Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων του κλάδου Οικοδομικών Υλικών και εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια της κρίσης, από το 2008 έως το 2015, στην Ελλάδα.

Financial statement analysis of firms in the industry of building materials and fixtures during the crisis period, for the years from 2008 to 2015, in Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κυριακοπούλου, Φωτεινή
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 03 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-03]
 5. Αγγλικά
 6. 111
 7. Ταχυνάκης, Παναγιώτης
 8. Ταχυνάκης, Παναγιώτης | Χαλαμανδάρης, Γεώργιος
 9. Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων | Financial Statement Analysis | Περίοδος κρίσης | Crisis period | Κλάδος Οικοδομικών Υλικών και εξαρτημάτων | Industry of building materials and fixtures
 10. 3
 11. 8
 12. 15
 13. Περιέχει πίνακες και διαγράμματα.
  • Η βαθιά οικονομική κρίση του 2008 έχει επηρεάσει δραματικά όλες τις πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Στην περίοδο πριν από την κρίση, μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες ήταν η βιομηχανία κατασκευών, η οποία ήταν ο κύριος πελάτης των επιχειρήσεων στον τομέα των οικοδομικών υλικών και των εξαρτημάτων. Κατά τη διάρκεια της κρίσης και λόγω της σημαντικής ύφεσης της οικονομικής δραστηριότητας, η δραστηριότητα της βιομηχανίας οικοδομικών υλικών και εξαρτημάτων επηρεάστηκε αρνητικά. Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει τις οικονομικές εξελίξεις στη βιομηχανία και να τις συνδέσει με την ευρύτερη εικόνα του οικονομικού περιβάλλοντος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι ισχυρές μέθοδοι της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων θα είναι το αναλυτικό εργαλείο. Η ανάλυση θα βασιστεί σε στοιχεία από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών για την περίοδο 2008 έως 2015. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεικτών θα ερμηνευθούν λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο οικονομικό πλαίσιο.
  • The deep economic crisis of 2008 has dramatically affected all aspects of economic activity in Greece. In the pre-crisis period, one of the most crucial industries was the industry of constructions which was the main customer of firms in the industry of building materials and fixtures. During crisis and due to significant recession of the economic activity, the activity of the industry of building materials and fixtures has negatively affected. The objective of this thesis is to present the economic evolutions in the industry and to relate them with the broader picture of economic environment. In order to achieve this goal, the powerful methods of the financial statement analysis will be the analytical tool. The analysis will be based on data from the published financial statements of the corporations for the period from 2008 to 2015. The results of ratio analysis will be interpreted taking into account the general economic framework.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.