Τμηματοποίηση καταλανωτών βάσει εναλλακτικών μέσων πληρωμής

Usage and discriminant analysis of customer profiles for alternative payments means (english)

 1. MSc thesis
 2. ΧΑΛΑΡΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. October 2016 [2016-10]
 5. Αγγλικά
 6. 138
 7. ΒΟΝΤΑ, ΦΙΛΙΑ
 8. ΒΟΝΤΑ, ΦΙΛΙΑ | ΣΙΜΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 9. κάρτες πληρωμής | payment cards | εναλλακτικά μέσα πληρωμής | alternative payment means | πληρωμής με κινητά | mobile payments | τμηματοποίηση πελατείας | customer segmentation | μέσα πληρωμής | payment means | δένδρα αποφάσεων | decision trees | ανάλυση κατηγοροποίησης | discriminant analysis
 10. 3
 11. 51
 12. It contains tables, graphs, images and drawings.
  • Η έρευνα ασχολείται με τις προτιμήσεις, τα οφέλη και τα ενδεχόμενα μειονεκτήματα της χρήσης εναλλακτικών μέσων πληρωμής, όπως οι παραδοσιακές κάρτες πληρωμής και τα πρόσφατα εμφανισθέντα «έξυπνα» τηλέφωνα και ρολόγια. Σκοπός της είναι να σκιαγραφίσει τα προφίλ καταναλωτών από αυτούς που προτιμούν τα εναλλακτικά μέσα πληρωμής έναντι των γνωστών χαρτονομισμάτων. Ακαδημαϊκά έντυπα και δημοσιεύσεις σχετικές με το θέμα θα ερευνηθούν ώστε να καλυφθεί το πεδίο της ακαδημαϊκής έρευνας αλλά και για να προσδιοριστεί με ακρίβεια το θέμα της παρούσας διατριβής. Θα διεξαχθεί συγκριτική ανάλυσης της οικονομίας ανάμεσα σε περιόδους ύφεσης και ανάπτυξης. Η ανάλυση θα χρησιμοποιήσει ερωτηματολόγια για να συγκεντρώσει τα δεδομένα, να τα επεξεργαστεί με στατιστικές μεθόδους, να κατηγοροποιήσει τους καταναλωτές σε τμήματα, να αναλύσει την συμπεριφορά τους και να εξάγει συμπεράσματα. Το δείγμα θα αποτελείται από 300 περίπου ερωτηματολόγια, τα οποία θα αναλυθούν με στατιστικές μεθόδους περιγραφικής στατιστικής, στατιστικής συμπερασματολογίας καθώς και διαχωριστικής ανάλυσης. Η έρευνα θα παρουσιάσει την συσχέτιση μεταξύ του προφίλ του καταναλωτή και του κάθε μέσου πληρωμής καθώς και την σχετική συμπεριφορά του καταναλωτή ως προς τη χρήση των διαφόρων μέσων πληρωμής. Η συμπεριφορά του καταναλωτή θα διερευνηθεί με βάση τα δημογραφικά, ψυχογραφικά και συμπεριφορικά του χαρακτηριστικά.
  • The study deals with the preferences, the benefits and the potential drawbacks of use of alternative payments means, such as the traditional payments cards and the recently emerged smart phones and smart watches. Its goal is to depict the consumer profiles of those who prefer the alternative payment means than the well-known banknotes. Academic journals and papers related to the subject will be reviewed in order to cover the field of academic research and also for the clear definition of this research topic. Α comparative analysis of economy between depression and development periods will be conducted. The analysis will use questionnaires to collect the data and process them with statistical methods to segment the consumers, analyze their behavior and draw conclusions. The sample will consist of 300 questionnaires approximately, which will be analyzed with statistical methods such as descriptive analysis, hypothesis testing and statistical segmentation methods. The study will present the correlation of each customer profile with each one of the alternative payment means and the pertinent behavior of their use. The consumer’s behavior will be investigated via the demographic, psychographic and behavioristic characteristics.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.