Οι Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού ως μέσον για την άρση της εποχικότητας και την ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού: Η περίπτωση της Πελοποννήσου στην Ελλάδα

The Special and Alternative forms of Tourism as a means of withdrawal of seasonality and amplification of the Winter Tourism: the case of Peloponnese in Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σπαθάρα, Μαρία
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 209
 7. Μαρινάκος, Κωνσταντίνος
 8. Σεργόπουλος, Κωνσταντίνος
 9. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού | Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη | Φέρουσα τουριστική ικανότητα | Εποχικότητα του τουρισμού
 10. 1
 11. 28
 12. 23
 13. πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και κατά πόσο η ανάπτυξη τους μπορεί να συνδράμει στην καταπολέμηση του έντονου φαινόμενου της εποχικότητας και κατά επέκταση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, όσον αφορά το γεωγραφικό διαμέρισμα της Πελοποννήσου. Αρχικά γίνεται μια προσέγγιση σε βασικές έννοιες του τουρισμού, μια ιστορική αναδρομή του καθώς και μια κατηγοριοποίηση των τουριστών. Στη συνέχεια αναφέρονται ορισμένες μορφές εναλλακτικού τουρισμού, αρκετά δημοφιλείς στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Πελοποννήσου. Παρακάτω εξετάζονται βασικές αρχές που σχετίζονται με την οικονομία του τουρισμού, όπως οι επιπτώσεις στην οικονομία από τον τουρισμό, η τουριστική προσφορά και ζήτηση και το τουριστικό προϊόν. Έπειτα γίνεται αναφορά στα πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης που επικρατούν σε διεθνές επίπεδο, αλλά και σε Εθνικό. Επίσης εξετάζονται μέσω της βιβλιογραφίας ορισμένες απόψεις σχετικά με την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την τουριστική φέρουσα ικανότητα μιας περιοχής καθώς και τυχών περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την τουριστική δραστηριότητα. Το θεωρητικό μέρος ολοκληρώνεται με μια σύντομη ιστορική αναδρομή της Πελοποννήσου, με αξιοθέατα και τουριστικές υπηρεσίες που προτείνουν οι επίσημοι DMOs στις ιστοσελίδες τους, καθώς και επίσημα στοιχεία από κρατικούς και μη φορείς, που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και σχετίζονται με τις τουριστικές αφίξεις που λαμβάνουν χώρα στην εν λόγω περιοχή. Στο δεύτερο μέρος της παρούσας έρευνας, έγινε η προσπάθεια να διερευνηθούν τα στοιχεία αυτά το οποία θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του τουρισμού κατά τους χειμερινούς μήνες με σκοπό να καταστήσουν την περιοχή της Πελοποννήσου τουριστικό προορισμό σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας, προκύπτει πως η περιοχή της Πελοποννήσου διαθέτει σε ικανοποιητικό επίπεδο υποδομές και προδιαγραφές, ώστε να στηρίξει μορφές εναλλακτικού τουρισμού, ωστόσο το έντονο φαινόμενο της εποχικότητας υφίσταται στην περιοχή. Παρόλα αυτά με κατάλληλες πολιτικές ανάπτυξης που προτάθηκαν μέσω του ερωτηματολογίου και αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα με την ερμηνεία των αποτελεσμάτων έρευνας, μπορεί να αποκλιμακωθεί κατά κάποιον βαθμό η εποχικότητα. Οι τοπικοί φορείς, δημοσίων και ιδιωτικών συμφερόντων που εμπλέκονται με τον τουρισμό θα πρέπει από κοινού να πάρουν πρωτοβουλίες προώθησης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς και λοιπές εξειδικευμένες οικονομικές πολιτικές που θα συντελέσουν θετικά στην καταπολέμηση της εποχικότητας.
  • This diploma thesis deals with alternative forms of tourism and whether their development can help to combat the intense phenomenon of seasonality and hence the extension of the tourist season regarding to Peloponnese. Initially, there is an approach to basic concepts of tourism, a historical retrospection and a categorization of tourists. Afterwords, forms of alternative tourism are mentioned that are quite popular in Greece and specifically in the region of Peloponnese. After that, basic principles related to the economy of tourism are examined, such as the impact on the economy by tourism, the tourist supply and demand and the tourist product. Then, reference is made to the Standards of tourism development prevailing both at International level, and National. Also, there are examined through the bibliography, some views on the sustainable tourism development and the tourist bearing capacity of a region, as well as any environmental impacts from the tourism activity. The theoretical part is completed with a brief historical overview of the Peloponnese, with attractions and tourist services proposed by official DMOs on their websites, as well as official data from the State and non-governmental organizations (NGO’s) involved in tourism and are related to the tourist arrivals taking place in that area. In the second part of this research, we tried to explore these elements, which will contribute to the strengthening of tourism during the winter months in order to make the Peloponnesian tourist destination on an annual basis. According to the results of the primary survey, the Peloponnese region has a satisfactory level of infrastructure and specifications to support forms of alternative tourism, but the phenomenon of strong seasonality exists in the region. However, with appropriate development policies proposed through the questionnaire and detailed analysis in the section of the interpretation of research results, seasonality could be somewhat de-escalated. Local stakeholders, public and private interests involved in tourism, should jointly take initiatives to promote alternative forms of tourism as well as other specialized economic policies that will make a positive contribution to the fight against seasonality.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές