Εργασιακή ικανοποίηση σε σχέση με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών: η περίπτωση των Ελληνικών Επιμελητηρίων

Employees’ Job Satisfaction related to e-services provision: the case of Greek Chambers (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ, ΛΙΩΤΑ
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 02 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-02]
 5. Αγγλικά
 6. 124
 7. ΣΑΡΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 8. ΣΑΡΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΑΦΑΛΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ
 9. εργασιακή ικανοποίηση, ελληνικά επιμελητήρια, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ποιότητα υπηρεσιών
 10. 2
 11. 4
 12. 84
 13. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να διερευνήσουμε το βαθμό εργασιακής ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στα Ελληνικά Επιμελητήρια και συγκεκριμένα στα Εμπορικά, Βιομηχανικά, Βιοτεχνικά και Επαγγελματικά Επιμελητήρια, στο πλαίσιο εφαρμογής νέων ηλεκτρονικών και αυτοματοποιημένων υπηρεσιών προς το συναλλασσόμενο κοινό. Μέσα από την έρευνα εντοπίζουμε τους παράγοντες εκείνους που συμβάλλουν στην ικανοποίηση των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους και συλλέγουμε πληροφορίες για τη γενικότερη διαμόρφωση των σχέσεων τους με το συναλλασσόμενο κοινό. Παράλληλα, εξετάζουμε και την ποιότητα των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το συναλλασσόμενο κοινό, από την πλευρά των υπαλλήλων. Αρχικώς, αναπτύσσονται οι κυριότερες θεωρίες που αφορούν στην παρακίνηση και ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα στον εργασιακό χώρο, ενώ στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην περίπτωση των Εμπορικών, Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών και Επαγγελματικών Επιμελητηρίων, όπως επίσης και του νέου εργασιακού περιβάλλοντος, που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Τα στοιχεία που συλλέξαμε, αντλήθηκαν από μια διαδικτυακή έρευνα με τη χρήση δομημένων ερωτηματολογίων, στην οποία συμμετείχαν 85 υπάλληλοι, μόνιμοι και μη, των προαναφερθέντων επιμελητηρίων, που διαχειρίζονται συγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων προκύπτει ότι η πλειονότητα των εργαζομένων στα Ελληνικά Επιμελητήρια είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με το νέο ηλεκτρονικό εργασιακό περιβάλλον, ενώ οι εργασιακές σχέσεις, τόσο με τον Προϊστάμενο όσο και με τους λοιπούς συναδέλφους, αποτελούν βασικό παράγοντα ικανοποίησης. Επιπλέον, οι υπάλληλοι εκτιμούν ως υψηλή την ποιότητα των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, το οποίο αντανακλάται και στον υψηλό βαθμό ικανοποίησης που χαρακτηρίζει τη σχέση τους με το συναλλασσόμενο κοινό.
  • The purpose of the current dissertation is to investigate the degree of job satisfaction of the human resources employed in the Greek Chambers, in particular in Chambers of Commerce, Industry, Crafts and Professionals, in the context of the implementation of new electronic and automated services to the public. Through the research we will identify those factors that contribute to employees’ job satisfaction and we will gather information about the general formulation of their relationships with the members of the public. At the same time, we will discuss the quality of the e-services provided to the members of the public, on the part of the employees. Initially, the main theories concerning the motivation and satisfaction of human resources within the workplace are being developed, followed by a description of the Chambers of Commerce, Industry, Crafts and Professionals, as well as of their new work environment that has been formulated in recent years. The data was collected from an online survey with the help of structured questionnaires, in which participated 85 permanent and temporary officials of the aforementioned chambers, who manage specific electronic services. From the analysis of the questionnaires, it was derived that the majority of the employees in the Greek Chambers are very satisfied with the new electronic work environment, while work relationships with the Supervisor as well as with colleagues, is considered to be a significant factor of their satisfaction. In addition, employees assess as high the quality of the e-services provided, which is also reflected in the high level of satisfaction that characterizes their interaction with the members of the public.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.