Επεξεργασία υγρών αποβλήτων μονάδας κονσερβοποίησης φρούτων

Fruit canning industry wastewater treatment. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΒΑΪΤΣΑ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. Σεπτέμβριος 2016 [2016-09]
 5. Ελληνικά
 6. 83
 7. Καραπαναγιώτη, Χρυσή
 8. Καραπαναγιώτη, Χρυσή | Κορνάρος , Μιχαήλ
 9. Υγρά απόβλητα | Wastewater treatment
 10. 13
 11. 12
 12. πίνακες, εικόνες
  • Στόχος της συγκεκριμένης Διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη ενός συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μιας μονάδας κονσερβοποίησης φρούτων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια βιομηχανία τροφίμων η οποία επεξεργάζεται κυρίως βερίκοκα και ροδάκινα κατά τους θερινούς μήνες Ιούνιο ως και Σεπτέμβριο. Το χειμώνα η παραγωγή της περιορίζεται σε μικρές ποσότητες κατεψυγμένων φρούτων και ελιάς. Η ποσότητα των παραγόμενων υγρών αποβλήτων το διάστημα αυτό είναι ιδιαίτερα μικρή, επομένως η συγκεκριμένη μελέτη θα εστιάσει στην κύρια παραγωγή της βιομηχανίας που αφορά στο βερίκοκο και το ροδάκινο. Αρχικά, πρόκειται να μελετηθούν οι κατηγορίες των υγρών αποβλήτων, τα χαρακτηριστικά αυτών και να αναφερθεί η σχετική νομοθεσία για τα υγρά απόβλητα βιομηχανιών. Στη συνέχεια, θα εξεταστούν τα στάδια επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και θα μελετηθούν οι μέθοδοι επεξεργασίας και διάθεσης της παραγόμενης ιλύος. Έπειτα, θα γίνει μια αναφορά στην ήδη υπάρχουσα μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Η μελέτη θα συνεχιστεί με την παράθεση των απαραίτητων εργαστηριακών ελέγχων προκειμένου να γίνει αποτίμηση της ποιότητας των λυμάτων και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια παραγωγής βερίκοκου και ροδάκινου. Επιπλέον, θα προταθούν βελτιώσεις ώστε να αυξηθεί η απόδοση της μονάδας. Τέλος, συμπερασματικά θα συζητηθούν τα πειραματικά αποτελέσματα των αναλύσεων και θα προταθούν βελτιωτικές παρεμβάσεις για την αύξηση της απόδοσης της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων
  • The aim of this thesis is the study of a wastewater treatment system of a fruit canning unit. Specifically, it is a food industry which processes mainly apricots and peaches during June and September. The winter production is limited to small quantities of frozen fruits and olives. The quantity of waste that time is very small, so this study will focus on the main production of apricot and peach. At first, the dissertation will study the types of waste, their characteristics and indicate the relevant legislation for liquid industrial waste. Then, the wastewater treatment stages will be explained and the methods of treatment and disposal of sludge will be studied. Continuing, it will refer to the existing wastewater treatment plant. The study will expose the necessary laboratory tests in order to assess the quality of wastewater and will present the results of measurements made during apricot and peach production. In addition, improvements will be proposed to increase the efficiency of the unit. Finally, the experimental results of analyzes will be discussed and improvement measures to increase the efficiency of the wastewater treatment plant will be proposed.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.