Ολοκληρωμένη διαχείριση αγροτοβιομηχανικών υγρών αποβλήτων: το παράδειγμα μεγάλης Ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας

Integrated management of agro-industrial wastewaters: the example of a large Greek dairy Industry (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 14 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-14]
 5. Ελληνικά
 6. 62
 7. ΝΤΟΥΓΙΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 8. Βιοαέριο | Biogas | Αναερόβια χώνευση | Anaerobic digestion | Αερόβια επεξεργασία | Aerobic treatment | Βιολογική επεξεργασία | Biological treatment | Αγροτοβιομηχανία υγρά απόβλητα | Agro-Industry Wastewater | Αντιδραστήρας ECSB | ECSB reactor | Αντιδραστήρας CSTR | CSTR reactor
 9. 3
 10. 23
 11. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 12. Διαχείριση υγρών αποβλήτων / Λυμπεράτος, Γ , Γιαπιτζάκης, Κ., Κομνίτσας, Κ
  • Η αναερόβια επεξεργασία είναι μια από τις ποιο ενδεδειγμένες μεθόδους διαχείρισης αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων, τα οποία λόγο του μεγάλου όγκου και του ρυπαντικού φορτίου τους, θεωρούνται επικίνδυνα για το περιβάλλον. Με την αναερόβια επεξεργασία επιτυγχάνεται ο καθαρισμός του ρυπαντικού φορτίου των λυμάτων καθώς και ανάκτηση ενέργειας με την μορφή βιοαερίου. Όταν η αναερόβια επεξεργασία συνδυάζεται με αερόβια συστήματα, τότε επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα. Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση διαφόρων τεχνολογιών για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως είναι τα συστημάτων αναερόβιας και αερόβιας επεξεργασίας αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων, με σκοπό την παραγωγή βιοαερίου, καθώς και η λεπτομερής περιγραφή του συστήματος διαχείρισης υγρών αποβλήτων της εταιρείας ΤΥΡ.Α.Σ. (Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.), παρουσιάζοντας λεπτομερή στοιχεία για τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των προς διαχείριση αποβλήτων, την διαδικασία που ακολουθείτε από την συλλογή των λυμάτων και την επεξεργασία τους για παραγωγή βιοαερίου, την επεξεργασία τους στον βιολογικό καθαρισμό της μονάδας, έως την απόρριψη τους στον τελικό αποδέκτη, καθώς και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην μονάδα (περιγραφή αντιδραστήρων και μηχανολογικού εξοπλισμού).
  • Anaerobic treatment is one of the most appropriate methods for the management of agro-industrial wastes, which due to their high volume and their pollutant load, are considered hazardous to the environment. The anaerobic treatment enables the purification of the pollutant load of the waste water as well as the recovery of energy in the form of biogas. When anaerobic treatment is combined with aerobic systems, better results are obtained. The purpose of this thesis is to present various technologies for the treatment of waste water used worldwide, such as anaerobic and aerobic systems of agro-industrial waste production for biogas production, as well as a detailed description of the waste management system. of the company TYRAS (Hellenic Dairies SA), presenting details on the qualitative and quantitative characteristics of the waste to be managed, the process followed by the collection of wastewater and their treatment for biogas production, their treatment in the biological treatment plant, until disposal to the final recipient, and of the equipment used in the plant (description of reactors and machinery).
 13. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές