της έρευνας προσφέρουν μια πρώτη ματιά στην επίδραση της εικονικής πραγματικότητας στη συν-δημιουργία εικονικών εμπειριών, στην ικανοποίηση των τουριστών, στο επίπεδο δαπανών τους, στην ευτυχία των τουριστών και στην εικόνα του προορισμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να ενταχθούν στο marketing plan των DMOs.
  • Common goal of all Smart Tourism Ecosystems is the provision of rich and sustainable experiences. With technologican innovations, such as Virtual Reality, tourists can cooperate with organizations to co-create experiences that are more valueable to them. Virtual Reality can offer rich and memorable experiences to any traveller and is able to shape or change tourists’ behavior and the image of a destination. Digging into the concepts of value co-creation and service ecosystem, this master thesis proposes a conceptual model of the effect of value co-creation on virtual tourism experience, tourists’ behavior and destination image. The quantitative research took place in Throne of Helios 9D cinema, located in the island of Rhodes, the flagship of tourism in the Region of South Aegean.Using 7-scaled questionnaire, and thiw the use of SPSS Version 22 programme, the results of the study offer a first glance of the effect of Virtual Reality in the co-creation of virtual experiences, Tourists’ Satisfaction, Level of Expenditure, Tourists’ Happiness and destination image. The results can be implemented in DMOs marketing plan
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.